Omgevingsvisie, de bijeenkomsten

Ter voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet die in 2019 van kracht wordt, zijn we bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. In deze visie staat hoe we over de toekomst van de leefomgeving van Oldambt denken en welke koers we willen volgen met elkaar. Hiervoor zijn we op zoek naar een positieve, kritisch-opbouwende blik vanuit de samenleving. Denkt u mee?

Thema-avonden

Om bewoners en alle organisaties te betrekken bij het opstellen van de Omgevingsvisie, organiseerden we een drietal thema avonden. Tijdens deze avonden kon u meepraten over de toekomst van uw leefomgeving. Wat wilt u behouden of veranderen en welke ideeën heeft u daarbij voor uw leefomgeving? Daarbij wordt gekeken naar alle aspecten van de leefomgeving, van natuur, landbouw en verkeer tot cultureel erfgoed en gezondheid. De gemeente ziet uw inbreng tijdens deze avonden als belangrijke input voor het opstellen van de Omgevingsvisie.

Drie avonden, drie ambities

Tijdens iedere avond staat een van de ambities uit de toekomstvisie voor Oldambt centraal. De drie ambities zijn: ruimte voor pionieren, de moderne graanrepubliek en jongste water gemeente. Wij zorgen voor inspirerende sprekers en laten u daarna graag aan het woord.

De planning voor de drie thema-avonden was als volgt:

 • Woensdag 22 maart, Harbour Jazzclub, Havenkade-Oost 3, Winschoten
  Centrale ambitie: ‘Ruimte voor pionieren’.
  Thema’s; Vestigingsklimaat, Gezondheid, Energie, Aardbevingen, Gebruik ondergrond, Onderwijs, Werkgelegenheid, Sociale Cohesie.
  Voor deze thema avond kunt u zich niet meer aanmelden. Als u naar aanleiding van de omschreven informatie (en de onderstaande nadere toelichting) uw ideeën aan ons wilt meegeven, kunt u dit mailen naar info@gemeente-oldambt.nl
   
 • Woensdag 29 maart, Proefboerderij Ebelsheerd, Hoofdweg 26, Nieuw Beerta
  Centrale ambitie: ‘Moderne Graanrepubliek’
  Thema’s; Ruimtelijke kwaliteit, Energietransitie, Landbouw, Klimaat, Duurzaamheid, Cultuurhistorie, Natuur.
  Ook voor deze thema avond kunt u zich niet meer aanmelden. Als u naar aanleiding van de omschreven informatie (en de onderstaande nadere toelichting) uw ideeën aan ons wilt meegeven, kunt u dit mailen naar info@gemeente-oldambt.nl
   
 • Dinsdag 11 april, Boerderij Hermans Dijkstra, Reinste Abdenaweg 1, Midwolda
  Centrale ambitie: ‘Jongste Watergemeente’
  Thema’s; Verzorgingsgebied, Recreatie & Toerisme, Wonen, Voorzieningen, Verbindingen, Ligging aan Werelderfgoed, Water.

(Een toelichting op de ambities en thema’s vindt u onderstaand onder ‘Nadere toelichting’)

Nadere toelichting

Woensdag 22 maart – Harbour JazzClub - Ruimte voor pionieren

Welke onderwerpen horen bij deze ambitie?
Vestigingsklimaat (o.a. leegstand), gezondheid (o.a. in combinatie met wonen, voorzieningen), energie (o.a. bodemwarmte), gezondheid (o.a. recreatie, nieuwe zorgconcepten), aardbevingen, gebruik ondergrond, onderwijs ( o.a. hoe houden we de jeugd vast), werkgelegenheid en sociale cohesie (o.a. leeftijd, opleidingen, identiteit).

Wat zegt de toekomstvisie over deze ambitie?
Er is ruimte voor pioniers in Oldambt en deze  heeft geleid tot grote maatschappelijke veranderingen en ruimtelijke ingrepen. Daardoor is de geschiedenis een beetje naar de hand gezet. Dat kan morgen weer gebeuren. Cijfers over de toekomst schetsen geen vrolijk beeld. Het is echter een beeld bij ongewijzigd beleid. Er zijn voldoende kwaliteiten om opnieuw grenzen te verleggen.
De belangrijkste is de gezondheidseconomie die dankzij Fontana bekendheid heeft gekregen. Gezondheid is een leidend maatschappelijk thema. De voorsprong kan worden uitgebouwd met nieuwe daaraan gekoppelde arrangementen in samenwerking met de recreatiesector en mogelijk met derden (bijvoorbeeld verzekeraars).
Kleine bedrijfjes ontstaan gemakkelijk in het Oldambt. Kennelijk is er een “voedingsbodem”, een klimaat (wellicht mede door de ruimte en de bereikbaarheid) waardoor investeerders aangetrokken worden. Met name in de sfeer van recreatie zijn er groeikansen.

Woensdag 29 maart – Proefboerderij Ebelsheerd – Moderne graanrepubliek

Welke onderwerpen horen bij deze ambitie?
Ruimtelijke kwaliteit, energietransitie, landbouw (o.a. biodiversiteit, duurzame landbouw, toekomstbestendig), Klimaat(adoptatie), duurzaamheid, cultuurhistorie en natuur.

Wat zegt de toekomstvisie over deze ambitie?
De graanrepubliek staat model voor een sociaal-maatschappelijk drama in Oldambt. De misstanden van weleer zijn grotendeels verdwenen. De naamsbekendheid is er wel. Voor veel Nederlanders is het een geuzennaam en wordt de graanrepubliek geassocieerd met het opstandige Oldambt. Hier zit pijn maar de graanrepubliek als kapstok biedt een kans om de geschiedenis op eigentijdse wijze te herschrijven. Onder de graanrepubliek hoort veel meer: een authentiek landschap, monumentale bebouwing, sterke landbouw, interessante geschiedenis, vasthoudendheid en verzet. Nostalgie is een al lang bestaande trend. Mensen verlangen vaak naar vroeger en de fysieke ruimte in Oldambt laat dit “vroeger” nog zien. Maar dan in moderne vorm. Het is een tweede krachtig marketingconcept van de gemeente waarvan de naamsbekendheid al bestaat.

Dinsdag 11 april – Boerderij Hermans Dijkstra – Jongste watergemeente

Welke onderwerpen horen bij deze ambitie?
Verzorgingsgebied (o.a. regionaal aantrekkingskracht, Blauwestad, Dollard, binnenstad Winschoten), recreatie & toerisme, wonen, voorzieningen, verbindingen ( o.a. bereikbaarheid en vervoer, breedband, vaarverbindingen etc.), ligging aan Werelderfgoed de Waddenzee en water.

Wat zegt de toekomstvisie over deze ambitie?
Deze ambitie is de meest kansrijke. Oldambt heeft het water door de aderen lopen. Een belangrijk project is de volwaardige ontsluiting van het Oldambtmeer op het noordelijk vaarwegennet. Er dient een nieuwe watercultuur ontwikkeld te worden. Er zijn geen voorbeelden van. Het meer is nu strak van vorm en straalt technisch vernuft uit. Zo is zichtbaar hoe water is gewonnen op land. De kracht is nu dat alle waterranden bereikbaar zijn van landzijde. Niets is meer frustrerend dan volgezette randen die uitzicht en doorzicht belemmeren. De gemeente moet kieskeurig zijn aan wie ze de randen toevertrouwd om te ontwikkelen. Van belang zijn goede vaarverbindingen met daarbij behorende voorzieningen, naar het meer. Er is een zuidelijke en noordelijke verbinding in voorbereiding als aanzet tot een volwaardig vaarcircuit.
En er ligt een groot gebied braak. De randzone van de Westerwoldse Aa als oude beekloop, overgaand in het Waddengebied bij de imposante sluizen van Nieuwe Statenzijl. De ecologische betekenis van de Aa neemt toe maar de recreatieve betekenis is minder. Omdat de Aa ook nog eens een grensrivier is met historisch belangrijke stadjes als Bad Nieuweschans en Oudeschans, is er in recreatieve zin meer mee te doen. Waar de Friese kust zich kenmerkt door uitstekende ontsluitingen is de Groningse kust meer gesloten. Toch trekt de kust en is het een belangrijk rustgebied. De betekenis van de Waddenzone is groter geworden door de status van werelderfgoed en kansrijk voor natuurtoerisme.
In Winschoten liggen kansen als watersportstad op het knooppunt van waterwegen. Water kan de nodige ruimtelijke samenhang geven en de watercultuur kan een aanvulling zijn op de belevings- en verblijfskwaliteit van dit deel van de stad.

Meer informatie

Meer informatie over de omgevingsvisie Oldambt.