Hoe verloopt een aanvraag

Naar aanleiding van uw aanvraag bij het jeugdteam zal er bekeken worden of de gezaghebbende ouder ingeschreven staat binnen de gemeente (woonplaatsbeginsel).

Wanneer dit niet het geval is zal u worden doorverwezen naar de betreffende verantwoordelijke gemeente.

Wanneer het woonplaatsbeginsel van de gezaghebbende ouder binnen de gemeente ligt zal er een jeugdconsulent contact met u opnemen om uw vraag te bespreken.

Afhankelijk van de leeftijd van uw kind zal er ook contact met uw kind zijn om toestemming te verkrijgen over de in te zetten jeugdhulp:

Tot 12 jaar is er alleen toestemming nodig van de gezaghebbende ouder of voogd.

Vanaf 12 tot 16 jaar is er toestemming nodig van zowel jeugdige als de gezaghebbende de ouder of voogd.

Vanaf 16 jaar mag de jeugdige zelfstandig toestemming geven.

Wanneer het een dermate ernstige situatie betreft of de jeugdige is gezien zijn beperking niet in staat om reëel mee te beslissen kan hier van afgeweken worden.

Naar aanleiding van het gesprek zal er een verslag gemaakt worden met daarin onder andere de vraag, beschrijving van de zorg, hulpverleningsgeschiedenis en het advies van de jeugdconsulent. In dit advies staat beschreven of er aan een individuele jeugdhulpvoorziening gedacht wordt en welk resultaat deze ondersteuning zou kunnen hebben. Naar aanleiding van het gesprek wordt hierin beschreven of individuele jeugdhulp via zorg in natura (ZIN) of een Persoonsgebonden budget verstrekt zal worden.

U krijgt dit verslag terug om deze getekend terug te sturen dat u het verlag gelezen heeft. Eventuele op en aanmerkingen kunt u er als aparte bijlage bijvoegen.

De aanvraag voor een individuele jeugdvoorziening wordt aan de hand van  het verslag binnen het jeugdteam van de  gemeente getoetst. Zij zullen  beoordelen of de individuele jeugdhulpvoorziening wordt toegekend. Naar aanleiding hiervan zal u het beschikking/besluit toegestuurd krijgen en zal zo nodig de hulp worden ingezet. Wanneer u zich niet in de beschikking kunt vinden kunt u hiertegen bezwaar aantekenen.