Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Zittingen centraal stembureau en hoofdstembureau

Openbare zitting op 21 maart 2022

Op 21 maart 2022 om 10.00 uur stelt het hoofdstembureau in een openbare zitting het aantal stemmen vast. Aansluitend stelt het centraal stembureau de uitslag vast. U kunt deze zitting hieronder volgen. Van de zitting maakt het centraal stembureau een proces-verbaal op. Deze komt ter inzage op het gemeentehuis.

Inspreken tijdens de openbare zitting

Tijdens of vóór de zitting van het centraal stembureau kunnen bezwaren worden ingediend. U heeft de mogelijkheid om in te spreken in de openbare zitting van het centraal stembureau. Als u van dit recht gebruik wilt maken, dan kunt u dit vóór of tijdens de zitting kenbaar maken. Dat kan via verkiezingen@gemeente-oldambt.nl of (0597) 48 20 00.

Gerealiseerde zittingen

Op 1 februari 2022 om 16.00 uur vond er een niet-openbare zitting plaats over de geldigheid van de kandidatenlijsten, de daarop voorkomende kandidaten en geplaatste partijnamen. Van deze zitting is een proces-verbaal opgemaakt.

Op 4 februari 2022 om 10.00 uur maakte het centraal stembureau in een openbare zitting haar beslissing bekend over de geldigheid van de kandidatenlijsten en de daarop voorkomende kandidaten. Ook werden in deze zitting de geldige lijsten genummerd. Van deze zitting is een proces-verbaal opgemaakt. De stukken liggen ook ter inzage op het gemeentehuis.

Uitslag gemeenteraadsverkiezing

In de loop van de dag verschijnt hier de uitslag van de verkiezingen. De pagina's worden steeds bijgewerkt.

Processen-verbaal gemeenteraadsverkiezing 2022