default iconCentrumplannen Oldambt

Op 28 oktober heeft de gemeenteraad ingestemd met het  Ambitiedocument Centrum voor de komende jaren tot en met 2030 en met een doorkijk naar 2050. Dit betekent dat er nu kan worden gestart met de eerste stappen van de uitvoering het ambitiedocument.
Doel is een levendig en toekomstbestendig centrum.

Eerste fase

Met het besluit van de raad kan er nu op een aantal plekken gestart wordt met de eerste concrete verbeteringen. De ontwikkelstrategie richt zich in de eerste fase vooral op het onderzoeken en onderbouwen van de grotere ontwikkelingen in het centrum. Dit gebeurt in samenspraak met betrokken inwoners en ondernemers en over de diverse deelprojecten vindt nog nadere besluitvorming plaats door de raad.

Wonen

Wonen is in het ambitiedocument een belangrijk speerpunt. Op verschillende manieren wordt er gekeken naar mogelijkheden om woningen te plaatsen, De ruimte op de verdieping boven winkels, het slopen en nieuw bouwen van woningen met inachtneming van de korrel, het dichten van gaten waar deze zijn tussen verschillende gebouwen, het ontwikkelen van nieuwe straten of winkel wordt woning. Het uitwerken van de concrete plannen gebeurt op locatieniveau in samenspraak met de omgeving.

Versterking van de Noordpool

Aan de noordzijde van het centrum wordt er gestart met het project Langestraat Noord. Door het verkleinen van winkels en het toevoegen van woningen wordt de leegstand aangepakt. Voor deze aanpak, samen met ondernemers en ontwikkelaars, werd onlangs al een subsidie van €3 miljoen verworven. 
Ook de sloop van het voormalig St. Lucas ziekenhuis, met uitzondering van het monumentale gedeelte, en de realisatie van een tijdelijk park op het St. Lucas terrein staan op de rol voor de komende periode. 
 

Impressie Langestraat toekomst

Versterking van de Zuidpool

Aan de Zuidpool is een start gemaakt met de voorbereidingen voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis. Hier volgt de komende periode ook de herontwikkeling van de Liefkenshoek. 
Het doortrekken van het water naar het Schönfeldplein is een ambitie die nader wordt onderzocht en onderbouwd. Voor het Israëlplein zijn er plannen om de waterelementen van de Venne door te trekken.
Bevorderen verblijven en ontmoeten
Op diverse locaties zijn er verbetermaatregelen voorgesteld waarbij de openbare ruimte wordt verbeterd. Denk aan vergroening, herschikking van parkeervoorzieningen, aantrekkelijk maken van de driften, verbeteren en verfraaien van gevels. Daarnaast zijn er verschillende ideeën om ook de geschiedenis van Oldambt en Winschoten eer aan te doen in de nieuwe plannen. Zo komt er een haalbaarheidsstudie naar een museum of toeristisch informatiecentrum. Daarnaast wordt er ingezet op een parkeerverwijzingssysteem en een groene verbinding van het stadspark met het centrum.

Bevorderen verblijven en ontmoeten

Op diverse locaties zijn er verbetermaatregelen voorgesteld waarbij de openbare ruimte wordt verbeterd. Denk aan vergroening, herschikking van parkeervoorzieningen, aantrekkelijk maken van de driften, verbeteren en verfraaien van gevels. Daarnaast zijn er verschillende ideeën om ook de geschiedenis van Oldambt en Winschoten eer aan te doen in de nieuwe plannen. Zo komt er een haalbaarheidsstudie naar een museum of toeristisch informatiecentrum. Daarnaast wordt er ingezet op een parkeerverwijzingssysteem en een groene verbinding van het stadspark met het centrum.

Participatie verantwoording 

In de afgelopen periode (november 2021 - mei 2022) is gewerkt aan de totstandkoming van het Ambitiedocument Centrum Oldambt. Dat is niet alleen door de gemeente gedaan, maar samen met alle partijen die zich betrokken voelen bij de centrumontwikkeling. Het participatieproces kon rekenen op veel steun van de raad en de raad wil graag op deze voet verder.

Impressie Burgemeester Schönfeldplein met water

Ontwikkeling Ambitiedocument Centrum Oldambt