Aanbestedingen

Lopende aanbestedingen

Voor een overzicht van alle actuele aanbestedingen (voorgenomen opdrachten) kunt u deze pagina bezoeken. Geïnteresseerde partijen kunnen zich aanmelden voor een eventuele deelname. Per project wordt aangegeven hoe de selectieprocedure plaats zal vinden en hoe u zich kunt aanmelden. Wanneer er geen actueel gepubliceerde aanbestedingen zijn, dan leest u dit ook.

Europees Openbare aanbesteding Transportdiensten Afeer

Werkleerbedrijf Afeer is voornemens een leverancier te selecteren die in staat is om transportbewegingen voor Afeer uit te kunnen voeren. Afeer transporteert, bewaart, verpakt, assembleert en distribueert in opdracht van klanten o.a. drukwerk, consumenten- en elektronicaproducten. Hiervoor zoekt Afeer een dienstverlener die zorgdraagt voor het transporteren van genoemde producten en de mogelijkheden biedt voor het opslaan van grondstoffen en producten op een beheerde locatie van de inschrijver of een door inschrijver gehuurde locatie.

Transport en distributie vindt hoofdzakelijk (80%) plaats vanuit de hoofdvestiging van het werkleerbedrijf (A.J. Romijnweg 17) en het distributiecentrum (locatie Hogebrug). Standaard maakt Afeer gebruik van Europallets. Op verzoek van klanten wordt er gebruik gemaakt van verschillende maten blokpallets. De hoofdvestiging van het werkleerbedrijf wordt op korte termijn verbouwd waarna daar wel een laadkuil aanwezig zal zijn (gereed naar verwachting in november 2020).

In de eerste tien maanden van 2019 zijn in totaal 518 transporten uitgevoerd voor klanten, deels door de aanbestedende dienst zelf (148) en deels door derden (370). Na gunning van de onderhavige opdracht stopt de aanbestedende dienst volledig met eigen transport. Door inschrijvers dient, als gevolg hiervan, rekening te worden gehouden met extra transporten tussen het distributiecentrum en de hoofdvestiging van het werkleerbedrijf.

Werkleerbedrijf Afeer zoekt een leverancier per 1 oktober 2020. Belangstellenden kunnen de aanbestedingsstukken opvragen op Aanbestedingskalender.nl door gebruik te maken van deze link.

Europees niet-openbare aanbesteding ‘Dienstverlening op het gebied van architectuur, inclusief constructief advies en installatieadvies inclusief bouwfysisch advies nieuwbouw gemeentehuis’

De opdrachtgever van de opdracht is de Gemeente Oldambt. De opdracht betreft het opstellen van een ontwerp voor de nieuwbouw van het gemeentehuis in Winschoten. Daarnaast wenst opdrachtgever een opdracht te verstrekken voor het opstellen van een installatietechnisch ontwerp. Het nieuwe gemeentehuis is geprojecteerd op de locatie Johan Modastraat 6 te Winschoten en zal naar verwachting ca. 6.000 m2 BVO bedragen, exclusief parkeren en rijwielstalling. Deze aanbesteding vindt plaats op basis van de geldende Aanbestedingswet 2012 (Aw 2012).

De gemeente Oldambt is voornemens een nieuw gemeentehuis te realiseren in het gebied, gelegen aan de Johan Modastraat te Winschoten, waar het huidige gemeentehuis nu staat.

Uitgangspunten bij de realisatie van het nieuwe gemeentehuis zijn:

 • Sloop van de bestaande gebouwen aan de Johan Modastraat (met uitzondering van het monumentale voorhuis aan de Langestraat);
 • Bouw van een energieneutraal gemeentehuis met een totaal metrage (exclusief monument) van circa 6.000 m2;
 • Het afwerkingsniveau van het gemeentehuis dient gericht te zijn op de beperking van de onderhouds- en exploitatielasten;
 • Afstemming van de realisering van nieuwbouw op de gebiedsontwikkeling in de directe omgeving;
 • De Johan Modastraat moet een doorgaande voetgangersverbinding blijven vanuit de Langestraat naar de parkeerterreinen.

Voor dit project wenst de gemeente externe specialistische adviseurs contracteren. Wij zijn op zoek naar dienstverlening op het gebied van architectuur, inclusief constructief advies en daarnaast advisering op het gebied van installatieadvies inclusief bouwfysisch advies

De opdracht wordt opgedeeld in de volgende 2 percelen:

1.         Selectie architect inclusief constructeur.

2.         Selectie installatieadviseur inclusief bouwfysica.

Gegadigde kan maximaal 1 perceel gegund krijgen.

Perceel 1 Architect inclusief constructeur:

De opdracht voor perceel 1 betreft de levering van dienstverlening architectuur en constructief advies ten behoeve van de realisatie van een nieuw gemeentehuis te Winschoten.

De gemeente Oldambt is voornemens de architect opdracht te geven voor de volgende werkzaamheden op hoofdlijnen:

 • Het ontwerpen en opstellen van een Voorlopig Ontwerp en Definitief Ontwerp+, waarna een aanbestedingsprocedure voor de bouw zal worden uitgevoerd. Hierbij is gekozen voor een Bouwteammethode. Daarna wordt door de architect een Technisch Ontwerp en Uitvoeringsgereed Ontwerp in bouwteamverband uitgewerkt. Daarnaast dienen duurzame maatregelen in het ontwerp te worden verwerkt;
 • De noodzakelijke coördinatie en afstemming (ontwerpcoördinatie) van tekeningen, berekeningen, bestekken, etc. met interne en externe adviseurs behoort tot de verplichting en verantwoordelijkheid van de architect;
 • De architect is tevens de coördinator inzake veiligheid en gezondheid voor de ontwerpfase. Het opstellen van een V&G plan ontwerpfase maakt hier onderdeel van uit;
 • De architect maakt onderdeel uit van de selectiecommissie voor de uitvoerende partijen;
 • De interieurwerkzaamheden (alle kleurstellingen, alle materialisatie en uitwerking van alle elementen vaste inrichting);
 • Optioneel het opstellen van een interieurontwerp op basis van Activiteit Gerelateerd Werken. Dit wordt duidelijk gemaakt tijdens offertefase;
 • Het opstellen van de bouwkostenramingen (bouwkundig, vaste inrichting en terrein) voor de fasen Voorlopig Ontwerp, Definitief Ontwerp+ en Bestek. Daarnaast controle en analyse van de inschrijfbegrotingen van de bouwkundige aannemers;
 • Controle van de werktekeningen opgesteld door de aannemer of diens onderaannemers, leveranciers e.d.;
 • Een proactief lid van het ontwerpteam tijdens de ontwerpfase;
 • Een proactief lid van het bouwteam vanaf Definitief Ontwerp+ t/m de nazorg fase;
 • Het opstellen en aanvragen van de totale omgevingsvergunning (bouwen, sloop, bomenkap, milieu/activiteitenbesluit, brandveilig gebruik enzovoorts). De geluidsberekeningen, geluidwering en geluidbelasting gevels en nagalmtijden & geluidsisolatie van de belangrijkste ruimten komen voor rekening van de architect.
 • Inzake brandveiligheid: het eindresultaat is dat het ontwerp dient te voldoen aan alle eisen omtrent brandveiligheid. Dit is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de architect, installatie adviseur en constructeur. De coördinatie en het eventueel opstellen van een rapport komt voor rekening van de architect. In de prijsaanbieding dient hiermee rekening te worden gehouden;
 • Bijdrage leveren en presenteren bij diverse informatiebijeenkomsten voor bijvoorbeeld gemeenteraad, omwonenden etc.

Perceel 2 Installatie adviseur inclusief bouwfysica:

De gemeente Oldambt is voornemens de installatie adviseur inclusief bouwfysica opdracht te geven voor de volgende werkzaamheden op hoofdlijnen:

 • De installatie adviseur maakt onderdeel uit van de selectiecommissie voor de uitvoerende partijen;
 • Het ontwerpen en opstellen van een Installatietechnisch Voorlopig Ontwerp en Definitief Ontwerp+, waarna een aanbestedingsprocedure voor de bouw zal worden uitgevoerd. Hierbij is gekozen voor een Bouwteammethode. Daarna wordt door de installatie adviseur een Technisch Ontwerp en Uitvoeringsgereed Ontwerp in bouwteam verband uitgewerkt. Daarnaast dienen duurzame maatregelen in het ontwerp te worden verwerkt;
 • Het opstellen van installatietechnische ramingen voor de fasen Voorlopig Ontwerp, Definitief Ontwerp+ en Bestek. Daarnaast controle en analyse van de inschrijfbegrotingen van de installatietechnische aannemers;
 • Controle van de werktekeningen en productietekeningen opgesteld door de aannemer(s) installaties of diens onderaannemers, leveranciers e.d.;
 • Een proactief lid van het ontwerpteam tijdens de ontwerpfase;
 • Een proactief lid van het bouwteam vanaf Definitief Ontwerp+ t/m de nazorg fase;
 • Het aanleveren van informatie voor de omgevingsvergunning;
 • Het opstellen en aanvragen van de totale omgevingsvergunning (bouwen, sloopvergunning, kapvergunning, milieu/activiteitenbesluit, brandveilig gebruik enz.). De geluidsberekeningen, geluidwering en geluidbelasting gevels en nagalmtijden & geluidsisolatie van de belangrijkste ruimten komen voor rekening van de architect. Inzake brandveiligheid: het eindresultaat is dat het ontwerp dient te voldoen aan alle eisen omtrent brandveiligheid. Dit is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de architect, installatie adviseur en constructeur. De coördinatie en het eventueel opstellen van een rapport komt voor rekening van de architect;
 • Bijdrage leveren en presenteren bij diverse informatiebijeenkomsten voor bijvoorbeeld gemeenteraad, omwonenden, etc.

Belangstellenden kunnen de aanbestedingstukken opvragen op Aanbestedingskalender.nl door gebruik te maken van deze link.

Europees Openbare aanbesteding Accountantsdiensten

De gemeente Oldambt en gemeente Westerwolde zijn voornemens een leverancier per gemeente te selecteren die in staat is om de accountantsdiensten te leveren.

De gemeenten verwachten van de accountant een goede uitvoering van de wettelijk voorgeschreven controlewerkzaamheden. De accountant maakt bij de uitvoering van haar werkzaamheden zoveel mogelijk gebruik van de bij de opdrachtgevers aanwezige interne beheersing. Daarnaast is de verwachting dat er een goede invulling wordt gegeven aan de natuurlijke adviesfunctie. Deze is onder andere gericht op het ambitieniveau van de opdrachtgevers om de interne beheersing verder door te ontwikkelen tot het ambitie niveau. Verder dient de accountant signalen te geven omtrent risico’s die de gemeente mogelijk loopt, enerzijds gerelateerd aan de opgemaakte jaarrekening en anderzijds uit hoofde van nieuwe externe ontwikkelingen (voor de gemeente relevante wet- en regelgeving), die van invloed kunnen zijn op de gemeentelijke exploitatie, zoals fiscale wetgeving (vennootschapsbelasting) en privacywetgeving. Wel houdt de accountant daarbij uitdrukkelijk rekening met de stand van zaken bij de opdrachtgevers rondom onderwerpen waarover wordt geadviseerd. Voorts wordt een zodanige betrokkenheid van de accountant bij gemeente Oldambt en Westerwolde verwacht, dat de ondersteuning en advisering een toegevoegde waarde voor de gemeente heeft.

Het jaarlijks terugkerend uitvoeringsprogramma binnen de opdracht bestaat uit:

 1. de interim controle;
 2. de controle van de jaarstukken, -verantwoording en de paragrafen, oftewel de eindejaarscontrole, gericht op het verstrekken van een accountantsoordeel bij de jaarrekening;
 3. de controle van de verantwoording “Single information” en “Single audit”;
 4. de natuurlijke adviesfunctie;
 5. bestuurlijke ondersteuning;
 6. Accountsverklaring ten aanzien van overige verantwoordingen (bijv. NPG gelden).

Er wordt gevraagd om bij de inschrijving nadrukkelijk aandacht te besteden aan de visie op zaken als rechtmatigheid, misbruik en oneigenlijk gebruik beleid, fraude en ontwikkelingen in de gemeentelijke bedrijfsvoering.

Belangstellenden kunnen de aanbestedingsstukken opvragen op Aanbestedingskalender.nl door gebruik te maken van deze link.

Afgeronde aanbestedingen

Op TenderNed kunt u afgeronde aanbestedingen raadplegen (tip: typ in de zoekopdracht het woord Oldambt).