default iconFinancieringsmogelijkheden

Informatie over financieringsmogelijkheden om uw huis te verduurzamen.

Financieringsmogelijkheden om uw huis te verduurzamen

ISDE

ISDE staat voor Investeringssubsidie Duurzame Energie. Dit is een subsidie van de overheid om u te helpen bij de aanschaf van duurzame warmte-installaties zoals zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pellet kachels. Met de ISDE-subsidie krijgt u een deel van uw investering terug.

Voor meer informatie bezoek de website van ISDE

Warmtefonds

Met het Warmtefonds is het mogelijk om met een laagdrempelige financiering energiebesparende maatregelen te nemen voor uw woning of appartementencomplex. Het afsluiten van een lening is snel en transparant, zonder verborgen kosten en tegen een aantrekkelijke rente. Ook zijn er leningen voor mensen met lage inkomens die hun huis willen isoleren.

Voor meer informatie bezoek de website van Warmtefonds

Gebiedsfonds N33

Na het definitieve besluit van het Windpark N33 is er in samenwerking met de omliggende dorpen en drie gemeenten een gebiedsfonds opgericht. De Stichting Gebiedsfonds Windpark N33 beheert dit  fonds. Het wordt gefinancierd door afdrachten van de exploitanten en eventuele bijdragen vanuit het Rijk, Provincie, Gemeenten en/of grondeigenaren. De stichting ondersteunt initiatieven van inwoners of maatschappelijke organisaties uit het gebied. De initiatieven dragen bij aan verbetering van de leefbaarheid, duurzaamheid, ecologie en sociale cohesie. Bewoners in de buurt van de windmolens kunnen een geldbedrag lenen voor verduurzaming van hun woning, inclusief geluid beperkende maatregelen.

Voor meer informatie bezoek de website Gebiedsfonds N33

Stilo

De gemeente Oldambt heeft de stichting Stimulering Leefbaarheid Oldambt (Stilo) opgericht om initiatieven en ideeën uit de samenleving te stimuleren en te ondersteunen. Dit kunnen initiatieven zijn die direct of indirect bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid, gezondheid en welvaart van de inwoners van de gemeente Oldambt.

Voor meer informatie bezoek de website van Stilo

Duurzaamheidslening

De gemeente Oldambt vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk woningen energiezuinig worden. Hiervoor stelt Oldambt geld beschikbaar in een fonds bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) voor duurzaamheidsleningen. Als huiseigenaar wordt u geconfronteerd met stijgende lasten. U kunt daar wat aan doen door uw woning energiezuiniger te maken. Bent u eigenaar-bewoner van een woning in de gemeente Oldambt en u wilt uw woning verduurzamen, dan kunt u in aanmerking komen voor een duurzaamheidslening.

Aanvraag

Het aanvragen van een duurzaamheidslening kent twee stappen.
Allereerst dient u een aanvraag met DigiD in bij de gemeente Oldambt.
De gemeente beoordeelt binnen 8 weken of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Als u voldoet aan de voorwaarden van de duurzaamheidsverordening, krijgt u van ons een voorlopige toewijzingsbrief en een aanvraagformulier van de SVn. Hiermee kunt u vervolgens de duurzaamheidslening bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) aanvragen.

SVn voert een financiële toets uit om te bepalen of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor de lening. De toewijzing van de lening is pas definitief als de financiële toets positief is.

De Verordening Duurzaamheidslening gemeente Oldambt kunt u inzien op de pagina van Overheid.nl

Gunstige voorwaarden

De Duurzaamheidslening is een lening van minimaal € 2.500,- en maximaal € 7.499,- en heeft een looptijd van maximaal 10 jaar. De lening wordt onderhands en als jaarannuïteitenlening verstrekt. Het geleende bedrag wordt in een bouwkrediet gestort en kan altijd (geheel of gedeeltelijk) boetevrij worden afgelost. Het rentepercentage wordt definitief vastgesteld op het moment dat de definitieve aanvraag binnen is bij SVn. De actuele rente vindt u altijd op www.svn.nl/rentetarieven, en is op dit moment 1,6%.

Meer informatie

Kijk voor meer inhoudelijke informatie op www.svn.nl/producten/duurzaamheidslening  

Voorwaarden

De aanvraag, de financiële toets die bepaalt of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor de lening en het verstrekken van de lening worden door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting verzorgd. Wij hebben voorwaarden opgesteld waaraan u moet voldoen om voor de Duurzaamheidslening in aanmerking te komen. Deze voorwaarden hebben betrekking op u als woningeigenaar, op uw woning en op de maatregelen die u wilt gaan treffen. Onderstaande voorwaarden gelden:

  • U bent een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder, maar jonger dan 76 jaar: u vertegenwoordigt bijvoorbeeld geen groep, bedrijf of organisatie.
  • U bent bewoner en eigenaar van een in de gemeente Oldambt gelegen woning.
  • De woning waarvoor u een duurzaamheidslening aanvraagt is een bestaande woning, die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning..
  • De woning is gebouwd voor 1990.
  • De WOZ-waarde van de woning bedraagt maximaal € 200.000,-
  • U vraagt de duurzaamheidslening aan voor een maatregel die beschreven staat in het aanvraagformulier.
  • Aanvragen voor leningen ten behoeve van de aanschaf van duurzame opwekking (bijvoorbeeld zonnepanelen) kunnen alleen ingediend worden in combinatie met één of meer energiebesparende maatregelen.
  • De looptijd van de lening is maximaal 10 jaar.
  • De werkzaamheden mogen nog niet zijn uitgevoerd.

Kosten

SVn brengt afsluitkosten over de lening in rekening. Deze kosten worden ingehouden op de hoofdsom van de lening. Informatie over de afsluitkosten vindt u op de website van SVn.

Let op: de Duurzaamheidslening is een consumptief krediet. Voor een financieel advies dient de u zich te wenden tot een financieel adviseur.

"Let op! Geld lenen kost geld"