Activiteitenbesluit / Omgevingsvergunning - milieu/ Besluit Landbouw

Vrijwel iedereen die een bedrijf wil oprichten, uitbreiden of wijzigen heeft te maken met de Wet milieubeheer. In de meeste gevallen kan worden verstaan met een oprichtings- of veranderingsmelding op basis van het Activiteitenbesluit. Voor een aantal bedrijven waar specifieke activiteiten plaatsvinden (zie hiervoor bijlage 1 Activiteitenbesluit) geldt de vergunningplicht in het kader van de Wet milieubeheer. Hiervoor zijn standaardprocedures voorgeschreven. Informatie hierover zowel inhoudelijk als procedureel is te vinden op www.infomil.nl. Wanneer u een bedrijf wilt oprichten, uitbreiden of wijzigen, informeer vooraf bij de gemeente Oldambt.

Via https://www.aimonline.nl kan online melding worden gedaan voor het oprichten, uitbreiden of wijzigen van bedrijf. Deze landelijke voorziening stuurt uw melding dan naar de gemeente Oldambt. Nadere uitleg staat onder het kopje 'Aanvraag'. Er is hierbij onderscheid gemaakt tussen agrarische en niet-agrarische bedrijven.

 

Agrarische bedrijven

Agrarische bedrijven die worden opgericht, uitgebreid of gewijzigd kunnen dit melden op basis van het Besluit landbouw milieubeheer indien niet meer dan 200 melkkoeien of 50 andere landbouwhuisdieren worden gehouden. Indien meer dieren gehouden worden moet een vergunning worden aangevraagd.

Mestbassins

Mestbassins die voldoen aan de entreevoorwaarden van het Besluit mestbassins milieubeheer (artikel 1) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit mestbassins milieubeheer. Het gaat hierbij om mestbassins die dateren van ná 1 juni 1987. Verder mag het mestbassin het bepaalde maximale oppervlakte (gezamenlijk niet meer dan 750 m²) en inhoud gezamenlijk niet meer dat 2500 m³) niet overschrijden en er mag geen be- en/of verwerking van dunnen mest plaatsvinden. Ook gelden voor mestbassins minimale bepaalde afstandseisen (50 respectievelijk 100 meter). Wordt aan deze voorwaarden voldaan, valt de desbetreffende mestbassin onder de werkingssfeer van het Besluit mestbassins milieubeheer. Mestbassins die niet voldoen aan de bovengenoemde voorwaarden zijn vergunningsplichtig in het kader van de Wet milieubeheer.

Gedoogbeleid opslag tijdelijke mest

Tijdelijke, voor de duur van ten minste twee weken tot maximaal zes maanden, opslagen van vaste mest moeten voldoen aan de voorschriften uit het besluit Landbouw milieubeheer.

Het gedoogbeleid wat een aantal jaren van toepassing is geweest, is komen te vervallen.

 

De belangrijkste veranderingen in de regelgeving voor de opslag van tijdelijke mest zijn:

  • De verplichting voor het aanbrengen van een absorberende onderlaag met een dikte van ten minste 0.15 m en een organisch stofgehalte van ten minste 25%. Dit kan bijvoorbeeld stro of turf zijn. Deze absorberende laag moet worden weggehaald als de mest verwijderd wordt.
  • De verplichting tot het aanbrengen van een bovenafdekking, die contact met het hemelwater zo veel mogelijk voorkomt, bijvoorbeeld een afdekking met zeil.
  • De opslag van vaste mest vindt minimaal plaats op ten minste vijf meter van de insteek van het oppervlaktewater, bijvoorbeeld een sloot.
  • De opslag van vaste mest moet zich bevinden op een afstand van ten minste 100 meter van de bebouwde kom en op een afstand van ten minste 50 meter van een woning.

De mest mag maximaal zes maanden opgeslagen liggen. Indien meer dan 600 m3 wordt opgeslagen of de opslag langer dan zes maanden plaats vindt is een vergunning nodig.

Het benodigde formulier kunt u opvragen bij de gemeente. 

Niet-agrarische bedrijven

Met ingang van 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (BARIM of activiteitenbesluit) in werking getreden. Dit besluit vervangt 12 oude Besluiten (bijvoorbeeld detailhandel en ambachtsbedrijven, horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen, motorvoertuigen) die eerder van kracht waren. Bovendien vallen ook de metaalelectro-bedrijven onder het activiteitenbesluit.

Het activiteitenbesluit onderscheid drie categorieën bedrijven:

  • A-inrichtingen moeten aan de algemene regels van het activiteitenbesluit voldoen maar hoeven zich niet te melden (bijvoorbeeld kantoren, scholen, kleinere detailhandel);
  • B-inrichtingen zijn bedrijven die zich wel moeten melden. Deze bedrijven moeten ook aan de algemene regels voldoen (bijvoorbeeld horecabedrijven, garagebedrijven);
  • C-inrichtingen zijn de inrichtingen die vergunningplichtig zijn (bijvoorbeeld LPG-tankstations en grotere opslagen gevaarlijke stoffen).

Bedrijven die al een melding hebben gedaan op basis van de oude besluiten hoeven zich niet opnieuw te melden. Ook bedrijven die een vergunning hadden en nu een A of B-inrichting worden of vergunningsplichtig blijven hoeven niets te doen.

Op internet kunt u op diverse sites (www.rijksoverheid.nl of www.infomil.nl) informatie vinden over het Activiteitenbesluit. Maar ook via het klantencontact centrum van de gemeente Oldambt kunt u een afspraak maken met een deskundige om uw plannen door te nemen.

Naast de bovengenoemde Besluiten zijn er nog een aantal andere besluiten (b.v. Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval) die eventueel van toepassing kunnen zijn. Voor nadere informatie hierover kunt u contact opnemen met uw gemeente.

 

Waar kan ik terecht?

U kunt het bedrijf schriftelijk melden door middel van het indienen van het meldingsformulier, bereikbaar via de link https://www.aimonline.nl. Het formulier krijgt u op uw beeldscherm na het doorlopen van de vragenboom van de internettoepassing (AIM). Na het beantwoorden van de vragen krijgt u overzicht van de voorschriften die bij de gemelde activiteiten horen.

Na het invullen van enkele bedrijfsgegevens kunt u dit formulier opslaan en afdrukken en (met toebehoren, zoals een goede plattegrondtekening) toezenden aan de gemeente Oldambt.

Het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling Besluit landbouw, Besluit mestbassins en Besluit glastuinbouw kunt u vinden op www.overheid.nl.

Toelichting inzake het Activiteitenbesluit en de regeling kunt u terugvinden op de internetsites www.infomil.nl en www.rijksoverheid.nl.