Registratie aanduidingen

Politieke groeperingen die onder een bepaalde aanduiding willen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezing van 2022 moeten deze aanduiding uiterlijk op woensdag 20 december 2021 schriftelijk laten registreren bij het Centraal Stembureau van de gemeente Oldambt. Voor groeperingen waarvan de naam al voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer of Provinciale Staten is geregistreerd, is registratie niet nodig. Plaatselijke groeperingen die bij de gemeenteraadsverkiezing van 2018 een geldige kandidatenlijst hebben ingeleverd, hoeven geen aanduiding te laten registreren voor de gemeenteraadsverkiezing van 2022.

 • In te leveren bij een registratieverzoek nieuwe politieke groepering:
 • kopie geldig identiteitsbewijs van de gemachtigde en de plaatsvervangend gemachtigde;
 • afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn vastgelegd;
 • gewaarmerkt bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • verklaring van de politieke groepering waaruit blijkt wie als gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde is aangewezen;
 • bewijs van betaling van de waarborgsom. Dit bewijs ontvangt u nadat € 112,50 is overgemaakt op NL41BNGH028.51.44.502. ten name van gemeente Oldambt onder vermelding van ‘Waarborgsom registratie politieke groepering’ met de naam van de politieke partij. Bij inlevering van een geldige kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing van 2022 wordt de waarborgsom terugbetaald.

Het verzoek wordt afgewezen als:

 • de aanduiding strijdig is met de openbare orde;
 • de aanduiding verwarrend is omdat deze geheel of in hoofdzaak overeenstemt met een al geregistreerde aanduiding van een andere politieke groepering of met een aanduiding waarvoor al een registratieverzoek is ingediend;
 • de aanduiding misleidend is voor kiezers
 • de aanduiding meer dan 35 letters of andere tekens bevat
 • de aanduiding geheel of in hoofdzaak overeenkomt met die van een door de rechter verboden en ontbonden rechtspersoon;
 • op dezelfde dag een registratieverzoek wordt ingediend met gelijkluidende aanduiding

Wat registreren

Men kan de aanduiding waarmee men op de kandidatenlijst vermeld wenst te worden laten registreren. Dit kan zijn:

 1. De volledige naam van de groepering.
 2. De afkorting van de naam van de groepering.
 3. Beide. Zoals de aanduiding is geregistreerd, moet deze op de kandidatenlijst worden vermeld.

Blanco lijst

Een politieke groepering die niet om registratie van een aanduiding verzoekt, kan deelnemen aan de verkiezing met een ‘blanco’ lijst (dus zonder vermelding van een aanduiding boven de kandidatenlijst).

Fuserende politieke partijen

Politieke partijen kunnen onder andere fuseren door samen een nieuwe politieke partij op te richten. Er moet dan een nieuwe vereniging worden opgericht met volledige rechtsbevoegdheid. De nieuw opgerichte vereniging kan bij het Centraal Stembureau tot en met maandag 20 december 2021 een verzoek indienen om haar naam te laten registreren. Deze nieuwe vereniging maakt eigen statuten op, waaruit de fusie en de opheffing van de oorspronkelijke partijen blijken. Als elk van de partijen bij de verkiezing in 2018 minimaal één zetel heeft behaald, betaalt de nieuwe partij géén waarborgsom en zijn ondersteuningsverklaringen bovendien niet nodig.

Samenvoeging van aanduidingen

Politieke partijen kunnen bijvoorbeeld voor een samenvoeging van aanduidingen kiezen als zij afzonderlijk te weinig kandidaten voor hun kandidatenlijst hebben of om daarmee politieke verwantschap tot uitdrukking te brengen. Alleen partijnamen die al zijn geregistreerd, kunnen worden samengevoegd (zie artikel H 3 Kieswet). Bij een samenvoeging van aanduidingen leveren partijen dus samen één kandidatenlijst in.

Als politieke groeperingen één gezamenlijke kandidatenlijst inleveren, kunnen boven die lijst de namen van de partijen samengevoegd worden. Deze samengevoegde aanduiding komt ook op het stembiljet te staan. Dit kan alleen voor aanduidingen die al zijn geregistreerd. De samengevoegde aanduiding mag niet meer dan 35 letters of andere tekens bevatten. De samenvoeging wordt ingediend met een H3-2-formulier.

Lijstnummering

In de openbare zitting van het Centraal Stembureau op vrijdag 4 februari 2022 om 10.00 uur worden eerst de lijsten genummerd van partijen die bij de vorige gemeenteraadsverkiezing één of meer zetels hebben behaald. Het aantal stemmen dat de partijen bij de vorige verkiezing hebben behaald, bepaalt de volgorde van de nummers. De partij die in 2018 het hoogst aantal stemmen heeft behaald, krijgt lijstnummer 1, enzovoort (artikel I 14 Kieswet). Gaan partijen fuseren onder een nieuwe naam, dan worden de stemmen van de vorige verkiezing bij elkaar opgeteld (zie hiervoor onder het kopje Samenvoeging van aanduidingen).

Tijdstip registratie

Registratie kan het hele jaar door. De enige beperking is dat een registratieverzoek ingediend na de 43e dag voor de kandidaatstelling van de eerstvolgende verkiezing buiten beschouwing blijft en pas geldt voor de daaropvolgende verkiezing. Voor de verkiezing van de gemeenteraad op woensdag 16 maart 2022 is de laatste dag van indiening van een verzoekschrift om registratie van een aanduiding boven een kandidatenlijst: maandag 20 december 2021. Hierna ingediende verzoeken blijven, voor deze verkiezing, buiten beschouwing (artikel G3-1 Kieswet).

Beroep

Tegen een beslissing met betrekking tot de registratie kan uiterlijk op de zesde dag na dagtekening van de openbare kennisgeving, dan wel nadat de beslissing geacht wordt te zijn geweigerd, beroep worden aangetekend bij de afdeling Rechtspraak van de Raad van State. De beslissing wordt geacht te zijn geweigerd wanneer niet binnen een redelijke tijd een beschikking is gegeven.

Vragen

Indien u vragen heeft over de registratie dan kunt zich melden bij bureau Verkiezingen, gemeente Oldambt, Johan Modastraat 6 in Winschoten. Telefoonnummer (0597) 48 20 00, of per e-mail: verkiezingen@gemeente-oldambt.nl.