Noodbevel

Bevel van de burgemeester van de gemeente Oldambt houdende voorschriften ter voorkoming van verstoring van de openbare orde of ernstige vrees voor het ontstaan daarvan


De burgemeester van de gemeente Oldambt,

Overwegende dat,

 • er sinds 2023 diverse onaangekondigde zogenoemde car meetings hebben plaatsgevonden in Winschoten; 
 • dat op deze car meetings circa 500 tot 700 -zo niet meer- auto’s uit binnen en buitenland komen, met evenveel dan wel een veelvoud aan personen;
 • dat de gemeente en de politie hun handen vol hebben wat betreft handhaving tijdens deze car meetings en er verschillenden overtredingen plaatsvinden; 
 • deze overtredingen onder andere betrekking hebben ernstige geluidsoverlast, racen en op zeer hoge snelheidsovertredingen;
 • er naar aanleiding van een car meeting een ernstig ongeval, met dodelijk afloop voor een 18-jarige persoon heeft voorgedaan; 
 • de gemeente fysieke maatregelen heeft getroffen om de snelheid te belemmeren; 
 • door de samenscholing met grote aantallen auto’s en personen die daar aanwezig zijn, is er sprake van ernstige overlast.
 • dat een aantal car meetings inmiddels hebben geleid tot vrees voor het ontstaan van wanordelijkheden en verstoring van de openbare orde; 
 • dat deelnemers en bezoekers ondanks herhaaldelijke waarschuwingen van de politie om deze situatie te beëindigen deze waarschuwingen negeren;
 • er op 22 juni 2024 wederom een (illegale) car meeting voor handen was, hierop een preventieve actie is gehouden door gemeente en politie ter voorkoming dat er een car meeting plaats zou vinden; 
 • er tijdens de preventieve actie vele auto’s zijn tegengehouden die voornemens waren de car meeting op 22 juni 2024 te gaan bezoeken; 
 • er tijdens de preventie actie wederom een aantal auto’s zijn tegengehouden die voornemens waren de car meeting op 29 juni 2024 te gaan bezoeken
 • er thans in Winschoten wederom sprake is ernstige vrees voor het ontstaan van concrete verstoring van de openbare orde; 
 • gezien het voorgaande sprake is van een zeer ernstige situatie waartegen met de hoogste prioriteit moet worden opgetreden, in het belang van de openbare orde en de veiligheid;
 • de burgemeester verantwoordelijk is voor de handhaving van de openbare orde en daarbij over een grote beoordelingsruimte beschikt om vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de openbare orde te beslissen welke maatregelen moeten worden getroffen;
 • deze omstandigheden met de reguliere beschikbare juridische instrumenten, waaronder het vigerende Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Oldambt en de Gemeentewet ontoereikend zijn om op kort termijn bedoelde (ernstige vrees voor) wanordelijkheden en verstoringen van de openbare orde te voorkomen of tegen te gaan;
 • het daarom noodzakelijk is om ter handhaving van de openbare orde en ter bescherming van de veiligheid van personen dit bevel af te geven;
 • zich, gelet op de aard en ernst van de genoemde belangen en risico's, omstandigheden voordoen als bedoeld in artikel 172 van de Gemeentewet. Dit bevel bijgevolg voldoet aan de eisen van subsidiariteit en proportionaliteit;
 • de toezichthouders van de gemeente en/of de politie belast zijn met de handhaving van deze bevelen en ter feitelijke uitvoering hiervan aanwijzingen kunnen geven;

  gelet op bovenstaande,

gehoord de lokale driehoek van Oldambt;

BEVEELT,

 • Een ieder die door gedraging, uitlatingen, kleding, aanwezigheid in een bepaalde groep, meegevoerde voorwerpen of gezicht bedekkende stoffen, of anderszins aanleiding geeft tot het redelijke vermoeden dat hij of zij zal deelnemen aan wanordelijkheden of verstoringen van de openbare orde in het gebied van Winschoten omgeven door het aangewezen gebied;
 • Het aangewezen gebied, behelst alle straten en pleinen van:
  Havenkade Oost, Renselweg, Oliemolenweg, Industrieweg, Nijverheidsweg en Oosterhavenkade, met het kennelijke doel de openbare orde te verstoren en/of daartoe aan te zetten:
 1. zich uit dit gebied te verwijderen en verwijderd te houden gedurende de periode dat dit noodbevel van kracht is, en;
 2. zich op eerste aanzegging van de politie te begeven in een richting door de politie aangegeven, en;
 3. alle aanwijzingen, gegeven door de politie ter handhaving en uitvoering van dit bevel in het belang van de openbare orde, gezondheid of veiligheid van personen en goederen, dan wel ter beperking van gevaar en ter bescherming van het milieu, terstond en stipt op te volgen, en;
 4. identificatie niet te bemoeilijken door het dragen van bivakmutsen, helmen, sjaals of andere middelen.

Dit bevel treedt in werking op 13 juli 2024 om 18.00 uur en vervalt op 14 juli 2024 om 02.00 uur.   
Het niet nakomen van dit bevel is strafbaar op grond van artikel 184 Sr.  

Winschoten, 13 juli 2024

De burgemeester van de gemeente Oldambt,

Cora-Yfke Sikkema

Rechtsmiddelen

Binnen zes weken na de dag waarop dit besluit aan u bekend is gemaakt kunt u een schriftelijk bezwaar indienen bij de burgemeester van de gemeente Oldambt, Postbus 175, 9670 AD Winschoten. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste het volgende bevatten:

 • uw naam, adres en telefoonnummer
 • de datum waarop u het bezwaar indient
 • het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee)
 • waarom u het niet eens bent met het besluit
 • uw handtekening.

Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de dagtekening van dit besluit. Dat is de datum die u bovenaan deze brief vindt.

Bijlage 1: Het aangewezen gebied Winschoten 

Het aangewezen gebied, behelst alle straten en pleinen binnen de ring van:

Havenkade Oost, Renselweg, Oliemolenweg, Industrieweg, Nijverheidsweg en Oosterhavenkade, met het kennelijke doel de openbare orde te verstoren en/of daartoe aan te zetten:

Plattegrond van industieterrein De Rensel in Winschoten met daarin de straten Havenkade Oost, Renselweg, Oliemolenweg, Industrieweg, Nijverheidsweg en Oosterhavenkade gemarkeerd.