Prestatieafspraken (huur)woningmarkt Oldambt

Op 11 december ondertekenden de gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties uit Oldambt de prestatieafspraken voor 2020. Hierin worden jaarlijks afspraken vastgelegd over de (huur)woningmarkt in de gemeente. Daarbij gaat het niet alleen om aantallen, maar ook over bijvoorbeeld verduurzaming, wonen met zorg, begeleiding van kwetsbare personen en het uitvoeren van burgerinitiatieven.

Ondertekening prestatieafspraken 2020

Wonen en zorg

Vanwege de vergrijzing en de toename van het aantal kwetsbare personen in de sociale huursector, is er in de prestatieafspraken bijzondere aandacht geschonken aan het thema ‘wonen en zorg’. Naast aandacht voor levensloopgeschikte woningen, zijn er afspraken gemaakt over bijvoorbeeld woonbegeleiding van kwetsbare personen en het voorkomen van huurachterstanden.

Burgerparticipatie

Burgerparticipatie is een steeds belangrijker onderwerp geworden, ook in de woningmarkt. De prestatieafspraken zijn daarom ook gericht op participatie en bewonersinitiatieven. Zo sluiten ze aan op het gebiedsgericht werken binnen de gemeente en is er een afspraak opgenomen over het faciliteren van wooncoöperaties (woonbedrijven van bewoners die zelf verantwoordelijk zijn voor het beheren van hun woning en woonomgeving).

Proces

Woningcorporaties, huurdersorganisaties en de gemeente stellen op grond van de Woningwet 2015 jaarlijks de prestatieafspraken vast. Ze zijn hierin gelijkwaardige partners. In de gemeente Oldambt zijn de woningcorporaties Acantus, Groninger Huis en Woonzorg Nederland actief. Daarnaast kent Oldambt Huurdersorganisatie Scheemda (HOS), Huurdersadviesgroep Groninger Huis (HAG) en de Huurdersorganisatie Oldambt (HOO).

De prestatieafspraken zijn openbaar en hieronder in te zien.