Dorpen en wijken

Dorps- en wijkgericht werken

Binnen de gemeente werken de  betrokken instanties op een integrale  wijze samen met de vertegenwoordigers van de dorpen en wijken  aan het behoud en versterken van de leefbaarheid.

Organisatie- en leefbaarheidsgeld

Ter bevordering van de zelfredzaamheid en participatie  wordt op basis van de gemeentelijke subsidieverordening aan de dorpen en wijken  een budget voor organisatie en leefbaarheid beschikbaar gesteld. Voor organisatie wordt er jaarlijks per dorp of wijk een budget van € 2.000,- beschikbaar gesteld en voor de leefbaarheid ontvangt  elk dorp of wijk naast een vast basis bedrag, verhoogd met een bedrag per woning,  een budget variërend tussen € 2.500,- en € 5.000,-. Jaarlijks worden door de dorpen en wijken de bestedingen van deze budgetten verantwoord.

Foto: Skatebaan speelplek 't Boshoes Westerlee

 

 

Dorpen- en wijkrondes

Naast de twee jaarlijkse fysieke schouwrondes bezoekt het college in dezelfde periode ook de betreffende dorpen en wijken . Tijdens deze  rondes worden de bewoners in de gelegenheid gesteld met het college in gesprek te gaan en worden door de betrokken instanties actuele zaken gepresenteerd en besproken. Onderstaand kunt u de planning van de schouw-, dorp- en wijkrondes downloaden.

foto:  dorpenronde Midwolda 2014

Werkgroep dorps- en wijkgericht werken

De werkgroep dorps- en wijkgericht werken die  wordt gevormd door de gebiedscoördinatoren, de beleidsmedewerker burgerparticipatie, projectleider dorps- en wijkgericht werken en de manager van Het Oude Ambt heeft maandelijks overleg met de portefeuille houder. In dit overleg worden met name zaken besproken die van belang zijn voor een adequate en praktische aanpak in het kader van dorps- en wijkgericht werken. Met name de afstemming tussen bestuurlijke en ambtelijke inzet wordt hierin besproken.

Dorp- en wijkvisies als leidraad voor besluitvorming en acties

Voor meer informatie zie elders op onze gemeentelijke website (volg de link)

Foto: Veenweg Beerta

Schouwen

Eén keer in de twee jaar wordt er per dorp en of wijk een fysieke schouw gehouden. De regie van deze schouwen is in handen van de vereniging dorpsbelangen of van de wijkplatforms. Naast de vertegenwoordiging vanuit het dorp of de wijk nemen aan deze schouwen ook college leden en technische medewerkers van de gemeente en van de overig betrokken instanties (politie, wooncorporatie, welzijnswerk) deel. Van de schouwen worden verslagen gemaakt en worden de geconstateerde actiepunten in uitvoering gezet. Onderstaand kunt u door op de naam van het dorp of de wijk te klikken, de schouwverslagen downloaden en lezen.

Bad Nieuweschans | Beerta | Blauwestad | Drieborg | Finsterwolde | Ganzedijk - Hongerige Wolf Heiligerlee | Midwolda | Nieuw-Beerta | Nieuwolda | Nieuw-Scheemda - 't Waar | Oostwold | Scheemda | Westerlee

Wijkplatform Bomenbuurt | Wijkplatform Centrum | Wijkplatform Parkwijk / Kloostervallei | Wijkplatform Zeeheldenbuurt / Bloemenbuurt | Wijkplatform Zuid

 

Breed dorpen- en wijkenoverleg

Drie keer per jaar organiseren de dorpen en wijken onderling een  breed dorpen en wijken overleg. Tijdens deze overleggen worden dorp- en wijk overstijgende zaken besproken  en worden onderling ervaringen uitgewisseld.

Structureel dorp- en wijkoverleg

Periodiek (in principe zes maal, maar minimaal twee keer per jaar) heeft de contactambtenaar namens de gemeente een officieel overleg met de vertegenwoordiging van inwoners van dorpen en wijken.