Dorpen en wijken

Gebiedsgericht werken stelt de samenleving centraal

Er zijn veel verschillende instellingen, verenigingen, bedrijven, inwoners en hun bewonersplatforms in onze gemeente actief. Al deze partijen hebben hun eigen deskundigheden, wensen en ideeën. De gemeente wil dit graag méér met elkaar verbinden. Initiatieven vanuit de samenleving mogelijk maken. Initiatiefnemers faciliteren, ondersteunen en samenbrengen. Zonder hierbij de verantwoordelijkheid van het initiatief over te nemen!

De omgeving waarin we werken verandert voortdurend, is complex en turbulent. Door onder andere ontwikkelingen als de drie decentralisaties van Jeugdzorg, AWBZ en de Participatiewet, het opstellen van een omgevingsvisie voor de gemeente en het zaakgericht werken, werken we nu vanaf 1 januari 2017 Gebiedsgericht. De gemeente Oldambt zet daarom in op de ambitie om te komen tot een nieuw samenspel tussen burger en overheid: van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie. Het Gebiedsgericht werken is hiervoor een goed instrument.

 

Organisatie- en leefbaarheidsgeld

Ter bevordering van de zelfredzaamheid en participatie  wordt op basis van de gemeentelijke subsidieverordening aan de dorpen en wijken  een budget voor organisatie en leefbaarheid beschikbaar gesteld. Voor organisatie wordt er jaarlijks per dorp of wijk een budget van € 2.000,- beschikbaar gesteld en voor de leefbaarheid ontvangt  elk dorp of wijk naast een vast basis bedrag, verhoogd met een bedrag per woning,  een budget variërend tussen € 2.500,- en € 5.000,-. Jaarlijks worden door de dorpen en wijken de bestedingen van deze budgetten verantwoord.

Skatebaan speelplek 't Boshoes Westerlee

 

Dorpen- en wijkrondes

Naast de twee jaarlijkse fysieke schouwrondes bezoekt het college in dezelfde periode ook de betreffende dorpen en wijken. Tijdens deze rondes kunt  u als inwoner in gesprek gaan met burgemeester en wethouders over zaken die in uw dorp of wijk spelen. Download hieronder de planning van de schouw-, dorp- en wijkrondes.

Mensen in  de zaal tijdens dorpenronde Midwolda in 2014

Schouwen

Eén keer per twee jaar wordt er per dorp en of wijk een fysieke schouw gehouden. Vertegenwoordigers van het dorp of de wijk gaan dan samen met de gebiedswethouder, de gebiedsregisseur en technisch medewerkers van gemeente en Sociaal werk Oldambt door het dorp of de wijk. De organisatie van de schouwen is in handen van de dorpsbelangenvereniging of het wijkplatform.

Van de schouwen worden verslagen gemaakt. De actiepunten worden in uitvoering gezet. Door op de naam van het dorp of de wijk te klikken, kunt u de schouwverslagen downloaden en lezen.

Bad Nieuweschans | Beerta | Blauwestad | Drieborg | Finsterwolde | Ganzedijk - Hongerige Wolf Heiligerlee | Midwolda | Nieuw-Beerta | Nieuwolda | Nieuw-Scheemda - 't Waar | Oostwold | Scheemda | Westerlee

Wijkplatform Bomenbuurt | Wijkplatform Centrum | Wijkplatform Parkwijk / Kloostervallei | Wijkplatform Zeeheldenbuurt / Bloemenbuurt | Wijkplatform Zuid

 

Breed dorpen- en wijkenoverleg

Drie keer per jaar organiseren de dorpen en wijken onderling een  breed dorpen en wijken overleg. Tijdens deze overleggen worden dorp- en wijk overstijgende zaken besproken  en worden onderling ervaringen uitgewisseld.

Vergoedingsregeling extra aanpak zwerfafval gemeente Oldambt

Ook in 2017 weer beloning voor zwerfvuilacties.

Basisscholen en verenigingen die een zwerfvuilactie organiseren in hun wijk, in samenwerking met het wijkteam van de buitendienst, kunnen een stimuleringsbijdrage van € 250,- ontvangen. Dit geld kunnen ze vrij besteden.

De Verengingen van Dorpsbelangen en Wijkplatforms zijn speciaal benaderd voor het organiseren van acties en kunnen een bijdrage van € 500,- ontvangen.

De stimuleringsbijdrage wordt betaald van het geld dat de gemeente ontvangt uit het verpakkingsfonds dat wordt gevoed door het bedrijfsleven. De belangrijkste gedachte achter de overeenkomst met de verpakkingsindustrie is dat door de extra aanpak minder zwerfafval ontstaat en de omgeving schoner blijft.

Om in aanmerking te komen voor de vergoeding en om de organisatie van de actie te ondersteunen dient het onderstaande aanmeldformulier te worden ingevuld.

De buitendienst van de gemeente Oldambt kan de actie ondersteunen door voor aanvang een verzamelcontainer af te leveren bij de verzamelplaats. Na de actie wordt de verzamelcontainer weer opgehaald.

Verder worden door de buitendienst signaalkleding, handschoenen, prikkers en afvalzakken verstrekt,  afhankelijk van het aantal deelnemers en de omvang van de actie.