Aanbestedingen

Lopende aanbestedingen

Voor een overzicht van alle actuele aanbestedingen (voorgenomen opdrachten) kunt u deze pagina bezoeken. Geïnteresseerde partijen kunnen zich aanmelden voor een eventuele deelname. Per project wordt aangegeven hoe de selectieprocedure plaats zal vinden en hoe u zich kunt aanmelden. Wanneer er geen actueel gepubliceerde aanbestedingen zijn, dan leest u dit ook.

Europees Openbare aanbesteding ‘Reinigen van kolken, gemalen en randvoorzieningen’

De nieuwe opdracht wordt in deze aanbesteding als overheidsopdracht in de markt gezet. Dit houdt in dat de partij een opdracht ontvangt van de gemeente voor het uitvoeren van de reiniging van kolken, (mini)gemalen en randvoorzieningen. De opdracht bestaat uit jaarlijks 1,5 keer alle kolken binnen de gemeente reinigen.

Naast kolken moeten ook de (mini)gemalen en de gemalen bij de randvoorzieningen 1x per jaar gereinigd worden. De randvoorzieningen moeten ook gereinigd worden. De opdrachtnemer moet gedurende de contractperiode 2x de bergbezinkbakken reinigen (afhankelijk van de contractduur).

Daarnaast maakt het incidenteel reinigen en inspecteren van de riolen onderdeel uit van deze overeenkomst. De aanbestedende dienst heeft de afgelopen jaren een groot deel van haar riolering vernieuwd of gereinigd en geïnspecteerd. Het is daarom niet noodzakelijk jaarlijks een deel te reinigen/ inspecteren. Daarom is ervoor gekozen incidentele reiniging en inspectie in deze overeenkomst onder te brengen. Het gaat in dit geval om een ondergeschikt onderdeel, het hoofdbestanddeel van de opdracht bestaat uit het reinigen van kolken en (mini)gemalen en randvoorzieningen.

Belangstelleden kunnen de aanbestedingsstukken opvragen op Aanbestedingskalender.nl door gebruik te maken van deze link.

Europese aankondiging WMO - begeleiding (SaS-procedure)

De gemeenten Oldambt, Stadskanaal en Pekela sluiten in 2022 nieuwe contracten af voor Wmo Begeleiding en Dagbesteding. Hiervoor volgen zij samen een inkoopproces dat bestaat uit een aantal stappen. De marktconsultatie en het Kostprijsonderzoek zijn reeds afgerond.

De volgende stap is de Europese aankondiging op basis van het regime voor sociale en andere specifieke diensten boven de aanbestedingsdrempel.

Geïnteresseerden worden hierbij uitgenodigd om op basis van dit procesdocument en de in Aanbestedingskalender vermelde procedurele documenten een inschrijving te doen voor 1 of meerdere van onderstaande percelen of subpercelen.

Doel van deze inkoopprocedure is om voor iedere individuele gemeente afzonderlijk met iedere individueel gegunde aanbieder een eensluidende overeenkomst te sluiten voor verschillende Wmo-begeleidingsvormen. De nieuwe overeenkomsten gaan in per 1 juni 2022. Het gaat om de volgende percelen/ begeleidingsvormen:

Perceel 1: Ambulante begeleiding

Perceel 2: Begeleiding in groepsverband

Verdeeld in de volgende subpercelen:

  • 2a. Begeleiding groep belevingsgericht
  • 2b. Begeleiding groep arbeidsmatig

Perceel 3: Kortdurend verblijf

Belangstelleden kunnen de aanbestedingsstukken opvragen op Aanbestedingskalender.nl door gebruik te maken van deze link.

Europees Openbare aanbesteding ‘Innemen en verwerken van Groenafval en Slootruigte'

De gemeente Oldambt wil de opdracht voor het innemen en verwerken van groenafval en slootruigte middels een raamovereenkomst in de markt zetten. De opdracht is vergelijkbaar aan de vorige uitvraag van 2015. De volledige opdracht wordt het innemen en verwerken van berm- en slootafval, snoeiafval en takken en groenafval vermengd met grond uit plantvakken. Daarnaast is ook het verwerken van invasieve exoten onderdeel van de raamovereenkomst.

De buitendienst brengt het afval met eigen vrachtwagen naar een verwerkingslocatie of naar een overslaglocatie inclusief weegbrug.

Belangstelleden kunnen de aanbestedingsstukken opvragen op Aanbestedingskalender.nl door gebruik te maken van deze link.

Afgeronde aanbestedingen

Op TenderNed kunt u afgeronde aanbestedingen raadplegen (tip: typ in de zoekopdracht het woord Oldambt).