Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

Beschrijving

Ondersteuning voor zelfstandigen

Tijdelijke aanpassingen aan het Bbz

In het 4e kwartaal van 2021 en het 1e kwartaal van 2022 geldt een tijdelijk  aangepaste Bbz-regeling. Deze aanpassingen gelden alleen als u in de periode van oktober t/m december 2021 of januari t/m maart 2022 een Bbz-uitkering aanvraagt. Het maakt niet uit of u al een bedrijf heeft of juist wilt starten met uw bedrijf. En ook niet of u eerder een Tozo-uitkering heeft ontvangen of niet. Had u vóór 1 oktober 2021 al een Bbz-uitkering en wilt u deze laten doorlopen? Dan blijven voor u de gewone Bbz-voorwaarden gelden.
Voor het Bbz-bedrijfskapitaal gelden de aanpassingen niet.

Om welke aanpassingen gaat het?

 1. De uitkering kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd tot de eerste van de voorafgaande maand;
 2. Het recht op en de hoogte van de uitkering worden per kalendermaand berekend;
 3. Uw vermogen telt niet mee;
 4. De uitkering wordt direct toegekend als gift.

1. Aanvragen met terugwerkende kracht

U kunt de Bbz-uitkering in december 2021 voor 1 of 2 maanden aanvragen. In de periode van 1 januari t/m 31 maart 2021 is dat voor 1, 2, 3 of maximaal 4 maanden. Dit kan met terugwerkende kracht tot de 1e dag van de maand of de maand ervoor. Daarbij geldt dit:

 • U vraagt de uitkering altijd per 1e van de maand aan;
 • T/m 31 december 2021 kunt u een uitkering aanvragen voor november en december;
 • In januari kunt u een uitkering aanvragen voor december 2021, januari, februari en/of maart;
 • In februari kunt u aanvragen voor januari, februari en/of maart;
 • In maart (t/m de 31e) kunt u een uitkering aanvragen voor februari en/of maart. 

Let op! Vraagt u eind december of in januari een uitkering aan voor de maand december? Dan ontvangt u deze uitkering – als u er recht op heeft – in januari of februari 2022. De uitkering voor december telt dan als inkomen voor 2022. Houd hier rekening mee bij de belastingaangifte. De uitkering kan ook van invloed zijn op de hoogte van de huur- en zorgtoeslag van de

Nieuwe aanvraag

Heeft u in de maanden oktober, november en/of december 2021 een Bbz-uitkering aangevraagd en ontvangen? En wilt u deze ook in de maanden januari, februari en maart ontvangen? Dan moet u een nieuwe aanvraag doen. U hoeft hierbij waarschijnlijk niet alle gegevens opnieuw in te vullen of in te leveren. 

Wilt u na 31 maart 2022 ook nog een Bbz-uitkering? Dan moet u deze weer opnieuw aanvragen. Hierbij is de dag waarop u meldt dat u de uitkering wilt aanvragen de startdatum van uw uitkering. Er geldt dan geen terugwerkende kracht meer.

Voor een (nieuwe) aanvraag kunt u het contactformulier invullen. Wij nemen vervolgens contact met u op. In een gesprek wordt vastgesteld of u een aanvraag voor het Bbz 2004 kunt indienen. Vervolgens ontvangt u het aanvraagformulier waarmee u een aanvraag kunt indienen.

2. Uitkering per kalendermaand berekend

De Bbz-uitkering vult uw inkomsten uit uw bedrijf of beroep en andere inkomsten aan. Het bedrag dat u maximaal aan uitkering kunt krijgen hangt af van uw leeftijd en woonsituatie. U geeft bij de aanvraag van de Bbz-uitkering in de periode december t/m maart een schatting van uw inkomsten in de maanden waarvoor u de uitkering aanvraagt. Met deze schatting berekent de gemeente per maand of u recht heeft op de uitkering en op welk bedrag. Dit kan dus per maand verschillen. Voor het gewone Bbz geldt dat uw inkomsten in het hele kalenderjaar (achteraf) bepalen of u recht had op de uitkering en op welk bedrag.

3. Vermogen telt niet mee

Voor de uitkering in de periode oktober 2021 t/m maart 2022 telt zakelijk vermogen en privévermogen niet mee. Wilt u na 31 maart 2022 ook een Bbz-uitkering? Dan gaat de gemeente een vermogenstoets doen. De hoogte van uw vermogen bepaalt dan:
•    of u recht heeft op een uitkering, en
•    of u deze als lening krijgt of als gift.

4. De uitkering is een gift

U krijgt de aanvullende uitkering als gift. Dat betekent dat u het bedrag waarop u die maand recht heeft niet hoeft terug te betalen. Maar ontvangt u die maand meer inkomsten dan vooraf ingeschat? Dan moet u het bedrag dat u teveel heeft gekregen wel terugbetalen. En heeft u te weinig ontvangen? Dan krijgt u een nabetaling.

Aantal uren

Voor het Bbz geldt een urencriterium. Bent u al langere tijd zelfstandige? Dan moet u per kalenderjaar minimaal 1225 uur in uw bedrijf of beroep werken. Het zal van de sector waarin u werkt afhangen of u die 1225 uur in 2020 en/of in 2021 heeft gehaald. Hier houdt de gemeente tot op zekere hoogte rekening mee.

Levensvatbaarheid van uw bedrijf

Daarnaast bekijkt de gemeente of uw bedrijf levensvatbaar is. Dit is het grootste verschil met de Tozo. U heeft geen recht op een Bbz-uitkering (of bedrijfskapitaal) als de gemeente verwacht dat u na het Bbz niet genoeg kunt verdienen om:
•    van te leven; en
•    uw bedrijf of beroep voort te zetten; en
•    om uw betalingsverplichtingen na te komen.
Verwacht de gemeente dat uw bedrijf niet levensvatbaar is? Dan heeft u misschien nog wel recht op een beëindigingsuitkering uit het Bbz.

Ondernemingsplan

U kunt de gemeente helpen om te bepalen of uw bedrijf of beroep levensvatbaar is. Was u al zelfstandig ondernemer vóór de coronacrisis? Dan wil de gemeente graag uw jaarcijfers van 2019 zien en de meest recente financiële gegevens. En het is handig als u een ondernemingsplan (of overlevingsplan) heeft: hoe ziet u de toekomst van uw bedrijf of beroep? Hoe gaat u genoeg geld verdienen? Deze informatie geeft een goede indruk van de levensvatbaarheid van uw bedrijf.

Bedrijfskapitaal

Wilt u een bedrijfskapitaal aanvragen? Daarvoor gelden de aanpassingen in het Bbz niet. De gemeente zal hiervoor gegevens over uw zakelijke en privévermogen vragen. Het maximumbedrag dat u aan bedrijfskapitaal in 2022 kunt lenen is: 
•    € 212.147 als u al een bedrijf heeft; en 
•    € 39.057 als u een bedrijf wilt starten.

Over de lening betaalt u 8% rente. De gemeente maakt afspraken met u over de aflossing van het bedrijfskrediet. Die gaan over de hoogte van het maandelijkse aflossingsbedrag en de tijd die u krijgt om af te lossen. Dat kan maximaal 10 jaar zijn.

Wijzigt uw woonsituatie, werksituatie of inkomen?
Dan horen wij dit graag, u kunt dit via het wijzigingsformulier aan ons doorgeven. Zo is de hoogte van uw uitkering altijd afgestemd op uw actuele woon- werksituatie en/of uw inkomen.

Hulp bij uw bedrijf en heroriëntatie

U heeft vast al nagedacht over uw toekomst. Hoe gaat u verder? Wilt u doorgaan met uw bedrijf of liever stoppen? Wilt u uw bedrijfsactiviteiten aanpassen? Wat heeft u hierbij nodig? De gemeente biedt zelfstandigen verschillende voorzieningen aan. Bijvoorbeeld coaching, verschillende cursussen of begeleiding naar ander werk. U kunt hier gebruik van maken. Ook landelijk en in de regio zijn er verschillende mogelijkheden voor ondersteuning. Op Rijksoverheid.nl kunt u zien welke ondersteuning bij u past.

Zelf kijken of u recht heeft

Wilt u weten of u mogelijk recht heeft op een Bbz-uitkering? Kijk dan op www.krijgikbbz.nl. Voor het aanvragen van de tijdelijke aanpassing Bbz kunt u naar het tabblad ‘aanvraag’ gaan.

Aanvragen

Als u in aanmerking wilt komen voor een uitkering voor levensonderhoud en/of een bedrijfskrediet kunt u hierover contact opnemen met ons. U kunt het contactformulier invullen en aansluitend nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. In een gesprek wordt vastgesteld of u een aanvraag voor het Bbz 2004 kunt indienen. Vervolgens ontvangt u het aanvraagformulier waarmee u een aanvraag kunt indienen.

Uw aanvraag wordt na inname door de gemeente getoetst op rechtmatigheid. Een complete aanvraag wordt overgedragen aan een onafhankelijk onderzoeksbureau. Dit bureau stelt een rapport op inzake de levensvatbaarheid van uw onderneming. Aan de hand van het adviesrapport adviseert uw gemeente om de aanvraag (deels) te honoreren of af te wijzen. Uiteindelijk neemt het college van burgemeester en wethouders het formele besluit.

Herkent u zich in één van de ondernemers, omschreven onder 'doelgroep Bbz' en wilt u weten of u in aanmerking komt voor de Bbz-regeling? Neem dan vrijblijvend contact op met het IMK via het emailadres: teamzelfstandigen@gemeente-oldambt.nl. Ook al denkt u niet geheel te voldoen aan de gestelde eisen, dan is het nog raadzaam contact op te nemen het IMK. Deze kan uw rechten en mogelijkheden mogelijk beter inschatten.

Voorwaarden

Voorwaarden

Aan elke mogelijkheid die het Bbz biedt zijn specifieke voorwaarden verbonden. Over het algemeen geldt dat inkomensondersteuning verstrekt wordt in de vorm van een renteloze lening, in afwachting van de jaarlijkse definitieve vaststelling van het inkomen. De bedrijfskredieten zijn rentedragende leningen (momenteel bedraagt het rentepercentage 8%* en de aflossingstermijn is maximaal 10 jaar.

Als algemene voorwaarden kan gesteld worden dat:

 • u een Bbz aanvraag indient bij de gemeente (cluster Maatschappelijke Zaken) waar u woonachtig bent;
 • u aangewezen bent op het inkomen uit zelfstandig beroep of bedrijf dan wel een uitkering op grond van de Participatiewet ontvangt.

Verplichtingen

Per doelgroep zijn er specifieke verplichtingen. Als algemene verplichting geldt dat u behoort:

 • mee te werken aan onderzoek naar de gestelde voorwaarden;
 • de algemene bijstand wordt als renteloze lening aan u toegekend; in het boekjaar volgend op het boekjaar dat u de Bbz uitkering en/of krediet heeft ontvangen dient u inzicht te geven in uw inkomenssituatie over het betreffende boekjaar voor de definitieve vaststelling van uw inkomen;
 • mee te werken met (her)onderzoeken;
 • aflossingsverplichtingen en renteafspraken na te komen.

Indien u een aanvraag in wilt dienen worden alle mogelijkheden, voorwaarden en de verplichtingen met u besproken.

Aan een eventuele Bbz-aanvraag zijn voor de ondernemer geen kosten verbonden.

* Bedrag/percentage geldt per 1 januari 2019, bedragen en rentepercentages worden jaarlijks geïndexeerd.

Wie kunnen een beroep doen op de Bbz-regeling?

1. Pré starters

De persoon die algemene bijstand (Participatiewet) ontvangt en voornemens is een eigen bedrijf of zelfstandig beroep te beginnen kan in aanmerking komen voor een voorbereidingsperiode. In deze periode die maximaal 12 maanden kan duren wordt aan de pré starter de mogelijkheid geboden om tezamen met een adviseur een ondernemingsplan op te stellen, ter voorbereiding op het ondernemerschap. Daarnaast kan de pré starter in aanmerking komen voor scholing.

2. Startende ondernemers

Voor startende ondernemers (ondernemers die een onderneming starten of maximaal anderhalf jaar een onderneming hebben) is er de mogelijkheid om gebruik te maken van een tijdelijke inkomensondersteuning (maximaal 36 maanden) en/of een bedrijfskrediet van maximaal € 37.817,-. Er dient sprake te zijn van een levensvatbare onderneming.

3. Gevestigde ondernemers

Gevestigde ondernemers (ondernemers wiens onderneming minimaal anderhalf jaar bestaan) kunnen een aanvraag indienen voor een periodieke uitkering (maximaal 12 maanden) of een bedrijfskrediet van maximaal € 205.410,-. Er dient sprake te zijn van een levensvatbare onderneming. Verlenging van de periodieke uitkering is alleen mogelijk als de oorzaak van de behoefte aan bijstand gelegen is in externe omstandigheden van tijdelijke aard.

4. Oudere zelfstandigen

De oudere zelfstandige kan indien deze is geboren voor 1 januari 1960 in aanmerking komen voor een inkomensondersteuning. De inkomensondersteuning vult het inkomen uit de onderneming aan tot de bijstandsnorm. Daarnaast kan de oudere zelfstandige in aanmerking komen voor een bedrijfskrediet van maximaal € 10.271,-. Om in aanmerking te komen voor de oudere zelfstandige regeling wordt onder andere een eigen inkomenseis en een leeftijdsgrens gesteld.

5. Beëindigende zelfstandige

Ondernemers die hun onderneming noodgedwongen willen of moeten beëindigen kunnen tijdens de afbouwfase van hun onderneming maximaal 12 maanden in hun inkomen ondersteund worden. Het inkomen wordt aangevuld tot de bijstandsnorm. Er moet een noodzaak aanwezig zijn om de onderneming af te bouwen.

6. Oudere gewezen zelfstandige (IOAZ)

Ondernemers ouder dan 55 jaar die hun onderneming willen beëindigen kunnen in aanmerking komen voor inkomensondersteuning na beëindiging van de onderneming. De inkomensondersteuning vult het inkomen aan tot maximaal de bijstandsnorm. De aanvraag dient ingediend te worden voordat de onderneming beëindigd is

Contactgegevens

IMK

Telefoonnummer: (088) 99 90 111 (alleen op de maandag en donderdag)
E-mail: teamzelfstandigen@gemeente-oldambt.nl