Takendiscussie

De takendiscussie gaat met name over de rol van de gemeente Oldambt en de rol van de samenleving.

Logo takendiscussie

Takendiscussie op 20 juni

Op maandag 20 juni 2016 heeft de gemeenteraad gesproken over de takendiscussie en de rol van de gemeente in de samenleving.

De raad heeft onder meer besloten om:

  • De visie op de rol van de gemeente in de samenleving samen te vatten met de woorden: “Gemeente Oldambt Verbindt en ondersteunt”.
  • Een bedrag van € 100.000 beschikbaar te stellen voor het opstellen c.q. actualiseren van de dorps- en wijkvisies.
  • Experimenteerruimte te bieden om te ervaren hoe initiatieven vanuit de samenleving zich (kunnen) ontwikkelen en of en welke ondersteuning vanuit de gemeente daarbij nodig is. Hiervoor een bedrag ad € 100.000 beschikbaar te stellen.

Voor initiatieven die aan een aantal voorwaarden voldoen, kan het college maximaal een bedrag van € 5.000 beschikbaar stellen.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt heeft op 6 september 2016 de subsidieregeling burgerinitiatieven 2016 - 2017 vastgesteld. De subsidieregeling wordt openbaar bekend gemaakt via de landelijke regelingenbank: www.wetten.nl.
De subsidieregeling vindt u ook hier:

Aan het eind van 2017 wordt geëvalueerd wat de geboden experimenteerruimte heeft opgeleverd.

Het volledige raadsbesluit is terug te vinden via deze link.

De raadsvergadering van 20 juni is terug te zien en luisteren via deze link.

Alle stukken voor de raadsvergadering van 20 juni zijn terug te vinden via deze link.

Bouwstenennotitie

Ten behoeve van de takendiscussie is een bouwstenennotitie opgesteld. In deze notitie zijn alle verschillende mogelijke keuzes, die door de raad kunnen worden gemaakt, uitgewerkt. Daarbij is per beleidsterrein en per keuzemogelijkheid aangegeven wat de maatschappelijke effecten naar verwachting zijn. In hoofdstuk 4 van de bouwstenennotitie zijn de uitkomsten te lezen van de gesprekken die eind 2013 met vertegenwoordigers van alle wijken en dorpen zijn gevoerd. De bouwstenennotitie moet de politieke partijen helpen bij het maken van keuzes.

Reacties

In de periode voorafgaand aan 20 juni heeft de gemeente via social media aandacht besteed aan de takendiscussie. Hiervoor is een speciale Facebookpagina aangemaakt.
Dagelijks zijn er vragen/ stellingen op deze pagina geplaatst. Een overzicht van de vragen en stellingen vindt u via deze link.
De reacties op de vragen en stellingen kunt u teruglezen via de Facebookpagina.

Op de vraag “Helpt u ook iemand in uw omgeving? Of ontvangt u hulp en wilt u degene die belangeloos voor u zorgt in het zonnetje zetten?” zijn twee reacties ontvangen.
De gemeente heeft voor beide reacties een taart beschikbaar gesteld, zodat in beide gevallen zowel de hulpverlener als  de hulpontvanger samen van de taart kunnen genieten.

Thema-avonden

In april en mei 2015 heeft de gemeente drie thema-avonden georganiseerd. Het doel van deze avonden was om de mening, ideeën en suggesties te horen van inwoners en organisaties. Hieronder vindt u, per thema-avond, de samenvattingen van de verschillende gespreksrondes.

Samenvatting gespreksrondes