Is de gescheiden inzameling van plastic afval wel zinvol?

In de afgelopen tijd is er veel te doen geweest over de gescheiden inzameling van plastic afval door een rapport van het Centraal Planbureau (CPB). De gemeente ziet dat dit onderwerp veel Oldambtsters bezighoudt op sociale media. Is de gescheiden inzameling van plastic afval wel zinvol?

Het verwerken van plastic afval is nog volop in ontwikkeling

Gemeente Oldambt is in 2015 gestart met de gescheiden inzameling van plastic en drankenkartons. Het is logisch dat we hier even aan moeten wennen, want met nog een nieuwe afvalstroom erbij moeten we beter nadenken over welk afval waar hoort. Papier, glas en GFT worden al jaren gescheiden ingezameld en verwerkt met bewezen technieken. De recycling van plastic is relatief nieuw en daardoor nog volop in ontwikkeling.

Waarom scheiden we plastic?

Plastic wordt gemaakt van olie en olie is schaars. Dat betekent dat het ooit opraakt. Door plastic gescheiden in te zamelen, belandt het niet in de verbrandingsoven samen met het restafval, maar kunnen we er nieuwe producten van maken. Dit is beter voor het milieu.

Kan ons afval niet beter in de fabriek worden gescheiden?

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat nascheiding, waarbij plastic door machines tussen het restafval vandaan wordt gehaald, effectiever is dan bronscheiding. Brongescheiden plastic is echter minder vervuild dan nagescheiden plastic, waardoor het beter te verwerken is. De meningen over bronscheiding en nascheiding zijn dus verdeeld.

Op dit moment heeft gemeente Oldambt contracten met afvalverwerkers die brongescheiden afval verwerken. Dit betekent dat we de komende jaren gebonden zijn aan het thuis scheiden van ons plastic afval. We houden de ontwikkelingen op het gebied van het nascheiden van afval echter goed in de gaten. Nascheidingsinstallaties worden namelijk steeds beter en kunnen ook voor onze gemeente in de toekomst een goede oplossing bieden.

Plastic afval scheiden in Oldambt gaat al heel goed

Voor het goed kunnen verwerken en hergebruiken van plastic afval is de kwaliteit van het ingezamelde materiaal belangrijk. Het gescheiden inzamelen van plastic afval in Oldambt gaat al heel goed, want van de in onze gemeente ingezamelde plastics wordt 80 procent zonder problemen gebruikt voor het maken van nieuwe producten. Voor de resterende 20 procent werken we hard aan een oplossing, maar we kunnen jouw hulp ook goed gebruiken.

Wat kun je doen om de verwerking van plastic afval te verbeteren?

Het is belangrijk dat u uw afval goed scheidt, zodat wij het beter kunnen verwerken. Het scheiden van plastic afval is lastig, omdat er meer dan 250 soorten plastic bestaan. Niet alle soorten plastic mogen straks in de PMD-container, omdat harde plastics zoals emmers en tuinstoelen niet gerecycled kunnen worden. Hieronder een aantal tips:

  • Gooi alleen plastic verpakkingsmateriaal in de PMD-container. Als het geen verpakkingsmateriaal is, kunnen we het vaak niet recyclen.
  • Gooi plastic waarin folie is verwerkt, zoals chipszakken en blisters van medicijnen en kauwgom niet bij het plastic afval, maar bij het restafval.
  • Gebruik geen ondoorzichtige grijze vuilniszakken om plastic afval te verzamelen. De verwerkingslocatie kan namelijk niet zien wat er in deze afvalzakken zit en zal het afval afkeuren en als restafval behandelen. PMD kan het best zonder zak in de container, maar je kunt eventueel dunne doorzichtige afvalzakken gebruiken.
  • Twijfel je over welk afval in welke container moet? Gebruik dan de Afvalscheidingswijzer van Milieu Centraal. Deze is ook als app op uw smartphone of tablet te downloaden.
  • Hier staan meer veel gestelde vragen over afval inzamelen in 2018