Omgevingsvisie

Ter voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet, die naar verwachting in 2020 van kracht wordt, heeft het college van de gemeente Oldambt op 26 september 2017 de Omgevingsvisie vastgesteld. De visie wordt nu geagendeerd voor de oktober vergadering van de gemeenteraad. In de visie staat hoe we over de toekomst van Oldambt denken en welke koers we willen volgen met elkaar.  Onderstaand kunt u de Omgevingsvisie downloaden.


Voor wie geldt de omgevingsvisie?

Wij werken de Omgevingsvisie uit in een omgevingsplan en één of meerdere programma’s. De Omgevingsvisie is dus richtinggevend bij de Omgevingsplannen en programma’s die we voor een gebied maken. Onze inwoners en ondernemers zijn niet direct gebonden aan de inhoud van de Omgevingsvisie, maar krijgen er wel indirect mee te maken via een Omgevingsplan of Omgevingsverordening.

Ruimte voor zonneparken en kleine windmolens in Oldambt

In de Omgevingsvisie van de gemeente Oldambt is aandacht voor de energietransitie van fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewekte energie.

Om deze transitie te bevorderen wil het college initiatieven voor bijvoorbeeld zonneparken en kleine windmolens stimuleren, zolang die de landschappelijke waarden van dit gebied niet aantasten. "Wij hopen hiermee zowel onze wens als die van onze inwoners een impuls te geven", vertelt wethouder Laura Broekhuizen (Ruimtelijke Beleid). "Er is draagvlak voor duurzame energie in de vorm van zonneparken en kleine windmolens. Dat bleek tijdens onze bijeenkomsten over de Omgevingsvisie voor inwoners en stakeholders, maar ook uit een online vragenlijst. Ruim 90 procent is positief over zonneparken. Als dit programma straks definitief is, hebben wij een instrument om initiatieven te toetsen en zijn we een stap dichterbij om een duurzame gemeente te worden."

Inpassing

Initiatieven uit onze samenleving wil de gemeente dus toetsen aan het programma ‘Inpassing zonneparken en kleine windmolens’. Hierin staat de uitwerking van hoe en waar zonneparken en kleine windmolens kunnen worden gerealiseerd. In de voorlopige versie van dit programma zijn gebieden bij het Emergobos en het Hondshalstermeer geschikt bevonden voor een eventueel zonnepark.

Samenspraak

Voor kleinere initiatieven bij bijvoorbeeld lintbebouwing en dorpen is ook ruimte. De eventuele invulling hiervan moet alleen in nauwe samenspraak met bijvoorbeeld belangenverenigingen gebeuren. In de visueel waardevolle open Dollardpolders en de cultuurhistorische polders ziet de gemeente geen ruimte voor zonneparken en kleine windmolens. U kunt het programma ‘Inpassing zonneparken en kleine windmolens’ onderstaand downloaden.