Doelstelling en prioriteiten versterkingsopgave voor 2023 vastgesteld

17 januari 2023
Algemeen

In december 2022 heeft de gemeenteraad van Oldambt het Plan van aanpak 2023 vastgesteld. Dat plan gaat met name over het deel van de versterkingsopgave waar we als gemeente een formele rol in hebben. Hierin zijn doelstellingen opgenomen en is de prioritering aangegeven waarbinnen de versterking moet plaatsvinden.

Versterking in de uitvoeringsfase

De versterkingsopgave komt in 2023 voor onze gemeente in de uitvoeringsfase. Inschatting is dat circa 50 tot 75 woningen daadwerkelijk versterkt moeten worden. Voor 2023 geldt dan ook dat een fors aantal woningen daadwerkelijk versterkt zullen worden. Bij een aantal woningen gaat dat om lichte maatregelen, voor andere woningen is meer versterking nodig of is mogelijk zelfs sloop-nieuwbouw aan de orde. Verder is met NCG afgesproken dat alle woningen in 2023 het proces van opname en beoordeling hebben doorlopen.

Naast inwoners staan en inzet op toekomstperspectief

Daarnaast wordt ook ingegaan op de schadeproblematiek binnen onze gemeente en de aardbevingsopgave in bredere zin. Hierbij zorgt het feit dat onze gemeente op de grens van het aardbevingsgebied ligt voor complexe vraagstukken en soms ook voor ingewikkelde situaties. Funderingsproblematiek, slechte staat van woningen, bodemdaling en gestapelde mijnbouw spelen hierin ook een rol. Als gemeente willen we ons inzetten voor duurzaam herstel en toekomstperspectief. Daarbij willen we naast onze inwoners staan, ze waar mogelijk helpen en onze rol waar mogelijk gebruiken om samen met andere partijen stappen te zetten.

Totstandkoming en toetsing

Het plan is opgesteld door de lokale stuurgroep waarin gemeente Oldambt en Nationaal Coördinator Groningen (NCG) samenwerken.  Daarbij is samenwerking gezocht met de andere Groninger aardbevingsgemeenten en is het plan getoetst door de Staatstoezicht op de Mijnen (SODM).