geld

Begroting Oldambt 2023 vastgesteld

11 november 2022
Algemeen
geld


De gemeenteraad van Oldambt heeft op 9 november de begroting 2023 vastgesteld. De raad was blij met zwarte cijfers voor de komende jaren, maar vanaf 2026 wordt het financieel weer een stuk soberder. Bij die zorg werd stilgestaan. Gelukkig is er de komende jaren wel financiële ruimte voor incidentele investeringen en het instellen van fondsen voor verduurzaming, energiearmoede en ruimtelijke kwaliteit dorpen en wijken.
Tijdens de algemene beschouwingen werd er onder meer gesproken over de zorgen van inwoners die (bijna) niet meer rond kunnen komen, bijvoorbeeld door de energieprijzen. Verder passeerde de krappe woningmarkt de revue en kwam de vraag voorbij wat het (opnieuw) uitstellen van de Omgevingswet betekent. Diverse fracties vroegen aandacht voor visies/nota’s op het gebied van sport, cultuur, armoede en natuur.

Een motie over het definitief huisvesten van statushouders werd aangenomen. PVV, VCP, GBO en Oldambt Aktief stemden tegen.

Een motie over onder meer het terugdraaien van de bezuiniging op sport werd verworpen. Alleen PVV, SP, VCP, D66, GroenLinks en Oldambt Aktief waren voor.

Het amendement om een stelpost te maken om stijgende kosten op te kunnen vangen werd aangenomen. 

Tenslotte werd de begroting vastgesteld. Alle partijen minus VCP en Oldambt Aktief, waren voor.

De vergadering is natuurlijk ook terug te kijken.