Europees openbare aanbesteding ´Dienstverleningsovereenkomst begrazing terreinen in de gemeente Oldambt door schaapskuddes´

De gemeente Oldambt is een Europese aanbestedingsprocedure gestart voor het onderhoud van (een deel van de) grasvegetaties uit te laten voeren door een schaapskudde of schaapskuddes om zodoende:

  1. Een meer attractieve, natuurlijk ontwikkelde, bloemen- en kruidenrijke grasvegetatie te realiseren;
  2. De recreatieve / attractieve waarde van de gemeente Oldambt te vergroten;
  3. De natuurlijke kwaliteit van de leefomgeving van de burger en de kansen voor flora en fauna te vergroten.

Dit in aansluiting op het doel van het college van Burgemeester en Wethouders om bermen en grasvegetaties meer biologisch / ecologisch te beheren om zodoende de biodiversiteit te verhogen en de botanische waarden van de te begrazen terreinen te vergroten.

Deze opdracht betreft een geclusterde opdracht. Als motivering voor de clustering hanteert aanbestedende dienst de volgende argumenten:

  • De Aanbestedende dienst vindt het belangrijk om voor langere tijd een relatie aan te gaan met een schaapsherder die goed op de hoogte is van de omgeving en daar optimaal op kan inspelen bij de ecologische begrazing;
  • De effecten van ecologische begrazing zijn pas na meerdere jaren te behalen;
  • Het onmogelijk is om iedere afzonderlijke opdracht in de markt te zetten omdat de opdrachtnemer moet investeren in een kudde die bij de ecologische omgeving past;
  • Daarnaast blijkt uit de analyse van de markt, de opdracht en de risico’s en organisatorische gevolgen van de clustering dat de opdracht toegankelijk is voor marktpartijen in het midden- en kleinbedrijf.

Gebaseerd op een gedegen belangenafweging heeft aanbestedende dienst ervoor gekozen deze opdracht als geclusterde opdracht in de markt te plaatsen.

Belangstellenden kunnen de aanbestedingsstukken opvragen op TenderNed door gebruik te maken van deze link.