Stappenplan voor politieke partijen

Als u met uw politieke partij deel wilt nemen aan de Oldambtster gemeenteraadsverkiezingen 2022, moet u de volgende 10 stappen doorlopen:

1. Registratie aanduiding politieke groepering uiterlijk 20 december 2021

Politieke groeperingen (partijen) die in Oldambt onder een bepaalde naam (aanduiding) willen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022, moeten deze aanduiding uiterlijk op maandag 20 december 2021 bij de gemeente Oldambt laten registreren (Kieswet artikel G3). Hiervoor moet aan de gemeente Oldambt een waarborgsom van € 112,50 worden betaald. Een bewijs van betaling van de waarborgsom ontvangt u nadat u € 112,50 heeft overgemaakt op rekening NL41BNGH028.51.44.502 t.n.v. gemeente Oldambt o.v.v. ‘Registratie aanduiding politieke groepering’ en de naam van uw politieke partij. Deze waarborgsom wordt terugbetaald als u bij de eerstvolgende verkiezing, na de beslissing op het registratieverzoek, een geldige kandidatenlijst heeft ingeleverd. Het centraal stembureau beoordeelt aan de hand van een aantal criteria of de betreffende aanduiding kan worden gevoerd.
Partijen die al een aanduiding hebben geregistreerd voor de verkiezingen van de Tweede Kamer of de Provinciale Staten (van Groningen) hoeven dit niet te doen. Deze registraties hebben namelijk doorwerking naar lagere overheden.

Ook de plaatselijke groeperingen die bij de gemeenteraadsverkiezing van 2018 in Oldambt een geldige kandidatenlijst hebben ingeleverd, hoeven de aanduiding voor de gemeenteraadsverkiezing van 2022 niet nogmaals bij de gemeente Oldambt te registreren.

Te overleggen stukken bij registratie

Een politieke groepering moet een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid (stichting is niet toegestaan). Als bewijs hiervan moet bij het verzoek om registratie aan de voorzitter van het centraal stembureau worden overgelegd:
1. een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn opgenomen;
2. een gewaarmerkt bewijs van inschrijving in het register, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken;
3. een bewijs van betaling van de waarborgsom (€ 112,50);
4. een verklaring van de politieke groepering, waarin de gemachtigde en de plaatsvervangend gemachtigde worden aangewezen. Deze gemachtigden hebben de bevoegdheid de inleveraars van de kandidatenlijsten te machtigen de naam van de politieke partij boven de lijst te plaatsen (zie Kieswet, artikel G3).

Nadere informatie leest u bij “Registratie aanduiding politieke groepering GR2022”  (zie bijlage).

2. Aanmaken kandidatenlijst in OSV in januari

Uw kandidatenlijst (model H1) kunt u zelf eenvoudig aanmaken met Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV). Het centraal stembureau Oldambt gebruikt OSV voor het onderzoeken van de ingeleverde kandidatenlijsten op geldigheid en voor de nummering van de lijsten.
Alle benodigde documenten voor de kandidaatstelling worden automatisch in OSV aangemaakt.
U kunt OSV gratis verkrijgen bij de Kiesraad. Meer informatie over OSV vindt u op:
https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/gemeenteraden/ondersteunende-softwa...

OSV2020 kunt u medio december downloaden van de website van de Kiesraad. In december en januari worden er een aantal gebruikerstrainingen gegeven voor de politieke partijen. Deze worden aangeboden via een live instructie m.b.v. het programma Teams. Uw contactpersoon wordt hierover geïnformeerd door bureau verkiezingen.

Wilt u ondersteuning bij gebruik van de OSV2020 programmatuur, dan kunt u bellen met 0318-765000.

Wie mag op de kandidatenlijst?

 • Kandidaten die niet in Oldambt wonen, mogen op de lijst geplaatst worden, mits zij een verklaring overleggen waarop staat dat zij in Oldambt gaan wonen zodra zij benoemd worden in de raad. Kandidaten die niet in Nederland wonen, moeten op hun instemmingsverklaring een gemachtigde in Nederland aanwijzen;
 • Oldambtster burgers die niet over de Nederlandse nationaliteit beschikken, mogen zich kandideren als zij EU-onderdaan zijn of meer dan 5 jaar onafgebroken legaal in Nederland wonen;
 • Minderjarigen mogen op de lijst worden geplaatst, mits zij meerderjarig worden tijdens de zittingsduur van de nieuwe gemeenteraad.
 • De naam van de kandidaat mag trouwens niet voorkomen op een andere kandidatenlijst voor de Oldambtster gemeenteraad.
 • Een nieuwe politieke partij, of een partij die in de gemeenteraad maximaal 15 zetels bezet, mag maximaal 50 kandidaten op de lijst zetten. Een politieke partij die al 16 zetels heeft of meer in de gemeenteraad mag maximaal 80 kandidaten opnemen.

Wijze van vermelding kandidaten

Op de kandidatenlijst vult u de gegevens van uw kandidaten in. U kunt zelf kiezen of u (m) of (v) achter de naam wilt plaatsen of dat u wel of geen voornamen vermeldt.
Exacte en uitgebreide regels hierover kunt u vinden in artikel H2 van het Kiesbesluit.

Samenvoeging van aanduidingen boven lijst

Als u samen met een andere politieke groepering één gezamenlijke kandidatenlijst wilt inleveren, kunt u boven die lijst de namen van de partijen samenvoegen. Deze samengevoegde aanduiding staat vervolgens ook op het stembiljet. Alleen aanduidingen die al zijn geregistreerd, kunnen worden samengevoegd. De samengevoegde aanduiding mag niet meer dan 35 letters of andere tekens bevatten. De samenvoeging wordt ingediend met een H3-2-formulier.

3. Ondersteuningsverklaringen in januari

Een politieke groepering die bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 geen zetel heeft behaald of een politieke groepering die nog niet eerder meegedaan heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Oldambt, moet 20 ondersteuningsverklaringen voor de kandidatenlijst verzamelen. Oldambtster kiezers kunnen deze ondersteuningsverklaringen vanaf 3 januari tot en met 31 januari 2022 afleggen bij de afdeling Inwonerszaken op het gemeentehuis, locatie Winschoten. De H4-formulieren voor ondersteuningsverklaringen kunt u aanmaken in OSV. De formulieren moeten ondertekend worden in het bijzijn van de medewerker van de afdeling inwonerszaken.

Burgers hebben in het verleden geklaagd over de wijze waarop ze in onze publiekshal door politieke vertegenwoordigers werden benaderd. Mensen voelden zich geïntimideerd en in hun privacy aangetast.

Conform het advies van BZK is het daarom niet langer toegestaan om burgers in het gemeentehuis (in de openbare ruimte) aan te spreken of ze een ondersteuningsverklaring willen afleggen. Uiteraard mag u mensen wel in de nabijheid van het gemeentehuis benaderen.

4. Waarborgsom kandidaatstelling in januari

Politieke partijen die voor het eerst deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen of die bij de vorige gemeenteraadsverkiezing geen zetel hebben behaald, moeten uiterlijk 17 januari 2022 een waarborgsom van € 225,- betalen voor de kandidaatstelling (Kieswet artikel H14). Een bewijs van betaling van de waarborgsom ontvangt u nadat u € 225,- heeft overgemaakt op rekening NL41BNGH028.51.44.502 t.n.v. gemeente Oldambt o.v.v. ‘Kandidaatstelling politieke groepering’ en de naam van uw politieke partij. De waarborgsom wordt terugbetaald als u geen geldige kandidatenlijst heeft ingeleverd of als uw partij minstens 75% van de kiesdeler heeft behaald.

5. Voorinlevering in januari 2022

Ter voorbereiding op de officiële kandidaatstelling kunt u in januari 2022 al een afspraak maken bij Bureau Verkiezingen om alle benodigde documenten voor de kandidaatstelling door te nemen. Zo komt u bij de formele inlevering van de kandidatenlijst niet voor verrassingen te staan op deze drukke dag.

6. Kandidaatstelling op 31 januari 2022

Op maandag 31 januari 2022 is de dag van kandidaatstelling (Kieswet hoofdstuk H). De kandidatenlijst moet dan tussen 9.00 en 17.00 uur worden ingeleverd door een Oldambtster kiezer bij het centraal stembureau (Bureau Verkiezingen op het gemeentehuis, locatie Winschoten). Deze kiezer is de (plaatsvervangend) gemachtigde van de partij, of een andere kiezer aan wie deze bevoegdheid is verleend door de gemachtigde (met behulp van het H3-1 formulier uit OSV). De kandidaten kunnen bij de inlevering aanwezig zijn.

Voor de kandidaatstelling moet u op 31 januari 2022 inleveren:

 • Kandidatenlijst (model H1);
 • Instemmingsverklaringen van alle kandidaten (H9);
 • Kopie geldig legitimatiebewijs van de kandidaten die nog niet in de gemeenteraad zitten. Denk hierbij ook aan de pagina/achterkant van het document waarop het BSN staat vermeld; Het afschermen van gegevens op deze kopie is niet toegestaan.
 • Kopie geldig legitimatiebewijs van de inleveraar. Denk hierbij ook aan de pagina/achterkant van het document waarop het BSN staat vermeld. Het afschermen van gegevens op deze kopie is niet toegestaan.

Eventueel:

 • Vestigingsverklaringen van kandidaten die niet in Oldambt wonen, dat zij bij benoeming in Oldambt gaan wonen;
 • Aanwijzing gemachtigde op H9 voor kandidaten die niet in Nederland wonen;
 • H3-1-formulier waaruit de bevoegdheid van de persoon die de lijst inlevert blijkt (als gemachtigde niet zelf de lijst inlevert);
 • H3-2-formulier: verklaring van de gemachtigden waaruit de bevoegdheid tot samenvoeging blijkt, als u samen met een andere partij één kandidatenlijst inlevert;
 • Partijen die voor het eerst deelnemen of partijen die bij laatste verkiezingen geen raadszetel(s) hebben behaald moeten tevens inleveren:
 • Bewijs van betaling waarborgsom kandidaatstelling (H14);
 • 20 ondersteuningsverklaringen (H4).  

Op dinsdag 1 februari 2022 om 16.00 uur, houdt het centraal stembureau een besloten zitting tot het onderzoeken van de kandidatenlijsten. Naar aanleiding van dit onderzoek ontvangt de persoon die de lijst heeft ingeleverd per aangetekende brief en per e-mail een overzicht van eventuele geconstateerde verzuimen (Kieswet hoofdstuk I). De door de partijen ingeleverde documenten worden voor alle kiezers ter inzage gelegd.
Bij dit onderzoek op grond van Kieswet artikel I2 wordt niet meegewogen of een kandidaat een strafblad heeft of anderszins niet-integer is. Wel kunnen politieke partijen als zij dit belangrijk vinden dit zelf meenemen in het selecteren en screenen van kandidaten, bijvoorbeeld met een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’.

Herstel verzuimen kandidaatstelling tot en met 3 februari 2022

Als de door u ingeleverde documenten niet in orde blijken te zijn, kunt u deze verzuimen herstellen op woensdag 2 en donderdag 3 februari 2022 van 9.00 tot 17.00 uur op het gemeentehuis, locatie Winschoten.

7. Centraal stembureau beslist over geldigheid en nummering lijsten op 4 februari 2022

Op vrijdag 4 februari om 10.00 uur beslist het centraal stembureau in een openbare zitting in het gemeentehuis, locatie Winschoten over:

 • de geldigheid van de lijsten;
 • het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
 • het handhaven van de lijstaanduiding.

Ook worden de lijsten genummerd op deze zitting. Eerst worden genummerd de lijsten van politieke groeperingen waaraan één of meer zetels zijn toegekend. Het aantal stemmen dat de partijen bij de vorige verkiezing hebben behaald, bepaalt de volgorde van toekenning van de nummers. De partij die het grootste aantal stemmen heeft behaald, krijgt nummer 1, enz.. Daarna wordt voor groeperingen die op dit moment nog geen raadszetel hebben, geloot om het lijstnummer.
Als 2 politieke groeperingen samen aan de verkiezing deelnemen onder samenvoeging van hun lijstaanduidingen, dan worden de zetels van beide groeperingen bij elkaar opgeteld voor het bepalen van het lijstnummer. Het gaat daarbij dus niet om de zetels van de individuele kandidaten (Kieswet artikel I-14 lid 2). Gaan 2 partijen fuseren onder een nieuwe naam, dan hebben zij geen voorrangsrecht bij de lijstnummering.

8. Verkiezingsdag woensdag 16 maart 2022

U mag op deze dag overal in de gemeente campagne voeren, maar niet in of nabij de stembureaus.
Uiteraard mogen de stembureauleden op verkiezingsdag geen blijk geven van hun politieke gezindheid (Kieswet artikel J14).
’s Avonds worden de voorlopige uitslagen op partijniveau tijdens een politiekcafé bekend gemaakt. Locatie is nog niet bekend.

9. Definitieve uitslag maandag 21 maart 2022

De definitieve uitslag wordt vastgesteld door het centraal stembureau in een openbare zitting op maandag 21 maart 2022 om 10.00 uur in het gemeentehuis, locatie Winschoten. Dan wordt ook bekend welke kandidaten zijn gekozen (al dan niet met voorkeursstemmen).

10. Benoeming raadsleden

De kandidaten die zijn gekozen ontvangen een benoemingsbrief van het centraal stembureau Oldambt. Deze brief wordt op of na 21 maart uitgereikt. Bij de benoemingsbrief ontvangen de benoemden de geloofsbrieven bestaande uit een verklaring van aanvaarding van de benoeming en een verklaring van openbare betrekkingen. Deze geloofsbrieven moeten de benoemden samen met een afschrift uit de Basisregistratie Personen (BRP) uiterlijk donderdag 28 maart 2022 invullen en inleveren bij bureau Verkiezingen. Het onderzoek van de geloofsbrieven vindt namelijk al plaats tijdens de zitting van de raad op 28 maart 2022.

Daarom verzoeken wij alle gekozen raadsleden na de zitting van de definitieve uitslag op maandag 21 maart 2022 hiervoor beschikbaar te zijn.

Let op: de benoemden moeten zich identificeren met een geldig legitimatiebewijs.

Tijdens de raadsvergadering van 28 maart 2022 vindt het onderzoek van de geloofsbrieven door de Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven plaats en beslist de raad op advies van deze commissie of de benoemden kunnen worden toegelaten als lid van de raad. Bij dit 'geloofsbrievenonderzoek' kan de raad bovendien zaken die rond de verkiezing hebben gespeeld beoordelen.
In de daaropvolgende zitting van de raad (30 maart 2022) zullen de benoemden worden beëdigd en geïnstalleerd als raadslid.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met bureau Verkiezingen, e-mail: verkiezingen@gemeente-oldambt.nl of telefoon (0597)  48 20 00.
Zie ook www.kiesraad.nl en www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen.