build-reside iconBouwen of verbouwen, omgevingsvergunning

Beschrijving

Vergunningvrij

Als u wilt verbouwen of bijvoorbeeld een tuinhuis of zonnepanelen wilt plaatsen, kan het zijn dat u het project mag realiseren zonder dat u hiervoor een omgevingsvergunning dient aan te vragen.

Vergunningcheck

Om te beoordelen of uw project (omgevings)vergunningvrij kan worden uitgevoerd, kunt u gebruikmaken van de "Vergunningcheck" op het Omgevingsloket Online (OLO): https://www.omgevingsloket.nl.

Mocht u er onverhoopt toch niet helemaal uitkomen of heeft u twijfels over het gegeven resultaat, kunt u een aanvraag indienen via het formulier “vooroverleg”. Daar wordt uw plan getoetst aan het bestemmingsplan, de wetgeving, en de Welstandsnota of aan overige relevante aspecten (zoals erfgoed of woonbeleid). We noemen dit een vooroverleg. Het is geen vooroverleg in die zin dat er een fysiek overleg met u plaatsvindt. Het is daarom van belang dat u uw plannen aan de hand van in te dienen stukken voldoende duidelijk maakt.

Er worden op dit moment veel vergunningsaanvragen gedaan, deze hebben een wettelijke termijn en krijgen voorrang. We doen ons best om alle binnenkomende algemene vragen en vooroverleg met betrekking tot de omgevingsvergunning ook af te handelen. Echter in verband met Covid-19 en de huidige voorraad aanvragen duurt het langer voordat we terugbellen dan wel een reactie per mail verzenden.

Niet vergunningvrij

Let op!: Vergunningvrij bouwen is niet toegestaan bij/aan monumenten (uitgezonderd minimaal onderhoud) en in een beschermd stads- of dorpsgezicht.

Andere vergunningen of toestemmingen

Het niet nodig zijn van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, stelt u niet vrij van het eventueel nodig zijn van andere vergunningen en toestemmingen.

Hierbij kunt u denken aan een:

• een sloopmelding (mogelijk met volledige asbestinventarisatie);
• melding brandveilig gebruik (voorheen: gebruiksmelding);
• omgevingsvergunning brandveilig gebruik (voorheen: gebruiksvergunning);
• omgevingsvergunning milieuneutraal veranderen (voorheen: 8.19 melding Wm);
• melding in het kader van het Activiteitenbesluit;
• omgevingsvergunning gebruik gesloten stortplaatsen;
• omgevingsvergunning grondwaterbeschermingsgebied;
• omgevingsvergunning werk of werkzaamheden uitvoeren (voorheen: aanlegvergunning);
• melding voor het aanleggen of wijzigen van een uitweg;

Aanvragen

Vooroverleg

Wat hebben we van u nodig om uw bouwplan te kunnen beoordelen?

Een situatietekening met:

 • alle op het perceel aanwezige bebouwing incl. overkappingen/carports, houthok, voilere, kassen, kippenren, enz. van de bestaande en nieuwe situatie
 • de exacte locatie van het te realiseren bouwwerk (afstanden tot de perceelsgrens)
 • de exacte afmetingen van het te realiseren bouwwerk (lengte, breedte, goothoogte, nokhoogte, kapvorm/-richting en dakhelling)

  Deze informatie is voldoende voor een vooroverleg, wanneer uw project vergunningsplichtig is, zal er gevraagd worden om goede bouwkundige tekeningen en aanvullende gegevens.

Extra informatie:

Dakkapel

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2010/07/20/dakkapellen

 • als bijlage toevoegen een tekening waarop te zien is hoe de dakkapel op het huis geplaatst wordt met maatvoeringen.
 • indien voorzien van een schuin dak, is een dakkapel altijd vergunningsplichtig. Voor de welstandstoets zijn we kleur- en materialenstaat en voor- en zijaanzichten nodig.

Zonnepanelen

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/documenten/brochures/2010/07/20/zonnecollectoren-en-zonnepanelen 
https://www.libau.nl/actueel/ruimte-voor-zon-2/ 

Bijbehorend bouwwerk (schuur, garage, overkapping, aanbouw etc.)

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2018/07/01/vergunningvrij-bouwen-bijbehorend-bouwwerk

Kappen

https://www.gemeente-oldambt.nl/wonen-en-leven/vergunningen/kappen-omgevingsvergunning

Vooroverleg aanvragen

In het formulier wordt u gevraagd om documenten mee te sturen, zoals:

 • Situatietekening
 • Tekeningen plattegronden bestaande- en gewenste situatie
 • Geveltekeningen bestaande- en gewenste situatie
 • Foto’s van het pand en de omgeving
 • Doorsnede(s) van het pand met hoogte t.o.v. straatpeil en aantal bouwlagen
 • Tekeningen met relevante detaillering
 • Diversen, afhankelijk van de conceptaanvraag omgevingsvergunning

 Online omgevingsvergunning aanvragen

Als u uw aanvraag volledig digitaal wenst in te dienen heeft u hierbij uw DigiD nodig. De gemeente krijgt uw aanvraag binnen en neemt haar in behandeling.

Heeft u geen DigiD?

Op het omgevingsloket heeft u ook de mogelijkheid een papieren aanvraagformulier samen te stellen. Dit aanvraagformulier kunt u printen en vervolgens 'met de hand' invullen en dan:

 • afgeven bij de balie op het gemeentehuis, Johan Modastraat 6, Winschoten
 • opsturen naar: Gemeente Oldambt, Postbus 175, 9670 AD Winschoten
 • scannen en mailen naar: info@gemeente-oldambt.nl

Bedrijven

Bedrijven kunnen op het OLO inloggen met eHerkenning

Voorwaarden

Waaraan wordt de aanvraag getoetst?

Het geldende bestemmingsplan

Voldoet het bouwplan hier niet aan dan kan een weigering volgen. Als er ontheffingsmogelijkheden zijn, zal de gemeente beoordelen of hiervan gebruik gemaakt kan worden.

Welstand

Alle aanvragen voor een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen' worden, in principe, aan redelijke eisen van welstand getoetst door een onafhankelijke welstandcommissie. Een van de belangrijkste criteria is dat het ontwerp in de omgeving moet passen.

De Mor

In de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) zijn de indieningvereisten opgenomen. Met andere woorden: hoe moet een aanvraag worden ingediend en wat zijn de daarbij benodigde stukken. Het is verboden te bouwen op verontreinigde grond. Veelal moet dan ook een rapport worden ingediend, gebaseerd op NEN 5740, waaruit blijkt of de grond geschikt is voor het beoogde gebruik.

Het Bouwbesluit

Dit bevat alle technische voorschriften voor het bouwen. De (ver)bouwer is hiervoor zelf verantwoordelijk. De gemeente toetst de tekeningen, constructies enzovoort aan het Bouwbesluit.

Vergunningvrij - niet regelvrij

Vergunningvrij bouwen betekent niet regelvrij bouwen.

Als u een project kunt realiseren zonder dat u daarvoor een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen dient aan te vragen, moet u er zelf zorg voor dragen dat het bouwwerk wel voldoet aan de geldende bouwvoorschriften (Bouwbesluit 2012 en Bouwverordening). Ook mag er geen sprake zijn van ernstige strijd met redelijke eisen van welstand.

U bent er zelf verantwoordelijk voor dat er aan de bouwvoorschriften wordt voldaan.

Burenrecht en toestemmingen

U kunt bij vergunningvrij bouwen ook te maken krijgen met het burenrecht (Burgerlijk Wetboek bk.5).

Voorbeeld: "Tenzij de eigenaar van het naburige erf daartoe toestemming heeft gegeven, is het niet geoorloofd binnen twee meter van de grenslijn van dit erf vensters of andere muuropeningen, dan wel balkons of soortgelijke werken te hebben, voor zover deze op dit erf uitzicht geven".

Houdt u er rekening mee dat bij bouwen tegen de perceelsgrens, de werkzaamheden door bijvoorbeeld een uitkragende fundering over de perceelsgrens heen kunnen gaan. In een dergelijk geval heeft u dus ook toestemming nodig van de eigenaar van het naburige perceel.

Bent u huurder dan heeft u altijd eerst toestemming nodig van de verhuurder/eigenaar.