Persoonlijke verzorging voor jeugdigen

Onder de Jeugdwet valt ook de persoonlijke verzorging aan jeugdigen. Sinds 1 januari 2018 is de wetgeving op dit gebied veranderd. Dit betekent dat er een ‘knip’ is gemaakt in de persoonlijke verzorging aan jeugdigen.

Wat verandert er (niet)?

De persoonlijke verzorging die gericht is op het versterken van de zelfredzaamheid van de jeugdige blijft onder de Jeugdwet vallen.

De persoonlijke verzorging aan jeugdigen die verband houdt met behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop valt sinds 1 januari 2018 onder de Zorgverzekeringswet.

Waarom deze verandering?

Ouders, kinderverpleegkundigen en andere betrokkenen hebben aangegeven dat de huidige afbakening voor (persoonlijke) verzorging in de praktijk niet aansluit op de individuele behoeften. Soms is het logischer dat de persoonlijke verzorging die verband houdt met behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop ook door de kinderverpleegkundige wordt gegeven vanuit de Zorgverzekeringswet. Dat is nu vanwege de wetgeving niet mogelijk.

2018: overgangsjaar

Er is één jaar uitgetrokken voor de overgang naar deze nieuwe situatie. De overgang is als volgt geregeld:

  • Jeugdigen met een nieuwe vraag voor persoonlijke verzorging die verband houdt met behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop vanaf 1 januari 2018 vallen onder de nieuwe afbakening, dus onder de Zorgverzekeringswet.
  • Jeugdigen die op 31 december 2017 persoonlijke verzorging die verband houdt met behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop ontvangen van de gemeente, mogen daarvan gebruik blijven maken tot hun beschikking bij de gemeente afloopt. (Een beschikking eindigt wanneer de einddatum van de beschikking is bereikt maar ook wanneer iemand naar een andere gemeente verhuisd of als een kind 18 wordt).
  • Jeugdigen die op 31 december 2017 verzorging die verband houdt met een behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop ontvangen van de gemeente, mogen er ook voor kiezen om het aflopen van hun beschikking bij de gemeente niet af te wachten en wel eerder over te gaan naar de Zorgverzekeringswet. (Let op: gezinnen moeten er rekening mee houden dat een aantal stappen moet worden gezet om over te gaan naar de Zorgverzekeringswet).

Op 1 januari 2019 houdt deze overgangsregeling op. Zelfs als de beschikking bij de gemeente nog niet is afgelopen, vallen alle jeugdigen die persoonlijke verzorging nodig hebben die verband houdt met behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop  vanaf 1 januari 2019 onder de Zorgverzekeringswet.

Intensieve KindZorg

De Intensieve KindZorg valt vanaf 1 januari 2018 ook onder deze persoonlijke verzorging. Voor de kinderen die deze zorg ontvangen, verandert er niets.

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld kinderen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Er moet sprake zijn van permanent toezicht en zorg in de nabijheid.

Informatie hierover kunt u vinden op:

https://www.ciz.nl