Parkeerreglement Parkeergarage ’t Rond

Opgemaakt in april 2022, gewijzigd vastgesteld in september 2022

I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Definities en begripsomschrijvingen

a. De gemeente: de gemeente Oldambt, met contactadres info@gemeente-oldambt.nl
b. Parkeergarage: de door of namens de gemeente geëxploiteerde parkeergarage ’t Rond met bijbehorende ruimten, waaronder begrepen liften en trappenhuizen, met uitzondering van de parkeerplaatsen van index 5 van de VvE Appartementencomplex ’t Rond te Winschoten.
c. Parkeerder: de eigenaar, houder of gebruiker van een motorvoertuig of aanhanger, die dat motorvoertuig in of op de parkeergarage heeft gebracht.
d. Passagiers: andere personen dan de parkeerder, die als medepassagiers van een motorvoertuig de parkeergarage zijn in gekomen.
e. Parkeerovereenkomst: elke tussen de parkeerder en gemeente gesloten overeenkomst met betrekking tot het gebruik van welke aard of welke duur ook van de parkeergarage.
f. Motorvoertuig: motorvoertuig als omschreven in de Wegenverkeerswet 1994.
g. Houder van een tag: de houder van een tag, dat recht geeft op gebruik van de parkeergarage buiten openingstijden als toegangsweg naar de privéparkeerplaatsen van index 5 van de VvE Appartementencomplex ’t Rond te Winschoten of als stalling van de auto’s van parkeerbeheer op de daartoe aangewezen plaatsen.
h. Beheerder: Iedere persoon die in opdracht van de gemeente Oldambt het beheer van de parkeergarages op zich neemt. Hieronder vallen ook medewerkers van een derde partij, indien deze partij in opdracht van de gemeente Oldambt het beheer op zich neemt.
i. Parkeerbeheer: Medewerkers van de gemeente Oldambt die zich met parkeren bezighouden.
j. Parkeergeld: bedrag dat de parkeerder verschuldigd is voor het gebruik van de parkeergarage. Voor taghouders bestaat het parkeergeld uit de overeengekomen vergoeding voor de tag.
k. Tag: toegangssleutel om de roldeur van de parkeergarage van ’t Rond buiten openingstijd te bedienen.
l: Bewoners huurappartementen: de bewoners van de appartementen van index 2 van de VvE Appartementencomplex ’t Rond te Winschoten
m. Bewoners koopappartementen; De bewoners van de appartementen van index 3 van de VvE Appartementencomplex ’t Rond te Winschoten.

Artikel 2 Algemene voorwaarden van toepassing voor incidentele parkeerders en taghouders

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de parkeergarage door zowel de houders van een tag als de incidentele/kort parkeerders. Daarnaast gelden de bepalingen uit dit reglement ook voor passagiers voor zover deze op hen van toepassing zijn.

Artikel 3 Totstandkoming parkeerovereenkomsten en akkoord met de bepalingen uit dit reglement

 1. De parkeerovereenkomst komt tot stand door het enkele feit van het gebruik van de parkeergarage met een motorvoertuig. Er is sprake van gebruik van de parkeergarage, indien de parkeerder zich op het tot de parkeergarage behorende terrein achter de roldeur op de begane grond bij de ingang bevindt of heeft bevonden.
 2. De toegang tot de parkeergarage wordt uitsluitend verleend onder toepassing van dit reglement. Door het binnengaan van de parkeergarage stemt een persoon in met de bepalingen uit deze regeling, voor zover ze op diegene van toepassing zijn.

Artikel 4 Verplichting voor gemeente

Gemeente stelt aan de parkeerder een willekeurige parkeerplaats voor één voertuig in de parkeergarage ter beschikking, mits er voldoende plaats beschikbaar is. Tot de verplichting behoort niet de bewaking van het voertuig.

Artikel 5 Toegang

 1. Een parkeerder die zijn motorvoertuig in een parkeergarage wil parkeren heeft de mogelijkheid om dit dagelijks te doen tussen 6.00 uur en 18.00 uur.
 2. Buiten de openingstijden van 6.00 uur tot 18.00 uur is de garage niet toegankelijk, met uitzondering voor houders van een tag.
 3. Een geldige parkeerovereenkomst geeft recht op toegang tot de parkeergarage en het parkeren van een motorvoertuig.
 4. Tot de parkeergarage worden uitsluitend toegelaten motoren en personen/bedrijfsauto’s met een maximale lengte van 5 meter, een maximale breedte van 2.20 meter, een maximaal gewicht van 2.800 kg en met een bij de ingang aangegeven maximale hoogte.
 5. Het is niet toegestaan met aanhangwagens van welke aard dan ook, hieronder mede begrepen caravans, de parkeergarage in- of op te rijden, tenzij er uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is verleend door de beheerder.
 6. De in of op de parkeergarage geparkeerde voertuigen dienen aan dezelfde voorwaarden te voldoen als de op de openbare weg geparkeerde voertuigen.
 7. De gemeente is gerechtigd aan enig voertuig de toegang tot de parkeergarage te weigeren indien de gemeente dit met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid wenselijk acht. Dit geval zal zich onder andere voordoen indien de gemeente van oordeel is dat het voertuig gelet op de omvang en/of zwaarte, dan wel door de zaken die daarmee worden vervoerd, aan de omgeving schade of overlast kan toebrengen in de meest ruime zin.
 8. Gemeente is gerechtigd personen zonder een geldige parkeerovereenkomst de toegang tot de parkeergarage te ontzeggen.

Artikel 6 Parkeergeld en parkeerbewijs

 1. Het parkeergeld is op € 0,- gesteld. Voor de houders van een tag is het parkeergeld gelijkgesteld aan de aanschaf van de tag en de kosten verbonden aan het instellen van de tag. De gemeente is gerechtigd om de tarieven voor het parkeergeld en het parkeerbewijs te wijzigen.

Artikel 7 Openingstijden

 1. De parkeergarage is 12 uur per etmaal geopend voor parkeerders en passagiers tussen 6.00 uur en 18.00 uur. Parkeerder kan uitsluitend de parkeergarage uitrijden tijdens de openingstijden.
 2. De gemeente stelt de openingstijden vast en is altijd gerechtigd deze te wijzigen.

Artikel 8 Regels omtrent het gebruik

 1. De parkeerder en passagiers betreden en maken gebruik van de parkeergarage geheel voor eigen risico. De parkeerder en de passagiers dienen te allen tijde de nodige voorzichtigheid te betrachten.
 2. De parkeerder en passagiers zijn verplicht om alle door middel van borden of lichten aangegeven aanduidingen, waaronder de regels bij brand en calamiteiten, te volgen.
 3. De maximumsnelheid in de parkeergarage is 5 km/uur.
 4. Gedurende de aanwezigheid op het terrein van de parkeergarage dient de parkeerder zich te gedragen conform en dient het voertuig te voldoen aan de bepalingen van de Wegenverkeerswet, de nadere regels krachtens deze wet gesteld, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens en de daarbij behorende bijlagen, als ook de nadere regels krachtens dit reglement gesteld.
 5. Het is voor de parkeerder verboden om buiten de aangegeven vakken te parkeren en om zich zodanig te gedragen dat het verkeer in en/of bij de parkeergarage wordt gehinderd en de veiligheid in gevaar wordt gebracht.
 6. Het gebruik of betreden van de parkeergarage anders dan voor het parkeren of uitrijden van motorvoertuigen is verboden.
 7. Het is verboden motoren onnodig in werking te hebben.
 8. Het voortbrengen van lawaai in welke vorm dan ook is verboden.
 9. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van de desbetreffende garage, is het verboden aan een motorvoertuig in de parkeergarage werkzaamheden te verrichten of te laten verrichten.
 10. Het te koop aanbieden, verkopen of aanbieden van goederen en diensten van welke aard dan ook en het verspreiden van reclamefolders en drukwerken is verboden.
 11. Het is verboden in de parkeergarage te roken of open vuur te gebruiken. Behalve de gebruikelijke voorraad motorbrandstof in de normale brandstoftank van het motorvoertuig is het niet toegestaan in het te parkeren of geparkeerde motorvoertuig ontplofbare, brandbare of giftige stoffen in voorraad te hebben. Het is eveneens verboden om goederen van welke aard of vorm dan ook, motorbrandstoffen daaronder begrepen, in de parkeergarage op te slaan, over te slaan of achter te laten.
 12. Het is verboden de openbare orde te verstoren, het woon- of leefklimaat nadelig te beïnvloeden of anderszins hinder en of overlast te veroorzaken.
 13. Het is verboden om afval in, op of bij de parkeergarage achter te laten, anders dan klein afval in de daartoe bestemde bakken.
 14. Het is verboden met skateboards, skeelers, (in-line)skates en daarmee gelijk te stellen recreatieve apparatuur de parkeergarage binnen te komen en te gebruiken.
 15. Het is verboden om de parkeergarage binnen te rijden met een voertuig voorzien van sneeuwkettingen of spijkerbanden of andere bestanddelen die schade zouden kunnen veroorzaken aan de garage.
 16. Het is verboden om in de parkeergarage personen en/of dieren in een geparkeerd voertuig achter te laten.
 17. Het is verboden om te parkeren op een voorbehouden parkeerplaats voor personen die mindervalide zijn, wanneer geen geldige mindervalidenkaart zichtbaar achter de voorruit is aangebracht of wanneer er geen digitale mindervalidenkaart aan het geparkeerde voertuig is gekoppeld.
 18. De parkeerder dient zijn motorvoertuig bij het verlaten daarvan af te sluiten en/of op slot te zetten. De autolichten moeten zijn gedoofd en de motor en het elektrische contact moeten zijn afgezet.
 19. Het is verboden om meer dan 5 dagen aaneengesloten in de parkeergarage te parkeren zonder de parkeergarage tussendoor te hebben verlaten. Uitzondering hierop zijn de houders van een tag die onbeperkt op eigen terrein, achter het hek op de tweede verdieping kunnen parkeren.
 20. Elke voetganger dient de parkeergarage te verlaten en binnen te komen via de daarvoor bestemde uit- en ingangen. Het is dan ook verboden om als voetganger de parkeergarage te betreden dan wel te verlaten langs de in- en uitgang(en) voor motorvoertuigen.
 21. Het is verboden om voor het verlaten of bereiken van de etages van de parkeergarage gebruik te maken van de aanwezige rijbanen.
 22. De aan parkeerders en passagiers gegeven instructies door de beheerder of door een ander daartoe bevoegd gezag dienen stipt te worden opgevolgd. Onder een ander daartoe bevoegd gezag vallen onder meer: politieagenten, brandweerlieden, handhavers en overige hulpverleners.

Artikel 9 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De gemeente aanvaardt noch aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of tenietgaan van, of welke andere schade ook aan een motorvoertuig, de daarin of daarop zich bevindende goederen en toebehoren, noch voor ongeval, lichamelijk letsel of schade van een parkeerder, zijn of haar passagiers en personen, die zich bevinden in de parkeergarage of in de lift en trappenhuis, behorende bij de parkeergarage, behoudens de gemeentelijke aansprakelijkheid krachtens de voor verkeer en vervoer geldende wettelijke voorschriften, dan wel voor zover door opzet of schuld van de gemeente veroorzaakt.
 2. De parkeerder en alle andere personen die in het trappenhuis of in de lift van de parkeergarage of in de parkeergarage zijn geweest, zullen de gemeente alle kosten en schade(n) vergoeden die de gemeente heeft geleden ten gevolge van hun handelen of nalaten en zullen de gemeente vrijwaren van de door hun handelen of nalaten ontstane schadevorderingen van derden.
 3. De gemeente is niet gehouden schade te vergoeden indien sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval gerekend een van de wil van de gemeente onafhankelijke omstandigheid als gevolg waarvan de nakoming van de verplichtingen van de overeenkomst redelijkerwijs door de parkeerder niet meer van de gemeente kan worden verlangd. Hieronder worden in ieder geval begrepen werkstaking, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen alsmede een tekortkoming in de nakoming door betrokken derden.

Artikel 10 Overtreding van de bepalingen, niet nakomen betalingsverplichting 

 1. In de gevallen dat de parkeerder handelt in strijd met de bepalingen van deze voorwaarden dan wel enige betalingsverplichting voortvloeiend uit de parkeerovereenkomst niet nakomt is gemeente gerechtigd om, indien zulks naar het oordeel van gemeente wenselijk of noodzakelijk wordt geacht, op kosten en voor risico van parkeerder het voertuig uit de parkeergarage te verwijderen en dit, eveneens op kosten en voor risico van de parkeerder, elders te plaatsen.
 2. De gemeente is gerechtigd bij overtreding van de bepalingen van deze voorwaarden maatregelen te nemen die voor rekening en risico komen van de persoon die de voorwaarden overtreedt, door passende maatregelen te nemen ter voorkoming van verder nadeel en schade, onverminderd de mogelijke aansprakelijkheidsstelling en de verplichting tot vergoeding van kosten of schade(n) als bedoeld in artikel 9 lid 2.
 3. Voor het constateren van een overtreding is voldoende dat een beheerder deze overtreding bemerkt, de overtreder daarop attent maakt en de gelegenheid beidt de overtreding zo spoedig mogelijk ongedaan te maken.
 4. De gemeente is tevens gerechtigd een parkeerder de toegang tijdelijk of permanent te ontzeggen indien deze de regels neergelegd in dit reglement niet naleeft.

Artikel 11 Privacy

 1. In de parkeergarage vindt ter bestrijding van diefstal vernieling en fraude videoregistratie plaats. De beelden hiervan zijn eigendom van de gemeente en worden niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij verplicht op basis van wetgeving, voor het doen van aangifte of indien in rechte anders wordt beslist. Deze beelden worden na 5 dagen gewist, tenzij er gegronde redenen zijn om de beelden te bewaren. De Algemene verordening gegevensbescherming is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 12 Overige bepalingen

 1. Voor zover enig beding in de tussen de gemeente en de parkeerder gesloten overeenkomst waaronder begrepen deze algemene voorwaarden, nietig of vernietigbaar of niet van toepassing is, dient dit beding te worden geconverteerd in een zodanig beding dat zoveel mogelijk recht doet aan de strekking van het nietige, vernietigde of buiten toepassing gelaten beding. 
 2. De gemeente is gerechtigd deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. 
 3. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

II SPECIFIEKE REGELS OMTRENT HOUDERS VAN EEN TAG

Artikel 1 Aanvragen tag

 1. Een aanvrager komt in aanmerking voor een tag van de parkeergarage, indien:
  a. hij/zij eigenaar is van een motorvoertuig, en;
  b. hij/zij woonachtig is in een wooneenheid in ‘t Rond en;
  c .het motorvoertuig waar de tag voor wordt aangevraagd voldoet aan de eisen die in de algemene bepalingen van deze regeling aan het voertuig worden gesteld.
  of
  d. hij/zij werkzaamheden voor de gemeente Oldambt verricht waarvoor het noodzakelijk is buiten reguliere openingstijden toegang te hebben tot de parkeergarage.
 2. De aanvraag kan gericht worden aan de gemeente Oldambt, info@gemeente-oldambt.nl. De aanvrager verstrekt in ieder geval zijn/haar naam en het (factuur)adres.
 3. Bewoners van de huurappartementen vragen via Acantus een tag aan. Bewoners van een koopappartement kunnen rechtstreeks bij de gemeente een tag aanvragen.

Artikel 2 Parkeerplek

 1. De taghouder dient te parkeren op de aangewezen parkeerplaatsen zoals beschreven in de eigendomsakte van het desbetreffende appartementsrecht van de leden van index 5 van VvE Appartementencomplex ’t Rond. Uitzondering hierop is het parkeerbeheer.
 2. De taghouder dient in afwijking van het bepaalde in artikel 8 van de Algemene bepalingen in dit reglement, in beginsel op de parkeerplaatsen van index 5 te parkeren. Indien de taghouder naar het oordeel van parkeerbeheer een goede reden heeft, kan hiervan worden afgeweken.

Artikel 3 De tag

 1. Binnen 10 werkdagen na het versturen van het aanvraagformulier wordt éénmalig een tag aan de houder verstrekt waarmee hij vanaf de ingangsdatum toegang heeft tot de parkeergarage.
 2.  De houder van de tag dient bij verlies van de tag hiervan melding te maken bij de gemeente. De houder van de tag dient bij vervanging de kosten voor vervanging en inregeling te betalen. In geval van diefstal van de tag wordt slechts kosteloos een vervangende tag verstrekt, indien van de diefstal aangifte is gedaan bij de politie en tegen overlegging van het proces-verbaal. Bij technisch mankement waardoor de tag niet meer werkt kan kosteloos een vervangende tag worden aangevraagd.
 3. De tag is gekoppeld aan een adres, niet aan een persoon. Bij verhuizing of overlijden dient de houder van een tag deze tag achter te laten voor de nieuwe bewoner van het koopappartement. De bewoners van de huurappartementen kunnen de tag tezamen met de sleutels inleveren bij de verhuurder van de huurappartementen.
 4. De tag mag alleen worden overgedragen bij verhuizing aan de nieuwe bewoner van de desbetreffende wooneenheid van index 2 of 3. De tag mag niet worden overgedragen, verhuurd of op andere wijze aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij daartoe voorafgaand schriftelijke toestemming is verleend. Mocht de gemeente vaststellen dat van het betreffende recht gebruik wordt gemaakt door een ander dan de houder van een tag of diens voertuig, dan zal de houder van de tag zonder nadere ingebrekestelling en onverkort de overige rechten van de gemeente om daarnaast en daarboven schadevergoeding te eisen, een boete verschuldigd zijn van €25, - voor elke dag of een gedeelte daarvan dat een onbevoegde van het betreffende recht gebruik maakt.

Artikel 4 Beëindigen of wijzigen van de verstrekking van een tag

De gemeente is bevoegd om het verstrekken van een tag op elk moment te beëindigen indien:

 1. er een wijziging voordoet in een van de criteria op basis waarvan een tag is verleend of een wijziging niet tijdig door de houder van een tag wordt gemeld;
 2. wordt besloten dat voor de parkeergarage de tags komen te vervallen;
 3. wordt geconstateerd dat de houder van een tag in strijd handelt met voorschriften die aan de tag zijn verbonden, waaronder begrepen de voorschriften uit dit reglement;
 4. blijkt dat er bij het verlenen van een tag een administratieve fout is gemaakt; Bij opzettelijke misleiding kan de gemeente een boete opleggen van €250, -;
 5. er een reden is van algemeen belang om het tag in te trekken dan wel te wijzigen;
 6. de gemeente treedt in geval van beëindiging of wijziging vooraf in overleg met het dagelijks bestuur van index 5.

Artikel 5 Overige bepalingen ten aanzien van de tags

 1. Voor zover daarvan in deel II van deze regeling niet wordt afgeweken, zijn alle algemene bepalingen uit deel I van deze regeling ook van toepassing bij gebruik van een tag.
 2. Houders van een tag krijgen bij wijzigingen aan het reglement schriftelijk bericht van welke bepalingen zijn gewijzigd, verwijderd of zijn toegevoegd.
 3. Wijzigingen van een van de in deze regeling genoemde artikelen vormen onder geen enkel beding een ontbindende voorwaarde voor de taghouder.

III Slotbepalingen

Deze regeling vervangt alle voorgaande reglementen die van toepassing waren. Ten aanzien van alle tags die zijn verstrekt op basis van dit oude reglement zullen opnieuw moeten worden beoordeeld of de taghouders op basis van de nieuwe regeling ook voor een tag in aanmerking komen, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt tussen gemeente en derden.