Analyse

In de aanloop van de Toekomstvisie is een vragenlijst uitgezet op een aantal thema’s. Deze vragen zijn voorgelegd aan mensen van de gemeentelijke organisatie en buitenstaanders. Op basis daarvan is figuur 3.1 gemaakt. Een spinnenweb met 2 lijnen. De lijn “zelfbeeld” geeft de score aan van de gemeente, de lijn “imago” de score die buitenstaanders gaven. Opvallend is dat het zelfbeeld overal lager is. In de regel ligt minimaal de helft van de scores om en om. Bij navraag blijkt dat men bij het waarderen heeft gedacht dat anderen het wel negatief zouden beoordelen, waardoor ook bij de eigen waardering laag is ingezet. Het is geen wetenschappelijke methode, maar het laat wel iets zien. Vooral waar buitenstaanders de grote kansen zien. Die liggen op het terrein van haar strategische ligging (grens- en kustgemeente aan de A7), de verblijfskwaliteit van het gebied (recreatiemogelijkheden, met name het water), het afwisselende landschap en de recreatieve potenties van Oldambt. De figuur vertoont een dip bij de werkgelegenheidspositie, een punt van zorg dat door alle betrokkenen gedeeld wordt.

Figuur 3.1 Spinnenweb-model van gemeente Oldambt uitgewerkt in een SWOT-analyse

Aanvullend op het spinnenweb, is door alle betrokkenen een lijst opgesteld van sterke punten bij de start van de nieuwe gemeente en punten die aandacht behoeven. Dit is in een SWOT-analyse vertaald.

Oldambt staat er zeker niet slecht voor. Er zijn beslist zorgpunten, zoals de navolgende bladzijden aangeven. Maatschappelijk en economisch is er echter een soort kantelmoment in de richting van meer duurzaamheid, bewustwording van waarden en koesteren van nieuwe kwaliteiten van leven.

Op dit punt is duidelijk wat sterk is en wat de aandachtspunten van de gemeente Oldambt zijn. Tevens is duidelijk welke kansen en bedreigingen op de gemeente af komen. Om tot goede conclusies te kunnen komen, is het goed te weten wat de relatie is tussen de sterke en zwakke punten en de kansen en bedreigingen.

Waar kansen zijn, zijn meestal ook bedreigingen. Krimp door vergrijzing en de afname van woningvraag is op dit moment het grootste vraagstuk. Veel spijtoptanten willen later terug naar de gemeente maar vinden niet altijd passende woonruimte.

Onze kansen komen vanuit de samenleving en de economie voort. De facetten die wij hebben moeten versterkt worden. Onze kustzone, nationale parken en recreatie zijn een voorbeeld van speerpunten die kansen kunnen creëren en waarmaken.

Werkloosheid, het niet vinden van passend werk, dat is op dit moment het belangrijkste aandachtspunt. Scholing sluit lang niet altijd aan bij de wensen van haar leerlingen en de prognoses van de bevolkingskrimp zijn zorgwekkend.

Wat goed gaat in de gemeente Oldambt zijn de bezienswaardigheden en voorzieningen die het nu al te bieden heeft. Onder andere de centrumstad Winschoten, Blauwestad, de dorpslinten en de monumentale bebouwing komen aan bod.

Ga naar de pagina "Visie"