default iconCliëntenpanel

Beschrijving

Voor het Team Toegang Sociaal Domein van de gemeente Oldambt is een goede relatie met de klanten, met wederzijds respect voor rechten en plichten, van groot belang. Om de klanten meer te betrekken bij de uitvoering van de Wet werk en bijstand (Wwb), de IOAW en de IOAZ en de kwaliteit van de dienstverlening, is een zogenaamde cliëntenpanel ingesteld. Op deze wijze bestaat er voor de klanten een manier om mee te praten over de uitvoering van de Wwb, de IOAW en de IOAZ en de beleidsvorming.

Wie zitten er in het panel? 

In dit panel nemen mensen deel die zélf een uitkering of minimuminkomen hebben. Dus mensen die uit ervaring weten waar de problemen zich (kunnen) voordoen. Ze kunnen deze problemen signaleren en proberen verbeteringen door te voeren. Dit kan onder andere door direct contact met de beleidsmakers van de dienst. Ook kan het panel het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad adviseren. Daarnaast kan het cliëntenpanel in een later stadium op provinciaal en landelijk niveau actief zijn. Sommige problemen zijn immers pas met wetswijzigingen te verhelpen. Het cliëntenpanel probeert op alle mogelijke manieren de positie van de cliënten te verbeteren.

Kenmerken van het cliëntenpanel

In het kort worden hieronder een aantal kenmerken van het cliëntenpanel weergegeven:

  1. Het gaat om een overlegorgaan, bestaande uit cliënten, met als doel deze te betrekken bij de uitvoering van de wet en de daarop gebaseerde gemeentelijke verordeningen.
  2. De samenstelling dient zoveel mogelijk een afspiegeling te zijn van het bestand aan klanten van de afdeling Werk & Inkomen.
  3. In het totaal van 10 leden dienen in ieder geval vertegenwoordigers aanwezig te zijn uit de doelgroepen jongeren tot 23 jaar, eenoudergezinnen, gezinnen en personen ouder dan 50 jaar (alleenstaanden en gezinnen).
  4. De leden hebben zitting op persoonlijke titel voor de duur van in principe twee jaar. Het lidmaatschap wordt direct beëindigd indien men geen uitkering meer ontvangt van de afdeling Werk & Inkomen.
  5. Het lidmaatschap is onverenigbaar met het lidmaatschap van het college van burgemeester en wethouders, een raadscommissie en de raad van de gemeente Oldambt.
  6. De leden houden zich niet bezig met de behandeling van individuele klachten van cliënten.
  7. Het panel kan adviezen opstellen, die vervolgens worden gezonden aan het college van de gemeente Oldambt. Het college informeert het panel wat zij met het advies heeft gedaan. Verder kunnen leden van het panel gevraagd of ongevraagd nadere onderwerpen aan de orde brengen welke betrekking hebben op de uitvoering.
  8. Er wordt in principe eens per maand vergaderd.
  9. De voorzitter van het panel is één van de uitkeringsgerechtigden. Het secretariaat wordt vervuld door een medewerker van de afdeling Werk & Inkomen.

Aanvragen

Lid worden van het cliëntenpanel?

Van tijd tot tijd neemt een lid van het cliëntenpanel afscheid omdat hij of zij bijvoorbeeld geen uitkering meer ontvangt. Dan wordt getracht zo snel mogelijk een nieuw lid voor het cliëntenpanel te vinden. Als u interesse heeft om lid te worden van het cliëntenpanel, kunt u contact zoeken met de secretaris van het panel, Daniëlle Heemskerk. Zij kan u bijvoorbeeld informeren over de manier van werken van het cliëntenpanel en of er vacatures in het panel zijn.

Contactgegevens

Indien u meer wilt weten van het panel of specifieke vragen of opmerkingen heeft, neem dan gerust contact op met de secretaris van het panel, Daniëlle Heemskerk. Zij is bereikbaar via telefoonnummer (0597) 48 20 00.