Lokaal programma Oldambt

Gemeente Oldambt krijgt minimaal 33 miljoen euro vanuit Nationaal Programma Groningen (NPG). Dit geld mogen we investeren in onze toekomst. Hoe we dat precies gaan doen, staat in ons lokale programma. Dat programma hebben we samen met inwoners, ondernemers en organisaties uit het Oldambt gemaakt. Op deze pagina leest u alles over ons lokale programma.

Stappen naar een lokaal programma

Om de doelen van het Nationaal Programma Groningen ook lokaal te bereiken, is afgesproken dat de gemeenten in het aardbevingsgebied een lokaal programma maken. In dit lokale programma geven we aan waar we het beschikbare geld aan willen besteden. We zetten de volgende stappen om te komen tot een lokaal programma in Oldambt:

 1. Ideeën verzamelen: februari en maart 2020
 2. Ideeën analyseren en bundelen: april en mei 2020
 3. Thema’s bepalen: juni 2020
 4. Reactie op thema’s: juli 2020
 5. Keuzes maken: augustus en september 2020
 6. Indienen lokaal programma: november 2020
 7. Start projecten: februari 2021

Van 700 ideeën naar een lokaal programma

In februari en maart riepen we Oldambtsters op om ideeën in te dienen voor het besteden van het NPG-geld. En dat leverde bijna 700 ideeën op! In april en mei hebben we de ideeën geanalyseerd en gebundeld. In juni hebben we - op basis van de ideeën, de doelen van het Nationaal Programma Groningen én onze eigen wensen voor de toekomst - vier thema’s gekozen waar we graag verder mee willen. Die thema’s, met daaronder een aantal concrete ideeën, hebben we voor de zomervakantie voorgelegd aan inwoners, ondernemers en organisaties uit Oldambt. Maar liefst 800 Oldambtsters vulden onze vragenlijst in. We hebben de resultaten van de vragenlijst meegenomen in het uitwerken van het lokale programma, dat in november werd vastgesteld door de gemeenteraad. We hebben het lokale programma aan het eind van 2020 ingediend bij het bestuur van het NPG en we horen in februari 2021 of ons programma is goedgekeurd.

Ga naar de website van de gemeenteraad om het lokale programma te bekijken.

De Toekomst in Scheemda - foto van Petra Ruben

Wat willen we bereiken?

In Oldambt willen we de welvaart en het imago van ons gebied verbeteren. We willen daarbij inzetten op het versterken van de kracht en de kwaliteit van het gebied. De rust en de ruimte, het erfgoed van onze graanrepubliek, het water van de Dollard en het Oldambtmeer en vooral de kracht van de mensen die hier wonen en werken. We willen samen met inwoners, ondernemers en organisaties werken aan de toekomst van Oldambt. Met ons lokale programma willen we investeren in projecten die een blijvend effect hebben op de toekomst van onze gemeente en onze regio.

Koolzaad en regenboog, foto van René Lambrechts

Koolzaad en regenboog - foto van René Lambrechts

Vier thema's

Ons lokale programma is opgedeeld in vier thema’s, namelijk:

 1. Toekomst voor de jeugd
 2. Toekomst voor de dorpen en wijken
 3. Toekomst voor ondernemers
 4. Toekomst voor toerisme en erfgoed

We werken deze thema’s de komende tijd verder uit in de vorm van projecten. Die projecten gaan onder andere over de talentontwikkeling van jonge kinderen, een betere aansluiting tussen het onderwijs en het bedrijfsleven, een lokaal stimuleringsfonds voor de dorpen en wijken, het verlagen van de armoede, een betere gezondheid, het versterken van de lokale economie, de groei van het toerisme en het in stand houden en verder ontwikkelen van ons erfgoed en ons landschap.

Het lokale programma in één overzicht

De eerste zes projecten

Tegelijk met het lokale programma, waarin de hoofdlijnen voor de toekomstplannen zijn beschreven, hebben we zes projectvoorstellen ingediend bij Nationaal Programma Groningen. We horen in februari 2021 of we van start kunnen met deze projecten.

 1. Graanrepubliek: de Oude Remise, een voormalige stoomlocomotievenloods in Bad Nieuweschans, wordt geschikt gemaakt voor de vestiging van nieuwe bedrijven en wordt er een ervaringscentrum ingericht voor bezoekers en toeristen.
 2. Tijd voor Toekomst: een investering in de talentontwikkeling van jonge kinderen, die op school workshops en excursies gaan volgen over bijvoorbeeld een gezonde leefstijl, sport, cultuur, natuur of techniek.
 3. Lokaal stimuleringsfonds: met een lokaal stimuleringsfonds krijgen alle dorpen en wijken in de gemeente geld om zelf aan de slag te gaan met lokale projecten, bijvoorbeeld over positieve gezondheid, het verbeteren van de leefbaarheid en vergroten van de welvaart.
 4. Toekomstbestendige woningen: het ontwikkelen van een regeling waarmee inwoners makkelijker aan geld kunnen komen om hun woning toekomstbestendig te maken. Het geld uit deze regeling kan gebruikt worden voor het verduurzamen, verbeteren en levensloopbestendig maken van woningen.
 5. Stimuleringsfonds centrum Winschoten: een fonds om de ontwikkelingen in de binnenstad van Winschoten aan te jagen en het centrum meer toekomstbestendig te maken.
 6. Bibliotheek op school en de VoorleesExpress: met deze twee projecten willen we onderwijsachterstanden wegnemen door ervoor te zorgen dat er meer wordt gelezen en voorgelezen.