Bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering, mentorschap of curatele

Bent u voornemens om bijzondere bijstand aan te vragen voor de kosten van bewindvoering, mentorschap of curatele? Wij verzoeken u om dan eerst het onderstaande door te lezen.

Nieuwe aanvraag

Nieuw bewind

Is er sprake van een nieuw bewind dan heeft u twee maanden de tijd om een aanvraag bijzondere bijstand bij ons in te dienen. Wanneer u pas na twee maanden een aanvraag bij ons indient, kunnen wij geen bijzondere bijstand meer verstrekken voor eventuele griffie- en aanvangskosten en mogelijk ook een gedeelte van de periodieke kosten niet.

Lopend bewind

Is er sprake van een lopend bewind maar bent u, of is uw klant verhuisd naar onze gemeente, dan heeft u 14 dagen de tijd om een aanvraag bijzondere bijstand bij ons in te dienen.

Lopende toekenning vanuit de bijzondere bijstand

Hebben wij eerder bijzondere bijstand toegekend voor de kosten van bewindvoering, mentorschap of curatele en is er geen einddatum in de beschikking benoemd? Dan hoeft u geen nieuwe aanvraag bijzondere bijstand in te dienen voor een nieuw kalenderjaar. Deze eerdere toegekende bijzondere bijstand loopt gewoon door. Twijfelt u hieraan? Neemt u dan eerst contact met ons op voordat u een nieuwe aanvraag bijzondere bijstand bij ons indient.

Vergoeding bankkosten

Voor de bankkosten hoeft u ook geen aparte aanvraag bijzondere bijstand in te dienen. Bij de bewindvoeringskosten of kosten van curatele worden de bankkosten automatisch meegenomen. Dit wordt maandelijks uitbetaald (alleenstaande € 0,50, gehuwden € 1,00 per maand).

Inlichtingenplicht

Aangezien u niet jaarlijks een nieuwe aanvraag bijzondere bijstand hoeft in te dienen, is het van belang dat u eventuele wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de bijzondere bijstand zo spoedig mogelijk aan ons doorgeeft.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de volgende wijzigingen:

  • Wijzigingen in de woon- en leefsituatie
  • Een vermogen dat hoger is dan de toepasselijke vermogensgrenzen
  • Gewijzigde inkomsten
  • Een erfenis
  • Tariefswijzigingen (wanneer iemand bijvoorbeeld schuldenvrij is)
  • Aanschaf van een voertuig waarbij de waarde hoger is dan € 4.550,00

Let op, dit zijn slechts voorbeelden!

Aanvullende informatie

Doordat u niet ieder jaar een nieuwe aanvraag bijzondere bijstand hoeft in te dienen voor de kosten van bewindvoering, mentorschap of curatele, ontvangt u in principe eenmalig een toekenningsbeschikking. Wanneer wij een heronderzoek verrichten ontvangt u wel bericht of de bijzondere bijstand gewijzigd- of ongewijzigd wordt voortgezet. Dit doen wij bijvoorbeeld als we de draagkracht opnieuw vaststellen.