Aanbestedingen

Lopende aanbestedingen

Voor een overzicht van alle actuele aanbestedingen (voorgenomen opdrachten) kunt u deze pagina bezoeken. Geïnteresseerde partijen kunnen zich aanmelden voor een eventuele deelname. Per project wordt aangegeven hoe de selectieprocedure plaats zal vinden en hoe u zich kunt aanmelden. Wanneer er geen actueel gepubliceerde aanbestedingen zijn, dan leest u dit ook.

Europees openbare aanbesteding ´Dienstverleningsovereenkomst begrazing terreinen in de gemeente Oldambt door schaapskuddes´

De gemeente Oldambt is een Europese aanbestedingsprocedure gestart voor het onderhoud van (een deel van de) grasvegetaties uit te laten voeren door een schaapskudde of schaapskuddes om zodoende:

  1. Een meer attractieve, natuurlijk ontwikkelde, bloemen- en kruidenrijke grasvegetatie te realiseren;
  2. De recreatieve / attractieve waarde van de gemeente Oldambt te vergroten;
  3. De natuurlijke kwaliteit van de leefomgeving van de burger en de kansen voor flora en fauna te vergroten.

Dit in aansluiting op het doel van het college van Burgemeester en Wethouders om bermen en grasvegetaties meer biologisch / ecologisch te beheren om zodoende de biodiversiteit te verhogen en de botanische waarden van de te begrazen terreinen te vergroten.

Deze opdracht betreft een geclusterde opdracht. Als motivering voor de clustering hanteert aanbestedende dienst de volgende argumenten:

  • De Aanbestedende dienst vindt het belangrijk om voor langere tijd een relatie aan te gaan met een schaapsherder die goed op de hoogte is van de omgeving en daar optimaal op kan inspelen bij de ecologische begrazing;
  • De effecten van ecologische begrazing zijn pas na meerdere jaren te behalen;
  • Het onmogelijk is om iedere afzonderlijke opdracht in de markt te zetten omdat de opdrachtnemer moet investeren in een kudde die bij de ecologische omgeving past;
  • Daarnaast blijkt uit de analyse van de markt, de opdracht en de risico’s en organisatorische gevolgen van de clustering dat de opdracht toegankelijk is voor marktpartijen in het midden- en kleinbedrijf.

Gebaseerd op een gedegen belangenafweging heeft aanbestedende dienst ervoor gekozen deze opdracht als geclusterde opdracht in de markt te plaatsen.

Belangstellenden kunnen de aanbestedingsstukken opvragen op TenderNed door gebruik te maken van deze link.

Best Value Europees openbare aanbesteding ´VTH-backoffice applicatie´

De afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Oldambt (hierna: VTH) gebruikt voor haar VTH-backoffice processen de applicatie Power Forms van de firma Genetics. Het contract loopt af per 31 december 2019. Dit is een natuurlijk moment om opnieuw te kijken naar de werkprocessen van de afdeling VTH en de aanschaf van een nieuwe applicatie hierin mee te nemen. Gezien de ontwikkelingen op het VTH gebied met de komst van Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) betekent dit ook een moment om stappen te zetten richting toekomstige ontwikkelingen zoals digitalisering en informatiemanagement. Op dit moment worden een aantal processen nog handmatig ingevoerd.

Naast het aflopen van het contract heeft de firma Genetics aangegeven te stoppen met de ontwikkeling en ondersteuning van PowerForms ten faveure van hun nieuwe applicatie PowerBrowser. Dit is voor de gemeente Oldambt aanleiding om een VTH-applicatie aan te besteden.

De Aanbestedende dienst heeft ervoor gekozen om het onderscheidend vermogen van Inschrijvers aan te spreken door naast de prijs een zwaar accent op kwaliteit te leggen. De Aanbestedende dienst maakt hierbij gebruik van de methodiek van Best Value Procurement (of in het Nederlands: “Prestatie-inkoop”)[1]. Best Value Procurement (BVP) beoogt een maximale reductie te bewerkstelligen van de risico’s en een maximale benutting van de kansen bij de aanbesteding en uitvoering van de Opdracht. De methodiek is erop gericht om de Opdracht aan die Inschrijver te gunnen die met zijn Inschrijving heeft aangetoond het beste de risico’s te minimaliseren en de kansen te benutten (de beste “performer” of “expert” kan de Inschrijving met de beste prijs-kwaliteitverhouding opstellen). Deze expert kan naar verwachting samen met de Aanbestedende dienst het beste de doelstellingen van de Opdracht realiseren.

Belangstellenden kunnen de aanbestedingsstukken opvragen op TenderNed door gebruik te maken van deze link.

[1] Zie voor meer informatie www.prestatieinkoop.com en het boek “Prestatie inkoop, met Best Value naar succesvolle projecten” van Jeroen van de Rijt en Sicco Santema.

Afgeronde aanbestedingen

Op TenderNed kunt u afgeronde aanbestedingen raadplegen (tip: typ in de zoekopdracht het woord Oldambt).