Innovatieve ideeën gezocht voor en door onze inwoners

Gemeente Oldambt roept haar inwoners, organisaties, verenigingen en stichtingen op om ideeën in te sturen die bijdragen aan:

 • Het begeleiden van mensen die dagbesteding volgen en graag een baan willen.
 • Het op weg helpen van jongvolwassenen met psychosociale problemen naar zelfstandig wonen.
 • Het helpen en ondersteunen van ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen wonen.

Helpt u mee? Misschien worden uw ideeën wel omgezet in een pilot en uitgevoerd! Op deze pagina vindt u meer informatie over de thema’s, de voorwaarden voor deelname en de manier waarop u uw ideeën kunt insturen.

De thema’s

Er spelen drie vraagstukken in onze gemeente. Als eerste zien we mensen die nu dagbesteding volgen, maar eigenlijk de stap naar werk willen maken. De tweede groep bestaat uit jongvolwassenen met psychosociale problemen op weg naar zelfstandigheid. Deze groep jongeren valt vaak tussen wal en schip als het gaat om de mogelijkheden van zelfstandig wonen. De derde groep zijn de ouderen. Passende woonruimte is lastig te vinden. We zijn op zoek naar ideeën waardoor ze langer zelfstandig in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

Van begeleiding naar re-integratie

We willen dat onze inwoners zoveel mogelijk, naar vermogen, meedoen in de samenleving. Vanuit dit oogpunt zien we soms mensen die gebruikmaken van dagbesteding, maar die met enige begeleiding prima naar een betaalde baan toe kunnen werken. Dit is natuurlijk wel heel spannend voor de cliënt. Daarnaast is het voor aanbieders lastig om de cliënt ‘los te laten’. Ook intern werken we nog te weinig integraal op dit gebied en hebben we nog onvoldoende methodes om deze ‘doorgaande ontwikkelingslijn’ op te pakken. We willen dit probleem graag integraal oppakken, waarbij de gemeentelijke organisatie ook betrokken wordt.

Van jongvolwassen naar zelfstandigheid

We hebben relatief veel jongeren in het Oldambt met psychosociale problemen, die vanwege deze problemen niet langer thuis kunnen blijven wonen. Deze jongeren komen niet in aanmerking voor beschermd wonen. Ook zelfstandig wonen is nog niet mogelijk. Dit komt deels door een gebrek aan passende woonruimte. We zijn op zoek naar ideeën waarmee we deze jongeren kunnen helpen op weg naar hun zelfstandigheid.

Langer zelfstandig (thuis) blijven wonen

We merken dat het voor oudere inwoners steeds lastiger wordt om een passende woonruimte te vinden. We willen dat onze ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, in hun eigen vertrouwde omgeving.

Hoe doet u mee?

We zijn op zoek naar innovatieve ideeën voor de problemen die we hebben beschreven op deze pagina. U kunt een oplossing voor één probleem aandragen, maar ook voor meerdere problemen tegelijk. Heeft u een goed idee? Stuur dan uw voorstel inclusief begroting tot en met 21 september naar info@gemeente-oldambt.nl. Alle voorstellen worden door een jury getoetst op haalbaarheid en of ze aan de gestelde voorwaarden voldoen. De indieners van de beste ideeën worden uitgenodigd om een 10 minuten durende presentatie te geven over het ingezonden idee op 5 oktober. De presentaties worden beoordeeld door een jury die bestaat uit twee beleidsmedewerkers, de teamleider Wmo, een Wmo-consulent en portefeuillehouder Laura Broekhuizen. Deze jury bepaalt welke ideeën in aanmerking komen voor een bijdrage van de gemeente.

De voorwaarden

 • Het voorstel voor één of meerdere thema’s kunt u inclusief begroting tot en met 21 september sturen naar info@gemeente-oldambt.nl.
 • Het ingestuurde plan bestaat uit maximaal twee pagina’s waarin duidelijk wordt beschreven op welke manier er invulling gegeven kan worden aan de innovatieopdracht. De begroting geldt voor de duur van de pilot, waarbij naast de verwachte kosten (uitgesplitst naar type kosten) óók wordt aangegeven wat de inbreng is van eigen middelen (dit kan financieel zijn, maar ook in de vorm van menskracht).
 • We bekostigen maximaal 50 procent van de pilotkosten met een maximum van € 25.000. Dit geld mag niet worden geïnvesteerd in vastgoed.
 • De pilot moet in 2018 van start gaan en eindigen en geëvalueerd zijn vóór 1 juli 2020.
 • De pilot moet passen binnen één of meerdere van de op deze pagina beschreven innovatieopdrachten.
 • Doel van de pilot is níet het creëren van een nieuw zorgaanbod. Ook kunnen we geen garanties geven over een mogelijk vervolg van een pilot die gaat draaien.
 • De pilot moet anders zijn dan bestaande (aanstaande) producten en/of pilots.
 • We vinden het belangrijk dat er nieuwe samenwerkingsverbanden worden opgezet, zodat er een co-creatie ontstaat waarin verschillende partijen gaan samenwerken.
 • Initiatieven zijn gericht op een vernieuwende en duurzame innovatie.
 • De pilot draagt bij aan de versterking van de zelfregie, zelfredzaamheid en participatie van onze inwoners.
 • De pilot werkt kostenbesparend voor de gemeente.