Europees Openbare aanbesteding Ambtelijke werkzaamheden en (startende) zelfstandigen

Gemeente Oldambt is voornemens een opdracht te verstrekken voor dienstverlening op het gebied van ambtelijke werkzaamheden Bbz 2004 en IOAZ waaronder begeleiding, onderzoeken en afhandeling aanvragen in het kader van (startende) zelfstandigen (Bbz/Ioaz).

De gemeente Oldambt koopt externe expertise in voor het adviseren, ondersteunen en begeleiden van inwoners van de gemeente Oldambt die werkzaam zijn als zelfstandig ondernemer c.q. een eigen onderneming voeren en inwoners die als zodanig willen gaan werken. De dienstverlening wordt aangeboden vanuit de bestuurlijke wens om ondernemerschap te stimuleren en te faciliteren. Cluster Maatschappelijke Zaken werkt hierbij in toenemende mate samen met de afdeling Economische Zaken/Bedrijfscontacten (digitaal ondernemersloket).

De opdracht wordt opgedeeld in de volgende 2 percelen.

  • Perceel 1 – Uitvoeren van levensvatbaarheidonderzoeken in het kader van de Bbz
  • Perceel 2 – Werkzaamheden die voortvloeien uit de uitvoering van de Bbz 2004 en IOAZ.

Omschrijving perceel 1:

Voor startende en gevestigde zelfstandig ondernemers bestaat er mogelijk recht op bijstand. De bijstandsregeling voor zelfstandigen is vastgelegd in het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004). Deze regeling ondersteunt startende zelfstandigen vanuit een uitkering met startkapitaal en/of een periodieke uitkering voor levensonderhoud en begeleiding. Daarnaast kent de regeling kredietmogelijkheden (bedrijfskapitaal) en/of een periodieke uitkering voor levensonderhoud voor gevestigde, oudere en beëindigende zelfstandigen. Zelfstandigen die in bijstandsbehoevende omstandigheden verkeren dan wel (binnen afzienbare tijd) daarin dreigen te geraken kunnen behoren tot de doelgroep van deze regeling. Om in aanmerking te komen voor start-/bedrijfskapitaal en/of een periodieke uitkering voor levensonderhoud in het kader van het Bbz 2004, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Een belangrijke voorwaarde is dat het gaat om een naar verwachting levensvatbaar bedrijf.

Perceel 1 betreft het uitvoeren van de onderzoeken naar de levensvatbaarheid in het kader van het Bbz. Het levensvatbaarheidsonderzoek dient uit te monden in een adviesrapport. Onder levensvatbaarheid wordt verstaan: het bedrijf of zelfstandig beroep waaruit de zelfstandige naar verwachting na bijstandsverlening een inkomen zal verwerven dat, samen met het overig inkomen, toereikend is voor de voortzetting van het bedrijf of zelfstandig beroep en voor de voorziening in het bestaan.

Omschrijving perceel 2:

Opdrachtgever verwacht van de inschrijver dat, naar aanleiding van de bijstandsaanvragen van (mogelijk toekomstige) zelfstandigen, de inpasbaarheid in en de mogelijkheden van de regelgeving worden beoordeeld. Hierbij dienen bij startende zelfstandigen de ondernemingsplannen te worden getoetst op levensvatbaarheid (perceel 1). Tevens dient, voor zover van toepassing, de noodzakelijkheid en de hoogte van de kredietbehoefte te worden vastgesteld.  Bij de bijstandsaanvragen van gevestigde zelfstandigen dien(t)(en) de onderneming(en) nadat is getoetst op levensvatbaarheid de noodzakelijkheid tot bijstandsverlening en de hoogte van de eventuele kredietbehoefte te worden vastgesteld.

Perceel 2 betreft het ontvangen en afhandelen van de aanvraag conform de wettelijke regeling waaronder toetsing, beoordeling en besluitvorming op de aanvraag. Indien noodzakelijk wordt de partij van perceel 1 benaderd voor het uitvoeren van een levensvatbaarheidonderzoek.

Omvang van de opdracht

In 2019 zijn voor wat betreft perceel 1 circa 22 levensvatbaarheidsonderzoeken uitgevoerd.

Aan dit aantal kunnen geen rechten worden ontleend omdat de gemeente Oldambt afhankelijk is van de vraag uit het veld. In prijsbijlage C zijn per gevraagd product fictieve aantallen gegeven. Deze geven ongeveer de onderverdeling aan, maar zijn uitdrukkelijk fictief en ook daar kunnen geen rechten aan worden ontleend omdat gemeente Oldambt daarvoor afhankelijk is van de vraag.

In 2019 zijn voor perceel 2 circa 60 producten/diensten afgenomen in het kader van ambtelijke werkzaamheden Bbz 2004. Aan dit aantal kunnen geen rechten worden ontleend omdat de gemeente Oldambt afhankelijk is van de vraag uit het veld. In prijsbijlage C1 zijn per gevraagd product fictieve aantallen gegeven. Deze geven ongeveer de onderverdeling aan, maar zijn uitdrukkelijk fictief en ook daar kunnen geen rechten aan worden ontleend omdat gemeente Oldambt daarvoor afhankelijk is van de vraag.

Gunning percelen

Inschrijvers mogen zich voor meerdere percelen inschrijven en kunnen maximaal twee percelen gegund krijgen.

Belangstellenden kunnen de aanbestedingstukken opvragen op Aanbestedingskalender.nl door gebruik te maken van deze link.