Een regionaal ruimtelijk economisch perspectief voor de A7/N33-regio

Samen met de gemeenten Midden-Groningen en Veendam en de provincie Groningen hebben we nagedacht over de toekomst van het gebied rondom de A7/N33. Hiervoor hebben we input opgehaald van inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties tijdens gesprekken en workshops. Met als resultaat een gezamenlijk, regionaal ruimtelijk-economisch perspectief. Dit perspectief leggen we nu voor aan de inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) instellingen. Eigenlijk aan eenieder die een reactie wil geven op het perspectief. Met deze reacties willen we het perspectief verder aanscherpen en uitwerken.

Een sterke regio

We willen een sterke en aantrekkelijke regio zijn voor inwoners, ondernemers, agrariërs, organisaties, instellingen, toeristen en recreanten. Eigenlijk voor iedereen die woont, werkt, onderneemt of onze regie bezoekt. Dat willen we nu zijn, morgen, volgend jaar en ook over 15 jaar. Wat maakt het gebied rondom de A7/N33 nu aantrekkelijk en sterk? Daar hebben we als gemeenten en provincie gezamenlijk onderzoek naar gedaan en over gesproken met verschillende inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Dit is vertaald naar een eerste versie voor een gezamenlijk, ruimtelijk-economisch perspectief voor de A7/N33-regio.

U kunt ook een animatie over het perspectief bekijken.

Denkrichtingen

De gemeenten en provincie zien veel kansen om de economische ontwikkeling en werkgelegenheid in deze regio te stimuleren, onder andere vanwege de goede verbindingen. Zij denken dat het gebied zich tussen nu en 2040 op drie manieren verder kan ontwikkelen.

  • Door het behouden en waar mogelijk versterken van de eigenschappen van het landschap. Denk aan groene ruimtes, plekken waar het landschap kan worden hersteld en/of behouden en ruimte voor de (kringloop)landbouw.
  • Door ontwikkelingsmogelijkheden voor het combineren van wonen en werken. Denk aan vrijkomende agrarische erven als economische broedplaatsen, het veranderen en verbeteren van verouderde bedrijventerreinen (die dicht op de woonwijken liggen) en het verder ontwikkelen van stations- en centrumlocaties.
  • Door het maken van regionaal ruimtelijk beleid voor bedrijventerreinen: 1. bestaande bedrijventerreinen opnieuw inrichten; 2. het versterken en intensiveren van vier industrie-energieknooppunten; 3. benutten van restruimte op bestaande bedrijventerreinen; 4. het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen voor bedrijven van 3 tot 10 hectare; 5. een onderzoek starten naar een plek en draagvlak voor één of meer nieuwe bedrijven die kavels vragen van meer dan 20 hectare.

Door dit als gemeenten en provincie samen te doen (en dus over de gemeente grenzen heen te kijken), versterken we onze regio. Een regio waar ontwikkelingen in landschap, leefbaarheid en economie worden gecombineerd.

Hoe ziet u de toekomst van het gebied rondom de A7 en N33?

Tussen nu en februari 2022 willen we graag zoveel mogelijk inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties de gelegenheid geven om op dit perspectief te reageren.

Reageren kan online via stemvanprovinciegroningen.nl.

Daarnaast worden er begin 2022 ook informatieavonden georganiseerd. Meer informatie hierover en het perspectief vindt u op de website van de provincie Groningen. Hier worden ook de datums en locaties van de informatieavonden op bekend gemaakt.

Veelgestelde vragen

Wat is een (regionaal ruimtelijk economisch) perspectief?

Zoals het woord ‘perspectief’ al aangeeft, geven wij in het plan aan hoe wij tegen de regionale ruimtelijke en economische invulling aankijken. Dit is gebaseerd op de kansen die in de uitgevoerde marktanalyse naar voren komen en de meningen, belangen en inzichten van verschillende inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties waarmee is gesproken (tijdens de workshops). Hierin is in beeld gebracht hoe de economische kansen voor de regio gecombineerd kunnen worden met het behouden en mogelijk zelfs versterken van de mooie en karakteristieke kanten in de regio. Met als doel een sterke regio, waarin iedereen met veel plezier kan wonen, werken en recreëren.

Waarom een perspectief? / Waarom een gezamenlijk plan?

We willen graag een sterke regio, waarin iedereen met veel plezier kan wonen, werken en recreëren. En de druk op de ruimte is groot; de opgaven die spelen zijn gemeentegrensoverstijgend.

Gaat het perspectief vooral over nieuwe bedrijvigheid?

Nee, wij zetten in op een sterke regio waar ontwikkelingen in landschap, leefbaarheid en economie hand in hand gaan.

De marktanalyse en de eerste versie van het perspectief kennen beide een zorgvuldige opbouw. Er is in beeld gebracht wat de kracht is van het gebied en waar de economische potentie zit. Voor een groot deel zit dat in de bestaande economie (want de bestaande bedrijven in het gebied zijn de economische basis voor de toekomst). Er is gekeken naar mogelijkheden voor herstructurering, transformatie, verduurzaming, versterking van wat je hebt en het optimaal benutten van bestaande kwaliteiten. Daarnaast is gekeken naar nieuwe impulsen van buitenaf. Om zo de economie als geheel een impuls te geven. Dat is gebeurd in samenhang met opgaven op het terrein van energie, klimaat, leefbaarheid, landbouw, natuur, recreatie en toerisme en duurzaamheid. Er is nadrukkelijk gekeken naar wat het beste aansluit bij de omgeving en hoe opgaven het beste landschappelijk ingepast kunnen worden. Ontwikkelingen worden niet overal zomaar toegestaan.

Hoe is het perspectief tot stand gekomen?

We hebben als gemeenten Midden-Groningen, Oldambt, Veendam en provincie Groningen gezamenlijk onderzoek gedaan en gesproken met verschillende inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Dit is vertaald naar een eerste versie voor een ruimtelijk en economisch perspectief voor de A7/N33-regio (hoe het gebied zich tussen nu en 2040 verder kan ontwikkelen).

Hoe ziet het vervolg eruit?

Wij horen nu graag de reacties van zoveel mogelijk inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Dat kan via het online platform stemvanprovinciegroningen.nl. Daarnaast organiseren we in januari inloopbijeenkomsten die voor iedereen te bezoeken zijn en gaan we met sommige doelgroepen persoonlijk in gesprek (denk aan dorpsverenigingen, verschillende omwonenden of grondeigenaren). Deze reacties zijn onderdeel van de politiek bestuurlijke besluitvorming om te komen tot een definitief plan.

Hoeveel inloopbijeenkomsten worden er georganiseerd?

Minimaal één per gemeente, afhankelijk van de reacties kunnen dat er meer zijn (denk aan kleinere bijeenkomsten voor specifieke groepen omwonenden).

Wat doet u met de reacties?

Die helpen ons bij de verdere uitwerking van het plan en worden ook voorgelegd aan raden en staten.

Is er inspraak mogelijk tegen dit plan?

Nee, het is een open participatieproces. We willen juist weten wat mensen (belangrijk) vinden.

Het perspectief wordt uiteindelijk vastgesteld door de gemeenteraden en voorgelegd aan provinciale staten. Het is een zelfbindend document en wordt door alle partijen vastgesteld als een bouwsteen voor de omgevingsvisies van gemeenten en provincie. Bij het komen tot de omgevingsvisies is wel formele inspraak mogelijk.