De gemeente Oldambt zet in 2024 en 2025 extra in op veiligheid, leefbaarheid en onderhoud van wegen

04 oktober 2023
Algemeen

De gemeente Oldambt heeft voor 2024 en 2025 een sluitende begroting opgesteld. De begroting biedt in 2024 ruimte voor diverse investeringen. Daarnaast stelt het college aan de raad voor om bedragen te reserveren voor ‘Sport en leefbaarheid’ en de Regio Deal 2 Oost-Groningen. Dat is in het kort de boodschap bij de begroting van 2024 die het college aan de gemeenteraad heeft aangeboden. De begroting heeft een totale omvang van 183 miljoen. Op woensdag 8 november 2023 vergadert de gemeenteraad over de begroting. Lees bij de stukken van deze vergadering de programmabegroting 2024- 2027.

Op 19 juli 2023 besprak de gemeenteraad de kadernota van de gemeente Oldambt. De raad gaf toen richtlijnen en uitgangspunten mee voor het opstellen van de gemeentelijke begroting van 2024. Alle politieke partijen benoemden veiligheid, bestaanszekerheid en het tegengaan van (energie)armoede als belangrijke onderwerpen voor 2024. Het college heeft deze punten dan ook als rode draad meegenomen in het opstellen van de Begroting 2024 en wil verder met alle maatregelen die er al aan bijdragen.

In 2024 en 2025 laat de Oldambtster begroting nog een positief resultaat zien. In 2026 verwacht de gemeente echter met een negatief resultaat te komen, door besparingen van het Rijk. Wethouder financiën Ger Klein licht toe: “We willen het komende jaar extra geld vrijmaken voor wat de gemeente nu nodig heeft. Het zal hierbij gaan om budget voor criminaliteitspreventie, onderhoud van wegen en onkruidbestrijding.” In 2024 is er daarnaast incidenteel ruimte om vier miljoen euro vrij te maken voor fondsen. Klein: “De gemeenteraad heeft onlangs met een investeringsfonds voor Sport & Leefbaarheid ingestemd. Ook vraagt de Regio Deal 2 Oost-Groningen om een cofinanciering. De regiodeal is o.a. bedoeld om de brede welvaart te stimuleren.”

Extra aandacht voor veiligheid en ondermijning

Voor 2024 en 2025 wil de gemeente Oldambt een bedrag beschikbaar stellen om met meer aandacht aan de veiligheid in de gemeente te kunnen werken. Klein: “Samen met andere organisaties zoals het onderwijs en jongerenwerk gaan we voor een gezamenlijke aanpak tegen overlastgevende jeugdgroepen.” Ook na 2025 is er € 250.000 per jaar in de begroting gezet voor deze aanpak voor veiligheid. Hiermee samenhangend stelt het college voor om geld te begroten voor cameratoezicht op het Marktplein in het centrum van Winschoten. Daarnaast wil de gemeente zich inzetten in de strijd tegen ondermijning en daarvoor formatie aantrekken. De wethouder: “De incidenten van de afgelopen jaren hebben ervoor gezorgd dat de gemeenteraad en samenleving ons vragen om met een sluitende aanpak veiligheid te komen. Daar is dit pakket een gevolg van.”

Een ‘Boerderijenloket’ en herstel van droogteschade aan wegen

De eenmalige investeringen voor 2024 sluiten aan bij dat wat nu nodig is in Oldambt. In de fysieke leefomgeving gaat er budget naar het herstel van droogteschade aan wegen in meerdere dorpen. Het gaat hierbij om (delen van) de Ganzedijk tussen Finsterwolde en Hamrik, voor een totaal van € 600.000. En (delen van) de Oude Dijk en de Verlengde Hoofdweg in Drieborg en (delen van) de Hoofdweg en de Nieuweweg in Nieuw Beerta, voor in totaal € 2.400.000. Ook is er een programma voor en met de historische boerderijen in Oldambt. Eén van de projecten die voortkomt uit dit Boerderijenprogramma is het ‘Boerderijenloket’. Hiermee wil Oldambt eigenaren van agrarisch erfgoed adviseren bij onderhoud, restauraties, subsidies, herbestemming en verduurzaming van agrarische panden. “De uitgaven in 2024 en 2025 kunnen daarvoor een goede basis zijn. Daarna volgt een evaluatie om te bepalen op welke manier de gemeente verder wil met het programma en het loket.” Ook wil Oldambt vanaf 2024 inzetten op onkruidbestrijding op voetpaden en tussenbermen, voor een bedrag € 120.000.

Vanaf 2026 minder geld voor gemeentelijke taken  

In 2026 verwacht de gemeente Oldambt een tekort van € 3.413.000 en in 2027 een tekort van € 4.085.000. Vanaf 2026 wordt er structureel minder geld beschikbaar gesteld vanuit het Rijk om gemeentelijke taken uit te voeren. Klein: “Als we rekening houden met de korting die het Rijk vanaf 2026 wil toepassen, dan kunnen we helemaal geen structurele uitgaven of investeringen meer doen. Dat hebben we op advies van de VNG (Vereniging voor Nederlandse Gemeenten) nadrukkelijk niet gedaan. De VNG adviseert gemeenten om een realistisch en representatief beeld te schetsen van dat wat er nodig is op de begroting na 2025. Wat het definitieve financiële tekort is in 2026, hangt af van de keuzes die het Rijk de komende tijd gaat maken en welke ontwikkelingen de praktijk aan de gemeente zullen vragen.”