traffic iconSlopen en asbest, omgevingsvergunning

Beschrijving

Als u (een gedeelte van) een bouwwerk wilt slopen heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Er is onder andere sprake van slopen, indien de constructie van een bouwwerk wordt aangetast of indien er asbest vrijkomt. Het verwijderen van asbesthoudende vloerbedekking uit een woning is dus een vorm van slopen.

In sommige gevallen kunt u volstaan met een sloopmelding (sloopwerk van beperkte omvang).

Aanvragen

Op het Omgevingsloket Online (OLO) kunt u een melding doen of een omgevingsvergunning aanvragen.
Wat kunt u vinden op www.omgevingsloket.nl

Vergunningencheck

Hiermee kunt u kijken of in uw geval een vergunning nodig is. 

Online aanvragen

Als u uw aanvraag/melding volledig digitaal wenst in te dienen heeft u hierbij uw DigiD nodig. De gemeente krijgt uw aanvraag/melding binnen en neemt haar in behandeling. 

Heeft u geen DigiD?

Op het omgevingsloket heeft u ook de mogelijkheid een papieren aanvraag-/meldings formulier samen te stellen. Hierbij is geen DigiD vereist. Dit aanvraag-/meldings formulier kunt u printen en vervolgens 'met de hand' invullen en dan:

 • afgeven bij de balie op het gemeentehuis, Johan Modastraat 6, Winschoten;
 • opsturen naar: Gemeente Oldambt, Postbus 175, 9670 AD Winschoten;
 • scannen en mailen naar: info@gemeente-oldambt.nl 

Bedrijven

Bedrijven kunnen op het OLO inloggen met eHerkenning

Voorwaarden

Sloopvergunning

Voor het slopen van bouwwerken, standplaatsen of woonwagens is een omgevingsvergunning nodig, indien:

 • het slopen plaatsvindt in een beschermd stads- of dorpsgezicht, dan wel bij/aan/in een beschermd monument. 

Sloopmelding

Sloopmelding (ten minste vier weken voor de voorgenomen aanvang van het uitvoeren van de sloopwerkzaamheden) 

Voor het slopen van bouwwerken, standplaatsen of woonwagens is een sloopmelding nodig, indien:

 • er meer dan 10 kubieke meter (m³) sloopafval vrijkomt, of
 • wanneer er minder dan 10 kubieke meter (m³) sloopafval vrijkomt, maar er bij het slopen ook asbest vrijkomt, of
 • wanneer er enkel sprake is van asbest

het slopen mag hierbij niet plaatsvinden in een beschermd stads- of dorpsgezicht, dan wel bij/aan/in een beschermd monument! 

Sloopmelding (ten minste vijf werkdagen voor de voorgenomen aanvang van het uitvoeren van de sloopwerkzaamheden)

Als particulier kunt u onder strikte voorwaarden volstaan met een (verkorte) sloopmelding bij het slopen van:

 • niet-gelijmde asbest bevattende vloerbedekking;
 • niet-gelijmde asbest bevattende vloertegels;
 • geschroefde hechtgebonden asbest bevattende bouwmaterialen

Voorwaarden:

 • Het betreft een woning;
 • U bent de bewoner/huurder van deze woning (particulier);
 • De ruimte is niet bedrijfsmatig in gebruik;
 • Het betreft geen monument;
 • De woning ligt niet in een beschermd stads- of dorpsgezicht;
 • De totale hoeveelheid sloopafval is minder dan 10 kubieke meter (m³);
 • De totale hoeveelheid asbesthoudend materiaal is minder dan 35 vierkante meter (m²).

Als bedrijf (woningcorporatie/woningstichting) kunt u onder strikte voorwaarden volstaan met een (verkorte) sloopmelding bij:

 • reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden aan een asbesthoudende toepassing, waarbij handhaving van de langere termijn zou leiden tot onnodige leegstand of belemmering van het gebruiksgenot. 

In te dienen stukken bij een sloopmelding

Een sloopmelding dient altijd vergezeld te gaan van een situatietekening en een tekening waarop is aangegeven wat er wordt gesloopt,

daarnaast moet er een volledig asbestinventarisatierapport worden overlegd (niet ouder dan 3 jaar), tenzij:

 • het te slopen bouwwerk gebouwd is na 1 januari 1994 (het is sinds juni 1993 verboden asbest toe te passen), of;
 • er ander onomstotelijk bewijs kan worden aangeleverd dat het bouwwerk geen asbest bevat;
 • Het asbestinventarisatierapport moet zijn opgesteld door een gecertificeerd bedrijf (zie www.ascert.nl). 

Geen sloopvergunning of -melding

Wanneer bij het slopen minder dan 10 kubieke meter (m³) schoon sloopafval vrijkomt en er is geen sprake van asbest, dan heeft u geen vergunning of een melding nodig. Let op: het verwijderen van materialen (vloeren, vloerbedekking, schrootjes etc.) valt ook onder slopen, en materialen die u wilt hergebruiken tellen ook mee bij de kubieke meters.

Kosten

Sloopactiviteiten in een beschermd stads- of dorpsgezicht.

Indien de aanvraag op een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h van de Wabo, bedraagt het tarief: € 189,00.