destination-plan iconPlanschade

Beschrijving

Het kan zijn dat u schade lijdt door een planologische maatregel (zoals de herziening van een bestemmingsplan, een ontheffings- of een wijzigingsbesluit).

Door deze planologische maatregel kan bijvoorbeeld uw buurman zijn bedrijf uitbreiden waardoor uw woongenot er op achteruit gaat. Of een nieuw bestemmingsplan maakt de bouw van woningen recht tegenover uw huis mogelijk, als gevolg waarvan de waarde van uw eigendom kan dalen.

Om te bepalen of er sprake is van planschade wordt er een vergelijking gemaakt van de bouw- en gebruiksmogelijkheden voor en na de planologische maatregel. Hiervoor wordt een vergelijking gemaakt tussen het geldende planologische regime en het planologische regime dat daarvoor geldend was. Niet alle schade wordt vergoed. Er geldt een eigen risico van ten minste twee procent van uw inkomen (bij inkomensverlies) of van de waarde van de woning (bij waardevermindering).

Stappen en doorlooptijd

In de Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Oldambt is bepaald welke stappen binnen welke termijn doorlopen worden bij een verzoek om tegemoetkoming in planschade. Kortheidshalve wordt verwezen naar de procedureverordening.

Beoordeling of het planschadeverzoek in behandeling wordt genomen:

Als de aanvraag is ingediend wordt de aanvrager verzocht binnen de gestelde termijn het bedrag van € 300,-- over te maken. Indien het bedrag van € 300,-- niet op tijd wordt betaald, wordt het verzoek niet in behandeling genomen.

Resultaat

Als het verzoek om (tegemoetkoming in) planschade in behandeling is genomen wordt er een vergelijking gemaakt tussen het ‘oude' en het ‘nieuwe' planologische regime. Uit deze vergelijking zijn twee conclusies mogelijk.

Er is sprake van planschade:

Als uit de vergelijking blijkt dat er een nadeliger planologische situatie is ontstaan zal worden bepaald in hoeverre er sprake is van waardevermindering en zal worden bepaald in hoeverre het schadebedrag voor vergoeding in aanmerking komt. Als er een tegemoetkoming wordt toegewezen, dan zal het betaalde bedrag van € 300,-- terug worden gegeven. Is er sprake van planschade, maar komt deze niet voor vergoeding in aanmerking? Dan zal het betaalde bedrag van € 300,-- niet terug worden gegeven.

Er is geen sprake van planschade:

Als uit de vergelijking blijkt dat er geen nadeliger planologische situatie is ontstaan zal het verzoek om planschade worden afgewezen en wordt er geen vergoeding toegekend. In dit geval zal het betaalde bedrag van € 300,-- ook niet terug worden gegeven.

Rechtsbescherming

Tegen het besluit staat bezwaar en vervolgens nog beroep open.

Aanvragen

De aanvraag bevat:

  • een motivering van het verzoek
  • de hoogte van de tegemoetkoming die u vraagt
  • een onderbouwing van de hoogte van de gevraagde tegemoetkoming (het is niet verplicht, maar u mag een taxatierapport overleggen)
  • de datum waarop u eigenaar bent geworden van de gronden en/of opstallen waarop u de tegemoetkoming in planschade claimt (graag ook een kopie van het eigendomsbewijs meesturen)

De gemeente Oldambt heeft geen formulier voor het aanvragen van een tegemoetkoming in planschade.

Een verzoek om planschadevergoeding kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt. U kunt uw aanvraag opsturen naar Gemeente Oldambt, postbus 175, 9670 AD Winschoten.

Voorwaarden

Indien u op een of andere wijze schade hebt ondervonden als gevolg van bepalingen in de Wet ruimtelijke ordening, kunt u onder bepaalde omstandigheden schadevergoeding krijgen. In artikel 6.1 en 6.2 van de Wet ruimtelijke ordening is hiervoor een schaderegeling opgenomen. Deze artikelen bieden belanghebbenden de mogelijkheid om een verzoek om tegemoetkoming in planschade in te dienen bij burgemeester en wethouders.

De termijn waarbinnen een belanghebbende een verzoek om tegemoetkoming in planschade kan indienen is vastgesteld op maximaal 5 jaar nadat de gewraakte planologische maatregel (dus bijvoorbeeld het nieuwe bestemmingsplan) onherroepelijk is geworden. ‘Onherroepelijk' betekent dat er geen beroepsmogelijkheden meer mogelijk zijn.

Kosten

In de wet is bepaald dat de aanvrager van een verzoek om tegemoetkoming in planschade een bedrag van € 300,-- moet betalen. Indien u het bedrag van € 300,-- niet op tijd betaalt, wordt uw verzoek niet in behandeling genomen. Overigens is het zo dat in het geval er op de aanvraag geheel of gedeeltelijk positief wordt beslist het betaalde bedrag aan u wordt teruggegeven.