Persoonsgegevens en geheimhouding

In de basisregistratie personen (de officiële benaming voor de Nederlandse bevolkingsadministratie) zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die binnen de gemeente Oldambt woonachtig is. Het gaat hierbij niet alleen om uw adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit, ouders en kinderen. Deze gegevens worden veelal automatisch verstrekt aan vele overheidsinstellingen en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, voor zover dat noodzakelijk is voor hun wettelijke taken.

Deze instellingen, die automatisch alle relevante wijzigingen in uw persoonsgegevens krijgen aangeleverd, baseren hun beslissingen vaak direct op de uit de basisregistratie verkregen informatie. Welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt, wordt bepaald door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
De gegevensverstrekking die nodig is voor de uitvoering van wettelijke taken kunt u niet tegengaan. Deze verstrekking is wettelijk voorgeschreven.

Recht op geheimhouding

In enkele gevallen kunnen ook anderen vragen om gegevens uit de basisregistratie die op u betrekking hebben. Voor deze verstrekkingen kunt u om geheimhouding van uw gegevens verzoeken.

Het gaat dan om verstrekkingen van gegevens aan:

  • Verplichte derden (zoals een curator of advocaat die een dagvaarding aan uw adres wil uitbrengen);
  • De Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen;
  • Zogenoemde vrije derden (niet-commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen of particulieren);
  • Organisaties met een maatschappelijke functie, bijvoorbeeld op het gebied van ouderenzorg, jeugdwelzijnswerk of gehandicaptenzorg.

Indienen verzoek om geheimhouding

Wilt u niet dat uw persoonsgegevens aan bovengenoemde instellingen worden verstrekt? Dan kunt u de gemeente verzoeken om uw persoonsgegevens geheim te houden. Geheimhouding van uw persoonsgegevens kunt u op drie manier aanvragen: online, aan de balie of schriftelijk. Op onze website leest u meer informatie over het aanvragen van geheimhouding van uw persoonsgegevens. Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt, ontvangt u daarvan een bevestiging.

Overzicht verstrekte gegevens

Wilt u overigens weten aan wie in het afgelopen jaar over u gegevens uit de basisregistratie zijn verstrekt, dan kunt u daarvan (schriftelijk) een overzicht opvragen bij de gemeente. Binnen enkele weken krijgt u dat overzicht dan (kosteloos) thuis gestuurd.

Correcte gegevens

Het is van groot belang dat uw gegevens in de basisregistratie juist en actueel zijn. Twijfelt u daaraan, neem dan contact op met het Klant Contact Centrum van de gemeente.
Over uw rechten en verplichtingen in het kader van de basisregistratie is een informatiefolder beschikbaar. Deze informatiefolder kunt u verkrijgen bij het Klant Contact Centrum,  Johan Modastraat 6, 9671 CD Winschoten.

Meer informatie

Indien u ten aanzien van het bovenstaande nadere informatie wenst, kunt u bellen met een medewerker van het Klant Contact Centrum of een afspraak maken via telefoonnummer (0597) 48 20 00.