destination-plan iconBestemmingsplan

Beschrijving

Wat is een bestemmingsplan? 

In een bestemmingsplan worden bestemmingen van gronden aangewezen voor een bepaald gebied binnen de gemeentegrenzen. Het bestemmingsplan bevat bouw- en gebruiksregels.

Het doel van een bestemmingsplan is een goede ruimtelijke ordening voor het gebied waarover het plan zich uitstrekt. Deze ruimtelijke ordening wordt verkregen door het coördineren van de verschillende belangen die bij het gebruik van de in het plan begrepen grond zijn betrokken, tot een zo harmonisch mogelijk geheel.

Een bestemmingsplan bestaat uit:

  • één verbeelding waarop de bestemmingen van de in het plan begrepen gronden worden aangewezen.
  • planregels waarin de bestemmingen, het doel of de doeleinden en het toegestane gebruik en eventuele ontheffingen omschreven worden.
  • een toelichting waarin uitleg wordt gegeven over het plan en de planregels. Ook bevat een toelichting informatie over de ontwikkelingen in het plangebied.

Het bestemmingsplan vindt haar basis in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan is op twee manieren voor burgers bindend. 

In de eerste plaats zijn een aantal vergunningen aan de inhoud van het bestemmingsplan gekoppeld. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien een voorgenomen bouwwerk in strijd is met de bestemming of de planregels van het bestemmingsplan. Een andere vergunning die aan het bestemmingsplan gekoppeld is, is de omgevingsvergunning voor een "aanlegactiviteit" (artikel 2.1. 1B. Wabo).

In de tweede plaats kan een bestemmingsplan gebruiksverboden bevatten. Een veelvoorkomende en veelomvattende gebruiksregel is een algemeen gebruiksverbod, waarin het verboden wordt om gronden of opstallen te gebruiken in strijd met hun bij het bestemmingsplan geregelde bestemming. Overtreding van zulke gebruiksregels is strafbaar. Het gemeentebestuur kan via bestuursdwang of dwangsommen deze regels handhaven.

Bestemmingsplannen kunt u inkijken op de landelijke website van ruimtelijke plannen.

 

Voorwaarden

Wat zijn de voorwaarden?

Een bedrijf of burger kan een (bouw)plan hebben dat niet in het bestemmingsplan past. In de Wro (Wet ruimtelijke ordening) en de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) staan verschillende bepalingen, die het een gemeente mogelijk maken om mee te werken aan nieuwe initiatieven, die niet passen binnen het bestemmingsplan.

Onder andere door middel van een omgevingsvergunning.

 

Bezwaar

Inspraak/zienswijze indienen

Als de gemeente voor een bepaald gebied een bestemmingsplan gaat maken, wordt de mening van de bewoners gevraagd. Voordat een bestemmingsplan wordt vastgesteld zijn er meerdere momenten waarop u uw mening kunt geven over de plannen. Op die manier kunt u dus invloed uitoefenen op het uiteindelijke bestemmingsplan.

1e fase Vaststellen van het voorontwerpbestemmingsplan door het College van burgemeester en wethouders

Het college stelt een voorontwerpbestemmingsplan vast en publiceert het plan in het streekblad en het internet. Het plan is raadpleegbaar via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/?. Het plan ligt gedurende zes weken ter inzage. Over het voorontwerp kunnen tijdens de termijn van het ter inzage liggen van de stukken schriftelijk en mondeling reacties ingediend worden. In sommige gevallen vindt er een inspraak- en voorlichtingsbijeenkomst voor belangstellenden plaats. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen mondelinge reacties worden ingediend bij het College van burgemeester en wethouders. In deze fase vindt er ook schriftelijk overleg plaats met o.a. de provincie Groningen, het Ministerie van VROM en belanghebbende aangrenzende gemeenten.

2e fase Vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan door het college van burgemeester en wethouders

Het college maakt een afweging van de resultaten van het vooroverleg en de ingediende reacties over het voorontwerp. Dit leidt eventueel tot een aanpassing van het bestemmingsplan. Het college stelt het ontwerpbestemmingsplan vast en publiceert dit in het streekblad, de Staatscourant en het internet. Het plan is raadpleegbaar via https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/?. Het ontwerp bestemmingsplan ligt gedurende zes weken ter inzage. In deze termijn kunnen schriftelijk en mondeling zienswijzen worden ingediend bij de gemeenteraad.

3e fase Vaststellen van het bestemmingsplan door de gemeenteraad

Er wordt een afweging gemaakt van de zienswijzen die zijn ingediend over het ontwerp. Dit leidt eventueel tot een aanpassing van het bestemmingsplan. Het college zal het bestemmingsplan ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad. Het vastgestelde bestemmingsplan wordt gepubliceerd in het streekblad, de Staatscourant en het internet. Het plan is raadpleegbaar via https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/. Het plan ligt gedurende zes weken ter inzage. In deze periode kan een belanghebbende een beroepschrift bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, in Den Haag indienen. Indien noodzakelijk kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling ingediend worden. Dit verzoek levert schorsende werking van het besluit op. Deze werkwijze van publiceren kan afwijken als de provincie Groningen een zienswijze heeft ingediend over het ontwerpbestemmingsplan.

4e fase Beroepsfase (indien van toepassing)

In deze fase doet de Raad van State uitspraak over een eventueel ingesteld beroep en/of voorlopige voorziening waarna er sprake is van een onherroepelijk bestemmingsplan. Gemiddeld genomen duurt deze fase ongeveer een jaar.

 

Contact

Alle geldende bestemmingsplannen van de gemeente zijn in te zien op het gemeentehuis, locatie Winschoten, Johan Modastraat 6 in Winschoten. Ruimtelijke plannen die in voorbereiding zijn kunt u ook inzien op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/.