Kunt u verstrekking uit de BRP voorkomen?

1. Verstrekking aan overheidsorganen

De hiervoor genoemde verstrekkingen aan overheidsorganen zijn wettelijk geregeld en ook noodzakelijk voor een soepel draaiende overheidsadministratie. Deze wettelijk voorgeschreven verstrekking kunt u niet voorkomen.

De verstrekkingen aan derden is ook wettelijk geregeld, maar voor bepaalde derden kunt u de gemeente verzoeken om geen gegevens te verstrekken. Hieronder wordt uitgelegd wat het effect is van deze geheimhouding.

2. De door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangewezen derden

Alleen voor de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) is geheimhouding mogelijk. De SILA is een samenwerkingsverband van kerkgenootschappen of andere genootschappen met een geestelijke grondslag. Zij houdt gegevens bij voor de ledenadministratie van de aan dit samenwerkingsverband deelnemende kerken. Deelnemers zijn: de Protestantse Kerk in Nederland, de Rooms-Katholieke Kerk, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de Oud-Katholieke Kerk, de Vrij-Katholieke Kerk en de Nieuw-Apostolische Kerk.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft bepaald welke gegevens aan de SILA verstrekt mogen worden. Bij een geheimhouding worden onder geen enkele voorwaarde gegevens aan de SILA verstrekt.

3. De door de gemeente aangewezen derden

Indien u heeft verzocht om geheimhouding van uw gegevens dan mag de gemeente geen verstrekking doen aan de derden die zij zelf heeft aangewezen.

4. De verstrekking aan derden vanwege wettelijke bepalingen

Soms bepaalt de wet dat verstrekking aan een derde toch moet worden gedaan. Een veel voorkomend voorbeeld is een verzoek van een advocaat om gegevens die nodig zijn in verband met een gerechtelijke procedure. Indien u heeft verzocht om geheimhouding dan mag de gemeente niet zomaar de verstrekking weigeren. In dat geval zal de gemeente een afweging moeten maken tussen uw (privacy-)belang en het belang van de verstrekking. Bij de afweging zal de gemeente onder meer onderzoeken of de verstrekking redelijkerwijs in overeenstemming is met het doel van de aanvraag, of de gevraagde gegevens ook echt noodzakelijk zijn voor het doel, of de gegevens door de aanvrager niet op een andere wijze kunnen worden verkregen. Daarnaast gaat de gemeente na of uw privacy niet onevenredig zal worden geschaad indien tot verstrekking van gegevens wordt besloten. Voordat de gemeente besluit om uw gegevens te verstrekken, zal zij altijd eerst om uw zienswijze vragen. Tegen een voorgenomen besluit tot verstrekking kunt u bij het college van burgemeester en wethouders een bezwaar indienen.

5. Particuliere of commerciële verzoeken

Wanneer de gemeente een verzoek van een particulier of een commerciële instelling ontvangt om gegevens over u te verstrekken dan kan dat alleen met uw voorafgaande schriftelijke toestemming.

Indien u echter om verstrekkingsbeperking heeft verzocht, zal de gemeente een verzoek van een particulier om gegevensverstrekking direct afwijzen.

Uit voorgaande blijkt, dat het niet in alle gevallen mogelijk is om verstrekking van uw gegevens te voorkomen. Omdat de geheimhouding van uw gegevens niet in alle gevallen mogelijk is, wordt formeel niet gesproken van geheimhouding, maar van verstrekkingsbeperking.