Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 mei 2017 een geactualiseerd inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld. Dit beleid richt zich op de bedrijfsmatige voordelen die de gemeente met verstandig inkopen kan boeken (de doelmatigheid), het inkopen volgens de geldende wet- en regelgeving (rechtmatigheid) en de wijze waarop de gemeente invulling geeft aan haar taak om zoveel mogelijk maatschappelijke meerwaarde te creëren. In dit inkoop- en aanbestedingsbeleid zijn de kaders en uitgangspunten geformuleerd voor het handelen van de gemeente ten aanzien van inkopen en aanbesteden bij overheidsopdrachten. Deze kaders en uitgangspunten zijn algemeen bindend voor de gehele organisatie.

Procedureregeling klachtenbehandeling aanbestedingen vastgesteld

Het college heeft op 1 april 2014 de “Procedureregeling klachtenbehandeling aanbestedingen gemeente Oldambt 2014” vastgesteld. Bij iedere aanbesteding wordt in het aanbestedingsdocument verwezen naar de Procedureregeling klachtbehandeling aanbestedingen gemeente Oldambt 2014 (zoals gepubliceerd op overheid.nl). De gemeente vermeldt hierin op welke wijze ondernemers hun klachten ten aanzien van de betreffende aanbestedingsprocedure dan wel de handelswijze van de gemeente kunnen indienen. Maar ook op welke wijze en op welke termijn de klachten vervolgens zullen worden behandeld en zullen worden afgedaan.

Verordening Alleenrecht Synergon/Afeer

Om sociaal werk- en leerbedrijf Afeer te kunnen blijven voorzien van passende werkzaamheden voor de werkzoekenden die een beroep doen op de participatiewet, is gekeken naar de meest wenselijke wijze van opdrachtverlening. De gemeenteraad heeft hiertoe in 2014 de verordening alleenrecht Synergon vastgesteld. Afeer is ontstaan vanuit een samenwerking tussen de gemeenten Westerwolde, Oldambt en Pekela om meer mensen aan betaald werk te krijgen in Oost-Groningen. Aan de totstandkoming hebben naast de gemeenten ook het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de provincie Groningen en sociale partners ook hun steun en medewerking verleend. Op 27 juni 2018 hees Afeer de vlag. SW bedrijf Synergon en de afdelingen Werk van Westerwolde, Pekela en Oldambt zijn in het nieuwe werkbedrijf opgegaan.

Deze verordening maakt het derhalve mogelijk om aan Afeer rechtstreeks vooraf bepaalde opdrachten toe te kennen op basis van uitsluitend recht.