Subsidie snel internet

Er is subsidie voor het aansluiten van woningen op snel internet. Vanuit de Regio Deal Oost-Groningen is hiervoor geld vrijgemaakt.

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan mag u een aanvraag doen voor de subsidie van 75 euro. Het aanvraagformulier kunt u invullen via deze link met DigiD of ophalen bij het gemeentehuis in Winschoten (Johan Modastraat 6). U kunt de subsidie aanvragen tot en met 14 november 2022.

Het Hoofddoel van deze regeling is om woningen met een WOZ-waarde ≤ 130.000 euro in de gemeente Oldambt aan te sluiten op snel internet. Door te stimuleren dat deze woningen aangesloten worden op snel internet, dragen we bij aan het versterken van de Oost-Groningse economie, het vergroten van baan- en opleidingskansen, en het langer veilig thuis blijven wonen van oudere inwoners.

Beschikbare middelen

In totaal is voor de regeling Snel Internet particuliere woningen Oost-Groningen € 270.000,- uit de Regiodeal Oost-Groningen gereserveerd. De maximale bijdrage per aansluiting is 75,- euro voor woningen gelegen in de kleine kernen van de gemeente Oldambt.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. snel internet: een hoogwaardige vaste netwerkaansluiting voor internet en TV met een minimale levering van 100 Mbit/s;
 2. de gemeente: de gemeente Oldambt;
 3. kleine kernen: het gedeelte van de gemeente welke niet onder het (al dan niet reeds aangesloten) buitengebied noch de (door KPN en Ziggo kosteloos aan te sluiten) grotere kernen vallen, in bijlage I (onder het tabblad Beschrijving, Meer informatie) is een lijst met postcodes opgenomen die onder de kleine kernen vallen
 4. woning: een woning in particulier eigendom met een WOZ-waarde van 130.000 euro of lager op peildatum 01-01-2020;
 5. aanvrager: particuliere eigenaar van een woning met een WOZ-waarde van 130.000 euro of lager op peildatum 01-01-2020.

Artikel 2 Aanvraag bijdrage

Voor het indienen van een aanvraag moet gebruik worden gemaakt van een hiervoor vastgesteld formulier. Dit formulier wordt verstrekt als bijlage II bij deze regeling.

De aanvraag voor een bijdrage bevat in ieder geval:

 1. NAW-gegevens van de aanvrager;
 2. IBAN-rekeningnummer van de aanvrager ten behoeve van het storten van de bijdrage;
 3. Vermelding van de WOZ-waarde op peildatum 01-01-2020;
 4. Kopie van het contract van aanmelding;

Artikel 3 Criteria

Aanvragen die in aanmerking komen voor een bijdrage vanuit de regeling “Snel Internet particuliere woningen Oost-Groningen” moeten voldoen aan de onderstaande criteria:

 1. de WOZ-waarde van de woning was op peildatum 01-01-2020 gelijk aan of lager dan 130.000 euro;
 2. de woning is gelegen in een van de kleine kernen van de gemeente;
 3. het betreft een huisaansluiting voor snel internet;
 4. er is nog niet eerder een bijdrage aangevraagd voor het aansluiten van de woning;
 5. er is een contract van aanmelding ondertekend;
 6. in geval van een gratis aansluiting wordt er geen bijdrage verstrekt.

Artikel 4 Hoogte bijdrage

 1. Het subsidieplafond van de regeling “Snel Internet particuliere woningen Oost-Groningen” bedraagt € 270.000,-. Zodra het subsidieplafond is bereikt, zullen de overige binnengekomen aanvragen worden geweigerd.
 2. De subsidie voor het aansluiten van een woning in de kleine kernen van de gemeente Oldambt bedraagt maximaal 75,- euro per woning;
 3. De bijdragen worden verdeeld op volgorde van binnenkomst;

Artikel 5 Besluitvorming

 1. Aanvragen worden namens de gemeenten behandeld en beoordeeld door het programmabureau RWLP Oost-Groningen;
 2. De gemeente beoordeeld over de toekenning van de bijdrage en zal de bijdrage overmaken naar de aanvrager na ontvangst van de aansluitfactuur.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 7 juni 2022 en geldt tot 14 november 2022.

Heeft u een vraag over de subsidie snel internet? Neem dan contact op met de gemeente.

T: (0597) 48 20 00
E: info@gemeente-oldambt.nl