Subsidieregeling burgerinitiatieven 2018

Heeft u een goed idee, dan kunt u een burgerinitiatief indienen!

Bewoners kunnen voor initiatieven en ideeën voor verbetering van de leefbaarheid in hun dorp, wijk of buurt een subsidie aanvragen van maximaal € 5.000,- per initiatief. Uiteraard moet dit in een plan gegoten worden. Denk aan verschillende ideeën en initiatieven zoals het opzetten van een buurtmoestuin of een speeltuin, tot het organiseren van kunst- en cultuuractiviteiten.

 In 2016 en 2017 hebben bewoners veel gebruik gemaakt van de regeling en hebben meer dan 50 initiatieven een bijdrage ontvangen.

Voor 2018 is een bedrag van € 100.000,- beschikbaar om initiatieven te faciliteren en te ondersteunen.

Per initiatief kan een bedrag van maximaal € 5.000,-  worden aangevraagd.

Daarbij is het van belang dat het initiatief:

  • Een bijdrage levert aan de leefbaarheid
  • Aantoonbaar draagvlak heeft in de samenleving
  • Voor minimaal de helft van de benodigde middelen en uren door de initiatiefnemers wordt gezorgd.

Als een initiatief leidt tot een besparing bij de gemeente, wordt bovendien de helft van de besparing beschikbaar gesteld aan de initiatiefnemers.

De Subsidieregeling burgerinitiatief en het aanvraagformulier staan hieronder.