environmental-street iconKapvergunning aanvragen

Beschrijving

Als u een houtopstand (meestal een boom) wilt kappen heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Van kappen kan ook sprake zijn als er zeer drastisch wordt gesnoeid. U kunt hierbij denken aan het verwijderen van de kroon uit een boom. De eigenaar van een boom kan een vergunning aanvragen (of moet daarvoor toestemming geven).

Voor particulieren en bedrijven gelden dezelfde regels, nl.:

 • Op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gemeente Oldambt is het verboden zonder omgevingsvergunning houtopstanden te vellen of te doen vellen (kappen).
 • Bij een houtopstand gaat het om hakhout, een houtwal of een of meer bomen.
 • Voor een boom geldt er vergunningplicht indien er sprake is van een omtrek van de stam van minimaal 94,2 centimeter, dan wel een dwarsdoorsnede van de stam van minimaal 30 centimeter, op 1,3 meter hoogte boven het maaiveld (gemeten);
 • ingeval van meerstammigheid geldt de omtrek/dwarsdoorsnede van de dikste boom;
 • Het (kap)verbod geldt niet voor het vellen van een houtopstand in verband met een spoedeisend belang voor de openbare orde of een direct gevaar voor personen of goederen, als de burgemeester hiervoor toestemming verleent.
 • En bij bomen met een omtrek van de stam van minder dan 94,2 centimeter, dan wel een dwarsdoorsnede van de stam van minder dan 30 centimeter, op 1,3 meter hoogte boven het maaiveld (gemeten); (Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Oldambt 2022, artikel 4:10, 4:11 en 4:12)

Let op: U heeft ook een vergunning nodig wanneer de boom ziek of dood is.
Als u een boom wilt kappen om op de vrijgekomen locatie een bouwproject te realiseren, kunt u kunt alle benodigde activiteiten (kappen, bouwen) in één keer aanvragen.
Bij twijfel of u een vergunning nodig heeft, kunt u altijd contact opnemen met de gemeente.

Aanvragen

Op het OLO (Omgevingsloket Online) kunt u een melding doen of een omgevingsvergunning aanvragen:

www.omgevingsloket.nl

Vergunningencheck

Hiermee kunt u kijken of in uw geval een vergunning nodig is.

Online aanvragen

Als u uw aanvraag/melding volledig digitaal wenst in te dienen heeft u hierbij uw DigiD nodig. De gemeente krijgt uw aanvraag/melding binnen en neemt haar in behandeling.

Heeft u geen DigiD?

Op het omgevingsloket heeft u ook de mogelijkheid een papieren aanvraag-/meldings formulier samen te stellen. Hierbij is geen DigiD vereist. Dit aanvraag-/meldings formulier kunt u printen en vervolgens 'met de hand' invullen en dan:

 • afgeven bij de balie op het gemeentehuis, Johan Modastraat 6, Winschoten;
 • opsturen naar: Gemeente Oldambt, Postbus 175, 9670 AD Winschoten;
 • scannen en mailen naar: info@gemeente-oldambt.nl 

Bedrijven

Bedrijven kunnen op het OLO inloggen met eHerkenning

Op het gemeentehuis

Bij wijze van uitzondering is het voor particulieren ook mogelijk op het gemeentehuis een aanvraagformulier ‘kappen' af te halen. (let wel: enkel voor de activiteit kappen; als de aanvraag meerdere activiteiten bevat moet u toch echt van het omgevingsloket gebruik maken.)

Bij u aanvraag dient u in ieder geval aan te leveren:

 • Een situatietekening met de locatie van de te kappen boom/bomen.
 • Foto's van de betreffende boom/bomen.

Voorwaarden

Wie kan een vergunning aanvragen?

U kunt alleen een vergunning aanvragen voor een boom die op uw eigen terrein staat. Is het terrein niet van uzelf, dan moet u toestemming hebben van de eigenaar om de vergunning aan te vragen. Het is mogelijk om voor meerdere bomen tegelijk een kapvergunning aan te vragen. Dit geldt overigens alleen als ze op dezelfde locatie staan. Voor bomen op verschillende locaties moet u altijd per locatie een vergunning aanvragen.

Gang van zaken

De aanvraag van de vergunning wordt behandeld door het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Een medewerker komt ter plekke kijken om de aanvraag te kunnen beoordelen. Uiteindelijk beslissen Burgemeester en Wethouders of u wel of niet een vergunning krijgt.

Wetgeving

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Oldambt

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning worden kosten in rekening gebracht als bedoeld in de “Legesverordening gemeente Oldambt 2023.

 • voor het vellen of doen vellen van 1 tot en met 4 bomen € 60,00
 • voor het vellen of doen vellen van 5 tot en met 19 bomen € 177,00
 • voor het vellen of doen vellen van meer dan 20 bomen € 288,00

Bezwaar

Bezwaartermijn

Een omgevingsvergunning voor de activiteit kappen treedt pas in werking nadat de bezwaartermijn is verstreken (zes weken na verlening). U kunt dus niet meteen na ontvangst van de vergunning beginnen met kappen. Als er een bezwaar wordt ingediend moet hierop eerst worden beslist.

Wilt u eerder beginnen met kappen omdat er zwaarwegende redenen zijn de bezwaartermijn niet af te wachten (gevaar voor gebouwen, omwonenden of de verkeersveiligheid) dan kunt u bij uw aanvraag verzoeken de vergunning direct na verlening in werking te laten treden. Dit moet u wel motiveren.

Monumentale tuinen en begraafplaatsen

Bomen en beplanting in monumentale tuinen en begraafplaatsen genieten bescherming. Hiervoor is daarom altijd een vergunning vereist. Tuinen bij een monumentaal pand zijn vaak onderdeel van het monument. Enkele tuinen en begraafplaatsen zijn zelfstandige monumenten.

Vaak geldt bij het mogen kappen van bomen dan een herplantplicht.

Om te weten te komen of uw boom onderdeel is van een monument/monumentale tuin kunt u terecht op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: www.cultureelerfgoed.nl.

In het Monumentenregister vindt u alle in de gemeente aanwezige monumenten en hieronder bevinden zich ook tuinen.