Bezwaar en beroep

Wanneer u (als burger, bedrijf of instelling) het niet eens bent met een beslissing van de gemeente (beschikking), dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

Tegen iedere beschikking van de gemeente, kunt u bezwaar maken, via het digitaal loket: bezwaarschrift indienen bij de gemeente, of per brief:

p/a Secretariaat voor Regionale bezwaar- en beroepschriftencommissie,
Postbus 175,
9670 AD Winschoten.

Bezwaarschriften kunnen niet via e-mail worden ingediend.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. Deze termijn start met ingang van de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. U dient een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders in te dienen. U krijgt een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van het bezwaarschrift. Het college van burgemeester en wethouders neemt binnen tien weken, na indiening van het bezwaarschrift, een beslissing. Zo niet, dan wordt u hier schriftelijk van op de hoogte gesteld.

Beroep

Wanneer u (als burger, bedrijf of instelling) bezwaar heeft gemaakt tegen een beslissing van de gemeente (beschikking) en uw bezwaar is afgewezen, dan kunt u hier tegen in beroep gaan. U dient dan een beroepschrift in te dienen bij de Rechtbank. U krijgt een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van het beroepschrift. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken. Deze termijn start met ingang van de dag nadat de uitkomst van het bezwaar bekend is gemaakt. De rechtbank doet binnen zes weken na de sluiting van het onderzoek schriftelijk uitspraak. In bijzondere gevallen kan de rechtbank deze termijnen met ten hoogste zes weken verdagen. Dit geldt niet wanneer de rechter mondeling uitspraak doet.

Het adres van de rechtbank is:
Rechtbank Groningen
Sector bestuursrecht
Postbus 150
9700 AD Groningen