Eindrapport Sweco over onderhoud buitensportaccommodaties

Aan de gemeenteraad is in september 2016 toegezegd in beeld te brengen wat de kosten zullen zijn van het groot onderhoud (inclusief renovatie) van de buitensportaccommodaties.

Door middel van dit nieuwsbericht kunt u kennisnemen van het resultaat van dit onderzoek. Eén en ander betreft alle buitensportterreinen met de daar op staande gebouwen en voorzieningen (onder andere lichtmasten). In november 2016 is ingestemd met de opdrachtverlening aan Sweco voor het opstellen van een meerjarenraming voor groot onderhoud van de buitensportaccommodaties. In maart 2017 heeft Sweco concept rapportages aan de gemeente beschikbaar gesteld. Daarna is aan Sweco een vervolgopdracht gegeven om de volgende zaken in beeld te brengen:

•           Kloppen de geïnventariseerde gegevens met het beeld van de betrokken sportverenigingen?
•           Wie is juridisch verantwoordelijk voor onderhoud en renovatie van de verschillende onderdelen?
•           Wat zijn de verwachtingen met betrekking tot ledentallen en de benodigde voorzieningen in de komende tien jaar?

Onderstaand kunt u de eindrapportage van Sweco downloaden. De eindrapportage betreft een groot bestand, het downloaden hiervan kan even duren. In de rapportage wordt aandacht besteed aan:

•           Meerjaren groot onderhoud (inclusief renovatie) van terreinen en gebouwen;
•           De mogelijkheden om de afspraken over onderhoud van de terreinen en gebouwen te harmoniseren over de gehele gemeente.

Op basis van dit rapport gaat het college een raadsvoorstel maken.