Aanbestedingen

Lopende aanbestedingen

Voor een overzicht van alle actuele aanbestedingen (voorgenomen opdrachten) kunt u deze pagina bezoeken. Geïnteresseerde partijen kunnen zich aanmelden voor een eventuele deelname. Per project wordt aangegeven hoe de selectieprocedure plaats zal vinden en hoe u zich kunt aanmelden. Wanneer er geen actueel gepubliceerde aanbestedingen zijn, dan leest u dit ook.

Europees Openbare aanbesteding Projectleiding/Bouwmanagement Poort van Winschoten

De opdracht van gemeente Oldambt betreft de uitvoering van het bouwmanagement van de realisatie van het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Oldambt.

De opdracht betreft de uitvoering van het bouwmanagement van de realisatie van het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Oldambt zoals verder uitgewerkt in dit document. Hierin kunnen in ieder geval de volgende deelopdrachten worden onderkend:

 • Projectleiding tijdens de planvormingsfase (zie hiervoor ook bijlage H) waarin is aangegeven hoe de projectstructuur is ingevuld en welke werkzaamheden de gemeente intern oppakt);
 • Maken van een projectplan;
 • Adviseren over de meest optimale aanbestedingsvorm voor de uitvoering (op basis van de huidige marktsituatie en de randvoorwaarden van de gemeente (mate van invloed op het ontwerp/bereidheid om risico’s te nemen);
 • Maken van een ruimtelijk en technisch Programma van Eisen (aangepast op de uiteindelijke wijze van aanbesteding van de uitvoering);
 • Maken van kostenramingen (stichtingskosten en exploitatiekosten) waarbij het detailniveau past bij de fase van uitwerking van het plan;
 • Begeleiden van de aanbesteding van de uitvoeringsopdrachten (adviseursopdrachten (inclusief architect) en bouw- installatieopdracht);
 • Directievoering tijdens de uitvoering;
 • Toezichthouden tijdens de uitvoering;
 • Verzorgen van presentaties aan stakeholders (omwonenden, ondernemers, medewerkers, OR, college, raad) op de nog vast te stellen ‘mijlpaal’ momenten tijdens het proces.

Deze opdracht betreft een geclusterde opdracht. Er is een hoge mate van samenhang tussen de verschillende prestaties die gevraagd worden. Daarnaast blijkt uit de consultatie van de markt, de opdracht en de risico’s en organisatorische gevolgen van de clustering dat de opdracht toegankelijk is voor marktpartijen in het midden- en kleinbedrijf.

Belangstellenden kunnen de aanbestedingstukken opvragen op Aanbestedingskalender.nl door gebruik te maken van deze link.

Europees Openbare aanbesteding Beheer en onderhoud ondergrondse containers

De gemeente Oldambt wil de dienstverlening van alle ondergrondse containers binnen de gemeentegrenzen in de markt zetten. Dit betreft:

 • Jaarlijks reinigen van de containers.
 • Jaarlijks keuren van de containers.
 • Periodiek preventief onderhoud.
 • Oplossen storingen en herstellen schade.
 • Verzorgen data communicatie tussen ondergrondse containers en CMS van Inovim.

Het doel van de aanbesteding is te komen tot een contract met één partij die de volledige dienstverlening invult. Daarbij wil de gemeente ontzorgd worden en dient de leverancier te koppelen met het CMS van Inovim. Het is van belang dat de gebruikte software en eventuele andere hardware verenigbaar is met elkaar. De gemeente wenst een contract aan te gaan met één partij die haar volledig ontzorgd op het gebied van de ondergrondse containers. Daarbij zijn er efficiency voordelen te behalen doordat partijen de verschillende opdrachten in één werkgang kunnen uitvoeren, denk aan reinigen, periodiek onderhoud en keuringen van de bakken. Ook kan alle informatie in een voor de gemeente toegankelijke applicatie worden verwerkt en opgeslagen.

Deze opdracht betreft een geclusterde opdracht. Er is een hoge mate van samenhang tussen de verschillende prestaties, omdat uit een analyse van de markt blijkt dat marktpartijen de verschillende diensten kunnen combineren. Daarnaast blijkt uit de analyse van de markt, de opdracht en de risico’s en organisatorische gevolgen van de clustering, dat de opdracht toegankelijk is voor marktpartijen in het midden- en kleinbedrijf. Verder biedt het combineren van de verschillende opdrachten de aanbestedende dienst efficiency voordelen en heeft de aanbestedende dienst maar één aanspreekpunt gedurende de contractperiode. Gebaseerd op een gedegen belangenafweging heeft aanbestedende dienst ervoor gekozen deze opdracht als geclusterde opdracht in de markt te plaatsen.

Belangstellenden kunnen de aanbestedingstukken opvragen op Aanbestedingskalender.nl door gebruik te maken van deze link.

Afgeronde aanbestedingen

Op TenderNed kunt u afgeronde aanbestedingen raadplegen (tip: typ in de zoekopdracht het woord Oldambt).