Detailhandelsvisie naar de raad

Het college van B&W heeft de aangepaste concept-Detailhandelsvisie Winschoten (2021) vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad ter verdere besluitvorming. Definitieve besluitvorming rondom de detailhandelsvisie stond oorspronkelijk rond de zomer van 2021 gepland, maar de visie werd toen aangehouden vanwege een aantal inhoudelijke aandachtspunten van ondernemers in de binnenstad. In de afgelopen maanden zijn deze aandachtspunten in een intensieve dialoog tussen gemeente en ondernemers uitgediept. De gezamenlijke conclusies die hieruit getrokken zijn, hebben geleid tot enkele aanpassingen van de concept-visie. Deze wijzigingen kunnen rekenen op steun van zowel het college van B&W als van de ondernemers.

Over de aanpassingen in de Detailhandelsvisie is intensief gesproken met vertegenwoordigers van de City Club Winschoten, Koninklijke Horeca Nederland, Handel & Nijverheid en de landelijke organisatie Lokaal Retailbelang. Wethouder Erich Wünker is blij met de stappen die nu zijn gezet. “Dankzij ieders inzet, zijn we uiteindelijk gekomen tot een meer gedegen en gedeelde visie. Dat is een belangrijke stap in het realiseren van een vitaal en toekomstbestendig centrum. Daarom wil ik iedereen hartelijk bedanken die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de Detailhandelsvisie,” aldus de wethouder.

Chris de Raaf reageert namens de ondernemers: “De vaststelling van deze detailhandelsvisie is een belangrijke stap. Als City Club willen we ons met de gemeente volop inzetten voor behoud en versterking van Winschoten als koopstad.”

Noordelijk deel Langestraat en Torenstaat buiten aanloopgebied

De belangrijkste wijziging in de visie is dat het noordelijk deel van de Langestraat en het noordelijke deel van de Torenstraat niet langer als aanloopgebied worden bestempeld. In aanloopgebieden kunnen winkelpanden (ook op de begane grond) worden getransformeerd tot woningen. Deze keuze is gemaakt omdat er in Winschoten relatief veel winkelaanbod is en het belangrijk is om een compact, gevuld centrum te behouden.

Met oog voor toekomstige ontwikkelingen

Met name vanwege de toekomstige investeringen in de Poort van Winschoten en de verkenningen rondom het terrein van het voormalige St. Lucasziekenhuis, concluderen ondernemers en gemeente dat het nu nog niet verstandig is, deze gebieden ‘af te schalen’ als winkelgebieden. Deze onderwerpen zullen opnieuw aan de orde komen bij vaststelling van het ambitiedocument Centrumontwikkeling Oldambt.

Andere aanpassingen betreffen het toevoegen van een doorrekening van een (beperkte) groei van het inwoneraantal en het benoemen van de ‘broedplaatsfunctie’ van delen van de Venne.