Europees niet-openbare aanbesteding ‘Dienstverlening op het gebied van architectuur, inclusief constructief advies en installatieadvies inclusief bouwfysisch advies nieuwbouw gemeentehuis’

De opdrachtgever van de opdracht is de Gemeente Oldambt. De opdracht betreft het opstellen van een ontwerp voor de nieuwbouw van het gemeentehuis in Winschoten. Daarnaast wenst opdrachtgever een opdracht te verstrekken voor het opstellen van een installatietechnisch ontwerp. Het nieuwe gemeentehuis is geprojecteerd op de locatie Johan Modastraat 6 te Winschoten en zal naar verwachting ca. 6.000 m2 BVO bedragen, exclusief parkeren en rijwielstalling. Deze aanbesteding vindt plaats op basis van de geldende Aanbestedingswet 2012 (Aw 2012).

De gemeente Oldambt is voornemens een nieuw gemeentehuis te realiseren in het gebied, gelegen aan de Johan Modastraat te Winschoten, waar het huidige gemeentehuis nu staat.

Uitgangspunten bij de realisatie van het nieuwe gemeentehuis zijn:

 • Sloop van de bestaande gebouwen aan de Johan Modastraat (met uitzondering van het monumentale voorhuis aan de Langestraat);
 • Bouw van een energieneutraal gemeentehuis met een totaal metrage (exclusief monument) van circa 6.000 m2;
 • Het afwerkingsniveau van het gemeentehuis dient gericht te zijn op de beperking van de onderhouds- en exploitatielasten;
 • Afstemming van de realisering van nieuwbouw op de gebiedsontwikkeling in de directe omgeving;
 • De Johan Modastraat moet een doorgaande voetgangersverbinding blijven vanuit de Langestraat naar de parkeerterreinen.

Voor dit project wenst de gemeente externe specialistische adviseurs contracteren. Wij zijn op zoek naar dienstverlening op het gebied van architectuur, inclusief constructief advies en daarnaast advisering op het gebied van installatieadvies inclusief bouwfysisch advies

De opdracht wordt opgedeeld in de volgende 2 percelen:

1.         Selectie architect inclusief constructeur.

2.         Selectie installatieadviseur inclusief bouwfysica.

Gegadigde kan maximaal 1 perceel gegund krijgen.

Perceel 1 Architect inclusief constructeur:

De opdracht voor perceel 1 betreft de levering van dienstverlening architectuur en constructief advies ten behoeve van de realisatie van een nieuw gemeentehuis te Winschoten.

De gemeente Oldambt is voornemens de architect opdracht te geven voor de volgende werkzaamheden op hoofdlijnen:

 • Het ontwerpen en opstellen van een Voorlopig Ontwerp en Definitief Ontwerp+, waarna een aanbestedingsprocedure voor de bouw zal worden uitgevoerd. Hierbij is gekozen voor een Bouwteammethode. Daarna wordt door de architect een Technisch Ontwerp en Uitvoeringsgereed Ontwerp in bouwteamverband uitgewerkt. Daarnaast dienen duurzame maatregelen in het ontwerp te worden verwerkt;
 • De noodzakelijke coördinatie en afstemming (ontwerpcoördinatie) van tekeningen, berekeningen, bestekken, etc. met interne en externe adviseurs behoort tot de verplichting en verantwoordelijkheid van de architect;
 • De architect is tevens de coördinator inzake veiligheid en gezondheid voor de ontwerpfase. Het opstellen van een V&G plan ontwerpfase maakt hier onderdeel van uit;
 • De architect maakt onderdeel uit van de selectiecommissie voor de uitvoerende partijen;
 • De interieurwerkzaamheden (alle kleurstellingen, alle materialisatie en uitwerking van alle elementen vaste inrichting);
 • Optioneel het opstellen van een interieurontwerp op basis van Activiteit Gerelateerd Werken. Dit wordt duidelijk gemaakt tijdens offertefase;
 • Het opstellen van de bouwkostenramingen (bouwkundig, vaste inrichting en terrein) voor de fasen Voorlopig Ontwerp, Definitief Ontwerp+ en Bestek. Daarnaast controle en analyse van de inschrijfbegrotingen van de bouwkundige aannemers;
 • Controle van de werktekeningen opgesteld door de aannemer of diens onderaannemers, leveranciers e.d.;
 • Een proactief lid van het ontwerpteam tijdens de ontwerpfase;
 • Een proactief lid van het bouwteam vanaf Definitief Ontwerp+ t/m de nazorg fase;
 • Het opstellen en aanvragen van de totale omgevingsvergunning (bouwen, sloop, bomenkap, milieu/activiteitenbesluit, brandveilig gebruik enzovoorts). De geluidsberekeningen, geluidwering en geluidbelasting gevels en nagalmtijden & geluidsisolatie van de belangrijkste ruimten komen voor rekening van de architect.
 • Inzake brandveiligheid: het eindresultaat is dat het ontwerp dient te voldoen aan alle eisen omtrent brandveiligheid. Dit is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de architect, installatie adviseur en constructeur. De coördinatie en het eventueel opstellen van een rapport komt voor rekening van de architect. In de prijsaanbieding dient hiermee rekening te worden gehouden;
 • Bijdrage leveren en presenteren bij diverse informatiebijeenkomsten voor bijvoorbeeld gemeenteraad, omwonenden etc.

Perceel 2 Installatie adviseur inclusief bouwfysica:

De gemeente Oldambt is voornemens de installatie adviseur inclusief bouwfysica opdracht te geven voor de volgende werkzaamheden op hoofdlijnen:

 • De installatie adviseur maakt onderdeel uit van de selectiecommissie voor de uitvoerende partijen;
 • Het ontwerpen en opstellen van een Installatietechnisch Voorlopig Ontwerp en Definitief Ontwerp+, waarna een aanbestedingsprocedure voor de bouw zal worden uitgevoerd. Hierbij is gekozen voor een Bouwteammethode. Daarna wordt door de installatie adviseur een Technisch Ontwerp en Uitvoeringsgereed Ontwerp in bouwteam verband uitgewerkt. Daarnaast dienen duurzame maatregelen in het ontwerp te worden verwerkt;
 • Het opstellen van installatietechnische ramingen voor de fasen Voorlopig Ontwerp, Definitief Ontwerp+ en Bestek. Daarnaast controle en analyse van de inschrijfbegrotingen van de installatietechnische aannemers;
 • Controle van de werktekeningen en productietekeningen opgesteld door de aannemer(s) installaties of diens onderaannemers, leveranciers e.d.;
 • Een proactief lid van het ontwerpteam tijdens de ontwerpfase;
 • Een proactief lid van het bouwteam vanaf Definitief Ontwerp+ t/m de nazorg fase;
 • Het aanleveren van informatie voor de omgevingsvergunning;
 • Het opstellen en aanvragen van de totale omgevingsvergunning (bouwen, sloopvergunning, kapvergunning, milieu/activiteitenbesluit, brandveilig gebruik enz.). De geluidsberekeningen, geluidwering en geluidbelasting gevels en nagalmtijden & geluidsisolatie van de belangrijkste ruimten komen voor rekening van de architect. Inzake brandveiligheid: het eindresultaat is dat het ontwerp dient te voldoen aan alle eisen omtrent brandveiligheid. Dit is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de architect, installatie adviseur en constructeur. De coördinatie en het eventueel opstellen van een rapport komt voor rekening van de architect;
 • Bijdrage leveren en presenteren bij diverse informatiebijeenkomsten voor bijvoorbeeld gemeenteraad, omwonenden, etc.

Belangstellenden kunnen de aanbestedingstukken opvragen op Aanbestedingskalender.nl door gebruik te maken van deze link.