Gemeentelijk archeologiebeleid

Omdat de invulling van ruimtelijke plannen vooral een gemeentelijke taak is, zijn gemeenten de belangrijkste speler in het archeologische veld. De gemeenten zijn verplicht om het archeologisch bodemarchief te beschermen en daarvoor passend archeologiebeleid te formuleren.

In 2010 heeft Libau Steunpunt in opdracht van de toenmalige gemeenten Scheemda, Reiderland en Winschoten een archeologienota en beleidskaart archeologie opgesteld voor de nieuwe gemeente Oldambt. Wetswijziging op het gebied van archeologische monumentenzorg verplicht de Nederlandse gemeenten om archeologische waarden in de ruimtelijke planprocedures te betrekken en waardevolle resten te beschermen.

In de nota archeologie staat verwoord hoe de gemeente Oldambt omgaat met archeologische, cultuurhistorische en cultuurlandschappelijke waarden binnen haar grondgebied. De nota behandelt de volgende onderwerpen: wettelijke en beleidsmatige kaders, landschaps- en bewoningsgeschiedenis, archeologische waarden en verwachtingen, archeologie in de ruimtelijke ordening, het archeologiebeleid van de gemeente Oldambt, bevoegdheden van de verschillende overheden, bestemmingsplanregels en inzage in de wetenschappelijke onderbouwing van de beleidskaart archeologie.

De nota archeologie is nu sinds 2010 in werking. Bij bestemmingsplan actualisaties is archeologie dan ook conform de wettelijke verplichtingen meegenomen en is archeologie ingebed bij de vergunningverlening.

U kunt de nota archeologie en de archeologische waardenkaart hieronder downloaden.