U steekt een spade in de grond

Wanneer u bodem-verstorende werkzaamheden wilt gaan uitvoeren kan u te maken krijgen met archeologie. Onder bodem-verstorende werkzaamheden verstaan we alle werkzaamheden onder het maaiveld, denk bijvoorbeeld aan het graven van een bouwput, het egaliseren van grond of diepploegen van landbouwgrond.

De gemeente heeft voor haar grondgebied een archeologische waardenkaart laten opstellen door het provinciaal steunpunt Libau. Deze waardenkaart geeft de (verwachte) archeologische waarden weer inclusief de kans daarop. Afhankelijk van de archeologische verwachtingswaarde maakt een archeologisch onderzoek deel uit van een omgevingsvergunningprocedure of bestemmingsplanprocedure.

De verschillende archeologische verwachtingswaarden en bijbehorende regelgeving kunt u inzien door het bijgevoegd pdf-bestand te downloaden

 

Heeft u planvoornemens waar bodem-verstorende werkzaamheden onderdeel van zijn? Check dan de archeologische waardenkaart of het desbetreffende bestemmingsplan of archeologie aan de orde is.

Daarnaast kunt U contact opnemen met de gemeente om te vragen of archeologisch (bureau)onderzoek ten behoeve van een vergunningaanvraag nodig is. Als archeologisch onderzoek nodig is, dan dient dit te gebeuren door een erkend bureau. Erkende bureaus zijn op de website van SIKB (Stichting Infrastructuur kwaliteitsborging) te vinden. De beoordeling van dit onderzoek laat de gemeente door het provinciaal archeologisch adviesbureau Libau uitvoeren. Alle kosten die hiermee samenhangen komen voor uw rekening.

Mocht u ondanks een lage archeologische verwachting toch onverwacht met een archeologische vondst worden geconfronteerd dan bent u verplicht om daarover contact op te nemen met de gemeente. In overleg met u wordt bepaald welke acties moeten worden genomen. Bij een bijzondere vondst moet deze in beeld worden gebracht of moet een opgraving worden verricht, voordat u de werkzaamheden mag voortzetten. Hierdoor kunnen de grondwerkzaamheden worden vertraagd en kunnen kosten worden verhoogd.

Omgevingsvergunning archeologie

Afhankelijk van of archeologie aan de orde is heeft u voor het verstoren van de bodem een omgevingsvergunning nodig. U verstoort de bodem bijvoorbeeld als u een bouwput wilt uitgraven, kabels of leidingen wilt leggen, de bodem wilt egaliseren, wilt gaan diepploegen of vijvers wilt aanleggen.