Confrontatie

Op dit punt is duidelijk wat sterk is en wat de aandachtspunten van de gemeente Oldambt zijn. Tevens is duidelijk welke kansen en bedreigingen op de gemeente af komen. Om tot goede conclusies te kunnen komen, is het goed te weten wat de relatie is tussen de sterke en zwakke punten en de kansen en bedreigingen.

Hiervoor is gebruik gemaakt van een confrontatiematrix. Waar de verschillende aspecten elkaar beïnvloeden, is het mogelijke effect hierna beschreven. De kansen worden opnieuw genoemd maar nu geconfronteerd met bedreigingen. Op de pagina hierna wordt vervolgens uitgewerkt hoe om te gaan met de mogelijke effecten, als een aanzet tot beleid.

Punten van confrontatie:

 • Winschoten heeft een regionale betekenis op het gebied van voorzieningen, zorg en onderwijs maar de terugloop van bevolkingsaantallen (krimp) bedreigt dit.
 • Winschoten heeft bijzondere kansen zich te versterken op het snijvlak van historie (met name rond het water in de Renselzone), cultuur en watersport (knooppunt van waterwegen), maar het niveau zal wel opgekrikt moeten worden om nieuw publiek te trekken en vast te houden.
 • De versterking van Oldambt als kust- en grensgemeente is een unieke en onbedreigde kans door nieuwe maatschappelijke trends mits wel over de grenzen van de gemeente heen wordt gekeken.
 • Met Blauwestad als motor en haar prima bereikbaarheid, gooit Oldambt hoge ogen om haar recreatieve aantrekkingskracht te versterken, mits kwaliteit voor de markt wordt geboden.
 • De voorsprong als wellness-oord van het noorden van Nederland en Duitsland kan benut worden voor een verbreding in de sfeer van gezondheid, recreatie en vernieuwende zorgarrangementen.
 • Water is er in overvloed, van het Oldambtmeer tot de Waddenzee, waarbij door “gebrek aan traditie” ruimte is voor ongewone, nieuwe ideeën die onderscheidend werkt naar concurrerende gebieden.
 • De bestaande en snelle ontwikkeling van nieuwe ecologische kwaliteiten, versterkt de natuuridentiteit van de gemeente waardoor er meer kansen ontstaan voor economische activiteiten in de gemeente.
 • Sterke dorpslinten overleefden al eeuwen maar door verstedelijking en de functiescheiding van wonen en werken staan de linten onder druk. In goed overleg met bewoners van de linten, is functiemenging een hernieuwde kans.
 • Door de snelheid van het leven en de schaalvergroting staat het dorpsleven onder druk. Grotere betrokkenheid op het dorp en nieuw buurtdenken geven het dorpsleven nieuwe kwaliteit.
 • De pracht van oude gebouwen vraagt een “open mind” voor nieuwe functies. Spijtoptanten (mensen die op later leeftijd terug komen) en bedrijven vragen ruimte om vernieuwing aan behoud te koppelen.
 • (Bewoners)organisaties in het gebied zijn bezorgd over de toekomst van voorzieningen en vragen nieuwe concepten in de sfeer van zorg, gezondheid en verblijven.
 • Oldambt heeft de unieke kans haar profiel uit te dragen en goed aan te sluiten bij kansen die de samenleving en economie op dit moment bieden.
 • De combinatie van rust en weidsheid en een A-weg, spoor en kanaal is uniek, maar geeft ook kwetsbaarheid door de nabijheid van concurrerende gebieden.
 • Het overzichtelijke wegennetwerk staat onder druk door verkeer van en naar de A7 en landbouwverkeer en vraagt een betere verdeling van zwaar verkeer op daarvoor bedoelde wegen.
 • Een scherpe analyse van lokale vraag en aanbod, het analyseren van nieuwe bedrijvigheid en het in goed overleg verbinden van beide, kan nieuwe werkgelegenheid bieden.
 • De voorzieningen in de dorpen staan onder druk, mede door keuzes die consumenten maken. Realisme, maar ook meer beleidsruimte, is nodig om oplossingen met elkaar te verkennen en te realiseren.
 • De opleidingscultuur verandert en de verbeterde samenwerking met ondernemers zou de gemeente een kraamkamer van nieuwe werkgelegenheid en nieuw ondernemerschap kunnen maken.
 • Landelijk stokt de herstructurering door gebrek aan doorstroming en de krimp. Met burgers, corporaties en ondernemers en nieuwe (financiële) oplossingen, moet het tij gekeerd worden.
 • De bevolkingsafname is een zorgwekkende ontwikkeling die nieuwe visie op het wonen vraagt, met als lijn alleen dan bouwen wanneer het volledig voldoet aan de vraag van bestaande en nieuwe bewoners.
 • Het geleidelijk opknappen van het particulier huizenbezit vraagt ook zorg voor het gaaf houden van de openbare ruimte en wegen. Staat een kritische burger open voor alternatief onderhoud en participatie?
 • Het verzet in de graanrepubliek wordt gevoed door eeuwenlang taai overleven en geeft de gemeente twee gezichten. Er is echter aandacht nodig voor achterstandsituaties en het weerbaar maken van burgers.
 • Het negatief denken over het gebied is opvallend en blokkeert nieuwe ontwikkelingen. Er is een keerpunt nodig in dat denken om de kansen van het Oldambt te kunnen verzilveren.
 • Een herindeling geeft het gevoel dat de afstand tot de burger groter wordt. De burger dient ook niet alles van de overheid te verwachten, maar na te gaan waar zelfontplooiing ligt die de overheid kan faciliteren.

Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina "Analyse".