Concept Klimaatprogramma 2021-2024

Gemeente Oldambt wil een actieve gemeente zijn op het gebied van klimaat. Met het Klimaatprogramma wordt daar invulling aan gegeven. De gemeente wil in gaan zetten op een Duurzame Aanpak, Duurzame Energie, en Klimaatadaptatie.

Dat wil zeggen dat de gemeente duurzaamheid uitdraagt in zijn denken en zijn doen. Bijvoorbeeld op het gebied van inkoop, gemeentelijke gebouwen en het vervoer binnen de gemeente. We vergroten het aandeel duurzame energie binnen de gemeente, en zorgen er voor dat de gemeente bestand is tegen weersextremen.

CO₂ -neutraal en klimaatbestendig

Het Klimaatprogramma is de opvolger van de actualisatie klimaatbeleid gemeente  Oldambt (2017-2020). De acties die in die periode zijn opgezet worden voortgezet, en haken aan bij nieuwe doelstellingen van het Rijk. Bijvoorbeeld die uit het Klimaatakkoord en de Klimaatwet. Waar 2020 lange tijd de stip aan de horizon was, is dat nu 2030.

In 2030 moet Nederland 49% minder CO₂ uitstoten ten opzichte van 1990. In 2050 moet Nederland 95% minder uitstoten. De gemeente Oldambt draagt daaraan bij door verschillende projecten te stimuleren die CO₂ besparen. Die passen allemaal onder de drie voorgenoemde pijlers. Zo is de gemeente is bezig met een aanbesteding voor duurzamere gebouwen en auto’s.

Een ander voorbeeld is het project Nieuwborgen.net in Nieuwolda. Hier worden woningen geholpen met isoleren, en kunnen inwoners binnenkort gebruik maken van lokaal geproduceerd groen gas. Er wordt een inschatting gemaakt van de bijdrage van de projecten aan de landelijke klimaatdoelstelling voor 2030. Uit het Klimaatprogramma wordt duidelijk dat de lopende acties nog niet voldoende bijdragen om die doelstelling voor Oldambt waar te maken.

Richting een definitief Klimaatprogramma

Het concept Klimaatprogramma ligt zes weken ter inzage. Tot die tijd is er gelegenheid voor inwoners van Oldambt en belanghebbenden om per mail te reageren op het stuk met vragen of opmerkingen. Stuur uw mail onder vermelding van uw naam, adres en woonplaats en eventueel de hoedanigheid van waaruit u reageert naar info@gemeente-oldambt.nl.

Daarna verwerken wij, waar nodig, de binnengekomen reacties in het document. Definitieve besluitvorming door de gemeenteraad staat dit najaar gepland.

Het Concept Klimaatprogramma 2021-2024 kunt u toegestuurd krijgen door een mail te sturen naar info@gemeente-oldambt.nl.
Wilt u liever een papieren exemplaar ontvangen? Vermeld dit dan in de mail en vermeld in de mail uw adresgegevens.