Karakteristieke panden en objecten

Karakteristieke panden en objecten zijn net als monumenten van groot belang bij de beleving van de ruimtelijke kwaliteit van het straatbeeld. De ontstaansgeschiedenis van menig dorp is afleesbaar aan de hand van deze panden. Alhoewel deze panden geen monument zijn, zijn ze zeker waardevol en verdienen daarom bescherming.

De gemeente is bezig met het inventariseren en aanwijzen van karakteristieke panden. Dit doen we per bestemmingsplanactualisatie. Deskundigen van Libau inventariseren in opdracht van de gemeente cultuurhistorisch waardevolle panden en objecten. Een conceptlijst wordt in samenspraak met inwoners en vertegenwoordigers van lokale (erfgoed)verenigingen en Dorpsbelangen besproken. Er kunnen dan nieuwe panden aangeleverd worden of panden van de lijst afgehaald worden. De eigenaren van panden die op de nominatie staan om de aanduiding karakteristiek te krijgen worden individueel geïnformeerd per brief zodat zij de gelegenheid hebben een zienswijze in te dienen wanneer het bestemmingsplan ter inzage ligt. De lijst karakteristieke panden wordt door de gemeenteraad gelijktijdig  met het bestemmingsplan vastgesteld.

Hieronder vindt u de definitief vastgestelde lijsten met karakteristieke panden in pdf-formaat. Voor sommige bestemmingsplangebieden zijn wij nog bezig met de inventarisatie of zijn reeds concept-lijsten opgesteld. Deze zijn nog niet definitief en worden daarom hier nog niet gepubliceerd.

PDFKarakteristieke panden BUITENGEBIED.pdf

PDF Karakteristieke panden WINSCHOTEN CENTRUM.pdf

PDF Karakteristieke panden WINSCHOTEN PARKWIJK BLOEMENBUUURT STADSPARK.pdf

PDF Karakteristieke panden MIDWOLDA OOSTWOLD.pdf