Lokale Democratie

Van 13 januari tot en met 7 februari 2020 heeft de gemeente via een online vragenlijst (de Quick Scan Lokale Democratie) inwoners gevraagd wat zij vinden van de lokale democratie in Oldambt. Inwoners konden hun mening geven over onder andere de samenwerking, communicatie, invloed van inwoners op beleid en over bewonersinitiatieven. De resultaten van dit onderzoek zijn bekend. Op deze pagina informeren wij u over de resultaten en het vervolg.

Hoge respons

Ruim 1400 inwoners deden mee en ongeveer de helft heeft de vragenlijst helemaal ingevuld. “We vinden het fijn dat zoveel mensen de tijd hebben genomen om de vragen te beantwoorden en hun ervaringen met ons te delen,” zegt burgemeester Cora-Yfke Sikkema. “De resultaten en aanbevelingen geven inzicht in hoe inwoners denken over de lokale democratie. We realiseren ons ook dat deze uitkomsten niet de mening van alle inwoners vertegenwoordigen. De Quick Scan is ook niet bedoeld om feiten en eindoordelen te verzamelen. De scan haalt wensen en meningen op. De uitkomsten geven signalen waar we mee verder kunnen.”

Verbeterpunten

“Als we kijken naar deze signalen, dan zijn communicatie en het functioneren van de organisatie de meest genoemde verbeterpunten. De inwoners die meededen, geven aan dat we opener en transparanter moeten zijn. Ze geven aan dat wij – als gemeente – meer moeten laten zien wat we doen. Ze willen meer inzicht in hoe we tot beleid en besluiten komen. Ze geven mee dat we hierbij ook beter moeten luisteren naar de mening van onze inwoners. Voor een beter functionerende organisatie geven de inwoners aan dat er meer moet worden samengewerkt tussen ambtenaren, raad, college én de Oldambtsters,” aldus Sikkema.

Verbeteragenda

Op basis van de uitkomsten van de enquête is een verbeteragenda opgesteld. Hierin zijn vijf concrete verbeterpunten opgenomen:

  1. Verbetering van de huis-aan-huis bezorging van De Oldambtster
  2. Inwoners informeren over de mogelijkheid van een papieren abonnement op gemeenteberichten
  3. De zichtbaarheid van de gemeenteraad vergroten en de vergadercyclus herzien
  4. Het Gebiedsgericht Werken door ontwikkelen en hier meer bekendheid aan geven
  5. De uitkomsten en verbetersuggesties van de enquête verwerken in de nog op te stellen overkoepelende visie op de rol van inwoners

De verbeteragenda is opgesteld door een groep bestaande uit inwoners, raadsleden, collegeleden en ambtenaren.
De verbeteragenda is verstuurd naar alle inwoners die bij het invullen van de enquête hebben aangegeven op de hoogte te willen worden gehouden.
Daarnaast is de verbeteragenda verstuurd naar alle dorps- en wijkvertegenwoordigers en naar de leden van de gemeenteraad. 
De raadsbrief en verbeteragenda zijn te vinden via deze link.

De verbeterpunten zijn inmiddels in uitvoering.