Omgevingsvisie

Ter voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet die in 2019 ingaat zijn we bezig met het opstellen van een omgevingsvisie. De gemeente Oldambt wil een visie voor de lange termijn en voor de gehele fysieke leefomgeving opstellen. Hier staat in hoe we over de toekomst van Oldambt denken en welke koers we willen volgen met elkaar.

De thema’s ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed worden opgenomen in de visie. De visie zal gebiedsgericht opgezet worden en onderscheidt in hoofdzaak de volgende vier gebieden, namelijk:

  • Blauwestad
  • Woonwijken
  • Buitengebied
  • Bedrijventerreinen

Voor wie geldt de omgevingsvisie?

Wij werken de omgevingsvisie uit in een omgevingsplan en één of meerdere programma’s. De omgevingsvisie is dus richtinggevend bij de omgevingsplannen en programma’s die we voor een gebied maken. Onze inwoners en ondernemers zijn niet direct gebonden aan de inhoud van de omgevingsvisie, maar krijgen er wel indirect mee te maken via een omgevingsplan of omgevingsverordening.

Huidige instrumenten die mogelijk kunnen opgaan in de Omgevingsvisie zijn:

  • Verkeer- en vervoerplan
  • Cultuurnota
  • Landbouwnotitie
  • Structuurvisie

Kunnen wij als inwoner of ondernemer nog invloed uitoefenen op de omgevingsvisie?

We zijn druk bezig met de voorbereidingen van de Omgevingsvisie en willen met onze inwoners en belanghebbenden aan tafel zitten over wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van onze gemeente. In verband hiermee organiseert de gemeente een drietal thema avonden. Voor nadere informatie over de bijeenkomsten klikt u hier. Daarnaast zal het ontwerp van de visie de mogelijkheid bieden om een zienswijze in te dienen zodra de visie ter inzage komt te liggen.

Volg ons op Facebook: https://www.facebook.com/gemeente.oldambt/?fref=ts of via Twitter: https://twitter.com/gemeenteoldambt?lang=nl

Basisdocument Omgevingsvisie vastgesteld

In de gemeenteraadsvergadering van 30 januari jongstleden is het ‘Basisdocument Omgevingsvisie’ door de raad vastgesteld. Dit basisdocument is de aanzet om te komen tot een Omgevingsvisie, een nieuw instrument onder de Omgevingswet die op 1 juli 2019 in werking treedt. De Omgevingsvisie is een integrale visie waarin strategische hoofdkeuzen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn staan en is een voor gemeenten verplicht onderdeel van de Omgevingswet. Voor het basisdocument hebben dorps- en wijkraden en stakeholders input aangeleverd. Het basisdocument Omgevingsvisie staat hieronder.