Aanbestedingen

Lopende aanbestedingen

Voor een overzicht van alle actuele aanbestedingen (voorgenomen opdrachten) kunt u deze pagina bezoeken. Geïnteresseerde partijen kunnen zich aanmelden voor een eventuele deelname. Per project wordt aangegeven hoe de selectieprocedure plaats zal vinden en hoe u zich kunt aanmelden. Wanneer er geen actueel gepubliceerde aanbestedingen zijn, dan leest u dit ook.

Europese openbare aanbesteding Tijdelijke onderwijshuisvesting

De opdrachtgever van de opdracht is de Gemeente Oldambt. Voor het jaar 2022 wil de gemeente drie (semi) permanente leslokalen inkopen. Er is hier sprake van een gecombineerde opdracht. Namelijk de levering van prefab leslokalen en de installatie daarvan op verschillende locaties. Het hoofdvoorwerp van de opdracht betreft de levering van de leslokalen. Hieronder is te zien wat de opdracht inhoudt:

 1. Uitbreiding de Stuwe met 2 leslokalen;
 2. Uitbreiding Maranatha school met 1 leslokaal.

De gemeente zorgt in eigen beheer voor de benodigde funderingen en nutsvoorzieningen.

Oldambt contracteert bij deze aanbesteding één opdrachtnemer voor de levering van de hierboven beschreven producten. 

Belangstelleden kunnen de aanbestedingsstukken opvragen op Aanbestedingskalender.nl door gebruik te maken van deze link.

Europees Openbare aanbesteding ‘Inkoop-, contractmanagement en aanbestedingsjurist’

Inhoud opdracht inkoopondersteuning De opdracht betreft de dienstverlening inhuur tijdelijk personeel ten behoeve van de gemeente Oldambt (piek, ziek en (specifieke) projecten). De gemeente Oldambt is op zoek naar een inkoopadviesbureau die ervaring heeft met alle vakgebieden die binnen een gemeente voorkomen (van sociaal domein tot ICT-software en van werken tot facilitair etc.) en die op alle inkoopadviesdiensten (inkoopmedewerker, inkoopadvies, contractbeheer, contractmanagement, aanbestedingsjurist) vakkundig personeel kan leveren. Om invulling te kunnen geven aan de benodigde capaciteitsbehoefte wil de gemeente Oldambt een inkoopadviesbureau contracteren voor ondersteuning op één van de hierboven genoemde onderdelen. Het gaat om een „flexibele schil‟ voor inkoopondersteuning, waaruit kan worden geput op het moment dat er sprake is van behoefte aan extra (tijdelijke) inkoopcapaciteit.

Deze opdracht betreft een geclusterde opdracht. Er is na zorgvuldige overweging besloten om de aanbesteding niet verder op te delen in percelen. Van doorslaggevend belang hiervoor zijn de volgende aspecten geweest:

 • Een doelmatige uitvoering (efficiëntie en effectiviteit) van de opdracht waarbij schaalvoordelen kunnen worden behaald alsmede de beheersbaarheid van de opdracht en de interne processen;
 • Er is sprake van logisch samenhangende onderdelen, waarbij het onwenselijk is meerdere leveranciers te contracteren;
 • Een aanbesteding in één perceel leidt niet tot marktinperking;
 • Meerdere leveranciers zijn in staat de gecombineerde inkoop- en contractmanagement expertise te leveren.

Belangstellenden kunnen de aanbestedingsstukken opvragen op Aanbestedingskalender.nl door gebruik te maken van deze link.

Europese openbare aanbesteding Telecomdiensten en mobiele randapparatuur

De opdrachtgever van de opdracht is de Gemeente Oldambt. De opdracht betreft de levering van en het beheer op Telecommunicatiediensten en mobiele randapparatuur. Deze aanbesteding vindt plaats op basis van de geldende Aanbestedingswet 2012 (Aw 2012).

De gemeente Oldambt (hierna ook Oldambt en/of opdrachtgever) de uitgangspunten en eisen betreffende de levering van en dienstverlening rondom telecommunicatiediensten en mobiele randapparatuur. Het programma van eisen is uitgewerkt conform onderstaande indeling:

 • Visie op (nieuwe) telefonie en scope van de opdracht (hoofdstuk 1);
 • de huidige situatie (hoofdstuk 2);
 • de gewenste situatie (hoofdstuk 3);
 • de detaillering van de gewenste situatie in eisen (hoofdstuk 4).

Visie op (nieuwe) telefonie

Oldambt heeft als voorbereiding op deze aanbesteding een visie gevormd op de levering van telecommunicatiediensten. De visie beoogt de realisatie van een nieuwe telefonie oplossing (‘nieuwe telefonie’) die optimaal aansluit op de kernwaarden zoals gedefinieerd binnen de algemene visie op dienstverlening van Oldambt. Met nieuwe telefonie dienen de onderstaande uitgangspunten te worden gerealiseerd:

Samen

 • Onze communicatie omgeving is zodanig ingericht dat onze inwoners en ondernemers laagdrempelig en interactief in contact kunnen staan met onze medewerkers.
 • Onze medewerkers hebben inzicht in elkaars beschikbaarheid, hiermee realiseren we dat onderling contact eenvoudig en snel gelegd kan worden en samenwerken wordt bevorderd.

Ondernemend

 • We hanteren heldere en goed toepasbare servicenormen voor onze (telefonische) bereikbaarheid. Collega’s, inwoners en ondernemers hebben zicht op deze servicenormen en mogen ons daarop aanspreken.
 • Op basis van de door onze organisatie gestelde servicenormen beschikken onze medewerkers over de juiste middelen om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor hun bereikbaarheid.

Dichtbij

 • We hebben de ambitie om gefaseerd toe te werken naar communicatie via meerdere communicatiekanalen (omni channel dienstverlening). We promoten in dit model digitaal communiceren maar telefonische bereikbaarheid (een medewerker aan de lijn) is en blijft een belangrijke basis in ons bereikbaarheidsmodel.
 • Inwoners en ondernemers bereiken de juiste medewerker altijd snel en doeltreffend.

Onderstaande producten en diensten worden optioneel afgenomen binnen de scope:

 • Mobiele datacommunicatieverbindingen t.b.v. toepassingen voor telemetrie en procesautomatisering op objecten van Oldambt (eventuele afname geschiedt in overleg met opdrachtnemer);
 • Aangeboden indoordekking oplossingen;
 • Eventueel als onderdeel van de dienst aangeboden omni channel communicatieoplossingen.

Onderstaande telecom gerelateerde producten en diensten vallen buiten de aanbestedingsscope:

 • Vaste telefonie spraak- en datadiensten via losse (PSTN) aansluitingen;
 • Vaste datacommunicatie verbindingen; 
 • Additionele oplossingen en diensten t.b.v. specifieke communicatie toepassingen, zoals semafonie en NCV.

Oldambt contracteert bij deze aanbesteding één uniforme opdrachtnemer voor de levering van de hierboven beschreven dienstverlening en alle binnen die scope voorkomende domeinen. 

Belangstellenden kunnen de aanbestedingsstukken opvragen op Aanbestedingskalender.nl door gebruik te maken van deze link.

Europese aankondiging WMO - begeleiding (SaS-procedure)

De gemeenten Oldambt, Stadskanaal en Pekela sluiten in 2022 nieuwe contracten af voor Wmo Begeleiding en Dagbesteding. Hiervoor volgen zij samen een inkoopproces dat bestaat uit een aantal stappen. De marktconsultatie en het Kostprijsonderzoek zijn reeds afgerond.

De volgende stap is de Europese aankondiging op basis van het regime voor sociale en andere specifieke diensten boven de aanbestedingsdrempel.

Geïnteresseerden worden hierbij uitgenodigd om op basis van dit procesdocument en de in Aanbestedingskalender vermelde procedurele documenten een inschrijving te doen voor 1 of meerdere van onderstaande percelen of subpercelen.

Doel van deze inkoopprocedure is om voor iedere individuele gemeente afzonderlijk met iedere individueel gegunde aanbieder een eensluidende overeenkomst te sluiten voor verschillende Wmo-begeleidingsvormen. De nieuwe overeenkomsten gaan in per 1 juni 2022. Het gaat om de volgende percelen/ begeleidingsvormen:

Perceel 1: Ambulante begeleiding

Perceel 2: Begeleiding in groepsverband

Verdeeld in de volgende subpercelen:

 • 2a. Begeleiding groep belevingsgericht
 • 2b. Begeleiding groep arbeidsmatig

Perceel 3: Kortdurend verblijf

Belangstellenden kunnen de aanbestedingsstukken opvragen op Aanbestedingskalender.nl door gebruik te maken van deze link.

Afgeronde aanbestedingen

Op TenderNed kunt u afgeronde aanbestedingen raadplegen (tip: typ in de zoekopdracht het woord Oldambt).