Uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

De wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) is een inkomensvoorziening voor oudere werkloze werknemers. Zij kunnen in aanmerking komen voor een IOAW uitkering als de uitkering op basis van de Werkloosheidswet (WW) is afgelopen. De IOAW uitkering is een aanvulling op het (gezins)inkomen tot bijstandsniveau.

U vraagt een uitkering op basis van de IOAW aan bij UWV Werkbedrijf. Als u getrouwd bent of samenwoont, doet u dit samen met uw partner.

Beslissing IOAW uitkering

Het UWV Werkbedrijf stuurt uw aanvraag naar het cluster Maatschappelijke Zaken van de gemeente Oldambt. Hier wordt een beslissing over uw aanvraag genomen. U krijgt hierover schriftelijk bericht via een beschikking.

Toelichting

IOAW en WIA

 Door de komst van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) geldt de IOAW niet meer voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers. De IOAW uitkering is vervangen door een toeslag op grond van de Toeslagenwet. Hebt u geen recht op deze toeslag, dan blijft u in aanmerking komen voor een IOAW uitkering.

Uitbetaling IOAW uitkering

De uitkering wordt maandelijks uitbetaald. U krijgt de uitkering achteraf.

Hoe hoog is uw IOAW uitkering?

De hoogte van uw uitkering op basis van de IOAW is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. U hebt alleen recht op een IOAW uitkering als u onvoldoende inkomen hebt om van te leven. De IOAW vult uw inkomen aan tot het bijstandsniveau.

Kostendelersnorm IOAW

Per 1 juli 2015 is de kostendelersnorm in werking getreden bij de IOAW. Alleenstaande en alleenstaande ouders met een bijstandsuitkering op grond van de IOAW en die een woning delen met één of meer meerjarige huisgenoten ontvangen dan niet langer 70% van de gehuwdennorm, maar zullen uiteindelijk 50% van de gehuwdennorm ontvangen.

De kostendelersnorm wordt bij de IOAW in vijf stappen ingevoerd.

Per 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 zal een samenwonende alleenstaande (ouder) 50% van de gehuwdennorm ontvangen. Dit betreft de laatste stap (5e).

Onvoldoende inkomen en IOAW

De IOAW vult het totale inkomen van u en uw eventuele partner aan tot het bijstandsniveau. Netto is de uitkering gelijk aan de bijstandsnorm die in een vergelijkbare situatie geldt, inclusief vakantiegeld. Voor een echtpaar is dat 100% van het netto minimumloon. De gemeente kijkt onder andere of u:

  • inkomsten uit arbeid, zoals salaris, hebt of inkomsten die voortkomen uit salaris, zoals een WW-uitkering of een WAO-uitkering
  • een partner met inkomsten (arbeidsinkomsten, uitkeringen, pensioen) hebt
  • IOAW en eigen vermogen, alimentatie, huur en heffingskortingen

Uw eigen vermogen, zoals een eigen huis, heeft geen invloed op uw IOAW uitkering. Ook worden inkomsten uit bijvoorbeeld alimentatie, onderhuur en verhuur niet meegerekend, evenmin als de heffingskortingen. Voor deze heffingskortingen moet u wel zelf een Voorlopige Teruggave bij de Belastingdienst aanvragen om hiervoor in aanmerking te komen.

Wat zijn uw verplichtingen als u een IOAW uitkering hebt?

Als u een IOAW uitkering hebt, hebt u een aantal verplichtingen. Zo moet u bijvoorbeeld:

  • zo snel mogelijk proberen weer werk te vinden. U hebt een sollicitatieplicht
  • aangeboden werk accepteren, ook als dat niet aansluit op uw opleiding en werkervaring
  • wijzigingen in uw persoonlijke situatie die van invloed kunnen zijn op uw uitkering doorgeven aan de afdeling Werk & Inkomen. Deze verplichtingen gelden ook voor uw partner als deze jonger dan 65 jaar is.

Niet nakomen verplichtingen IOAW

Als u uw verplichtingen niet nakomt, kan de gemeente geld terugvorderen en een maatregel opleggen. U moet het te veel ontvangen geld terugbetalen en u krijgt een maand of langer een lagere uitkering. U hebt altijd het recht om bezwaar te maken als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente.

U kunt in aanmerking komen voor een uitkering op basis van de IOAW als u een oudere werknemer bent en uw uitkering op basis van de Werkloosheidswet (WW) is afgelopen. U komt in aanmerking voor een IOAW uitkering als u onvoldoende inkomen hebt en als u:

  • op of na uw 50ste werkloos bent geworden. U kunt een IOAW uitkering aanvragen na afloop van uw, meer dan 3 maanden genoten, loongerelateerde WW-uitkering (en eventuele vervolguitkering)
  • op of na uw 50ste recht hebt gekregen op een uitkering op grond van de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en u dit recht weer verliest omdat u bij uw herkeuring voor minder dan 35 procent arbeidsongeschikt bent bevonden
  • gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent (minder dan 80 procent) en op 28 december 2005 een IOAW uitkering ontving. U hebt geen recht op een toeslag omdat u een partner hebt die na 31 december 1971 is geboren en geen kind hebt jonger dan 12 jaar